Les TIC i la comunicació interna d'un centre docent

Objectius

De mica en mica, els recursos TIC són cada cop més presents en el nostres centres, tant pel que fa a la quantitat com a la seva qualitat, fins al punt que actualment resulta inconcebible, de totes totes, un centre sense la presència d'una mínima dotació informàtica i audiovisual.

És molt possible que ben aviat, a molts dels nostres centres, es pugui accedir a la seva intranet i a Internet des de qualsevol punt de l'edifici escolar, bé a través de cable, bé mitjançant tecnologia sense fils (wireless), bé amb un sistema mixt d'intercomunicació.

Si a tot això afegim la formació que s'ha ofert en la darrera dècada, i que s'està oferint actualment al professorat del nostre país, no podem conformar-nos a limitar recursos humans i esforços econòmics simplement a l'aprofitament didàctic d'una bateria d'activitats, amb les quals desenvolupar continguts curriculars d'una manera més o menys atractiva i innovadora. Professionalment, tenim l'obligació de treure'n el màxim profit, integrant les TIC en totes les activitats possibles de l'àmbit educatiu: ens ho permeten els equipaments, som capaços de fer-ho i la societat actual ens ho exigeix si no volem perdre un cop més el tren d'una revolució.

És força important conèixer l'ideari pel que fa al tema de polítics i científics, conèixer i prendre consciència d'allò que s'està gestant en el si de la nostra societat, ja que al cap i a la fi la nostra tasca és desenvolupar capacitats i lliurar coneixements que permetin que el nostre alumnat es desenvolupi amb la màxima plenitud en aquesta societat, frenèticament canviant, que fa que l'avui, ahir ja sigui història.

En mòduls anteriors hem tractat de conèixer les possibilitats que les TIC ofereixen com a eina de comunicació externa. En l'actual, intentarem esbrinar les seves possibilitats com a eina de comunicació i treball intern dels nostres centres, tant pel que fa la professorat com a l'alumnat.

És així que cercarem:

 • Familiaritzar-nos amb els elements bàsics que integren una xarxa, i analitzar els avantatges i desavantatges que proporciona treballar en aquest tipus de sistema.
 • Conèixer els principals elements de la intranet del nostre centre i prendre consciència de les possibilitats que ens pot oferir pel que fa a comunicació interna al centre.
 • Explorar l'estructura bàsica de les xarxes Argo de primària i secundària i potenciar el seu aprofitament.
 • Conèixer les possibilitats d'una intraweb com a eina de comunicació interna d'un centre educatiu.
 • Valorar les possibilitats de fer servir el correu electrònic com una eina de comunicació interna.
 • Valorar la utilitat dels programes de gestió acadèmico-administrativa subministrats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Conèixer altres alternatives de gestió per als nostres centres educatius.

Continguts

 • Xarxes
 • La intranet
 • Els components de la nostra intranet
 • Unitats de disc i particions
 • Usuaris i perfils
 • La intraweb
 • El correu electrònic i el seu aprofitament com eina de comunicació interna
 • Programari de gestió acadèmico-administrativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Altres alternatives comercials.