Les TIC i l'organització dels recursos en el centre docent

Objectius

Aquest mòdul sobre la gestió dels recursos en els centres docents pretén donar els elements necessaris per poder organitzar-los de la manera més eficient possible amb l'objectiu de treure el màxim profit de les TIC.

Es tracta de suggerir idees i possibles solucions per afrontar un dels problemes que més frena la implantació de les TIC als centres: la dificultat d'assegurar una organització correcta de tots els recursos i el seu manteniment i actualització per tal de facilitar al màxim el seu ús per part de tota la comunitat educativa.

 • Valorar els aspectes organitzatius com un aspecte fonamental per a la implantació de les TIC.
 • Reflexionar sobre el paper de les TIC en les tasques de l'equip directiu i en el Projecte Educatiu de Centre.
 • Analitzar diversos models d'organització de les TIC.
 • Conèixer les implicacions sobre les activitats docents i no docents del centre en relació a la implantació de les TIC.
 • Veure què modifiquen les TIC en les necessitats de formació de la comunitat educativa d'un centre docent.
 • Pensar en el paper del gènere en les TIC.
 • Introduir els conceptes d'avaluació i millora contínua (Sistemes de Qualitat) com a element imprescindible

Continguts

 • Els recursos humans: coordinació d'informàtica versus comissió d'informàtica.
 • Els recursos humans: la formació en TIC de la comunitat educativa d'un centre. La perspectiva de gènere.
 • Els recursos materials: la xarxa informàtica del centre.
 • Els recursos materials: manteniment i seguretat del maquinari, programari i dades del centre.
 • Els recursos materials: el programari.
 • Els recursos temporals i espaials: l'horari del centre i de les activitats docents i la distribució d'espais i usos.
 • Sistema de qualitat i millora contínua.