Actualització i manteniment del portal web. Accessibilitat.

L'objectiu d'aquesta pràctica és fer comprendre la importància que té el manteniment i l'actualització del portal web d'un centre docent, tant per a la imatge del centre com, sobretot, per la seva utilitat.

Establir un bon sistema de manteniment i actualització és la clau perquè es pugui treure el màxim profit del portal web del centre.

Conceptes

La definició de les característiques tècniques del nostre portal i de les seves possibilitats ja marcarà d'entrada la major o menor complexitat de la seva actualització i manteniment. En aquest sentit, és bàsic optar per una interfície en la qual l'actualització mitjançant bases de dades sigui el més senzilla possible; per tant, les basades en PHP poden ser una bona eina de partida.

L'assignació de tasques de manteniment i actualització de forma el més descentralitzada possible també ajudarà a la contínua renovació del nostre portal web. Així, l'assignació de tasques d'administració del lloc web a algun membre de la direcció en allò que fa referència a la imatge del centre i les informacions institucionals, als caps de departament o seminari en el material curricular i informatiu específic, a l'AMPA respecte a les seves tasques i informacions, a l'alumnat pels seus llocs webs específics i el seu butlletí o revista, etc., ha d'ajudar a mantenir en constant renovació el nostre portal. Però com més descentralitzada i participativa sigui aquesta gestió més necessitat hi ha d'un bon servei d'administració general que reguli els permisos i en controli el bon ús. Aquesta superadministració ha d'estar perfectament incardinada en les tasques directives del centre atès que el portal web ha d'anar perfectament en línia amb allò que és el projecte educatiu de centre i la seva concreció en la tasca directiva normal.

Un dels aspectes més importants que s'ha de tenir en compte quan es desenvolupa una aplicació web és la portabilitat del programari en qualsevol plataforma i sistema de base de dades. Atès el gran dinamisme de la WWW i la seva evolució contínua, s'ha de prioritzar i assegurar la compatibilitat del vostre sistema amb independència del sistema matriu on s'implementi.

És a partir d'aquestes consideracions que sembla pertinent plantejar-se el tema del lloc que ha d'ocupar en l'estructura organitzativa del centre l'administració general del sistema, els recursos personals, materials i temporals que ha de tenir i la supervisió i control de qualitat a què ha d'estar sotmesa.

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica

Analitzar com s'estructuren aquestes funcions en el nostre centre educatiu i valorar-ne la seva pertinència ens ajudarà a tenir presenta aquest aspecte a l'hora de planificar el nostre portal web.

No hi ha res més decebedor que l'esforç esmerçat en la construcció d'un bon portal i veure que després queda congelat per manca d'actualització. Un dels problemes de crear nous espais a internet és la manca d'avaluació prèvia dels requeriments que comporta l'actualització de les dades que s'hi contenen. Llevat alguns casos molt especials, els continguts de les webs s'han de modificar sovint; altrament, perden actualitat i interès.

"La data de l'última actualització de la web transmet una imatge d'esforç, de preocupació per tenir-la al dia i crea un interès per visitar-la perquè renoven o amplien les seves informacions. Són molt pocs els centres que la posen. La feina d'un centre educatiu absorbeix tant que no queda gaire temps per invertir-lo en la web escolar. Algun centre, fins i tot, demana disculpes per no poder atendre com voldria la renovació de continguts. Aquest atac de sinceritat es resoldrà a poc a poc, quan cada centre disposi de més temps i estableixi una estructura organitzativa perquè, sense modificar gaire el treball habitual, es pugui aprofitar per alimentar la web. De moment, amb el curriculum obligatori, els projectes, les múltiples assignacions que la societat li demana portar a terme als centres, la classe docent prioritza més tot l'anterior que invertir hores i bolcar-se en una web que, potser, les famílies no visitaran gaire per manca d'equipaments informàtics i connexió a Internet als seus domicilis, per absència de costum o d'un interès que encara no s'ha creat." (de http://terrassa.org/)

Imatge de les tasques d'un webmaster

Imatge extreta de www.webmaster.state.nv.us (1-XI-2004)

Primer punt a desenvolupar

Analitzeu la web del vostre centre, o d'un altre si el vostre no en té, i observeu els següents ítems:

  • Les dades i informacions que hi ha, estan actualitzades?
  • Hi figura la data d'actualització en les diferents pàgines?
  • Hi ha alguna adreça per comunicar els problemes de funcionament o enllaços no actius o trencats?
  • Hi figura qui és el webmaster o responsable del portal?

El primer informe Astrolabi sobre la Societat de la Informació a Catalunta deia respecte a les webs dels centres educatius no universitaris: "Hauria de millorar el manteniment i actualització de les webs que, en la majoria de casos recau en el coordinador d'informàtica. Això provoca de vegades que el material a actualitzar s'acumuli i la web no estigui correctament actualitzada".

El llibre d'estils de les webs de la UPC (http://www.upc.es/estil/webestil.htm) ens pot ajudar a entendre com organitzar els temps de manteniment i actualització del nostre portal web.

A partir de la informació que heu anat veient, feu una aproximació a com estructuraríeu el manteniment i l'actualització del portal web d'un centre docent i quins aspectes tindríeu en compte a l'hora de dur-ho a terme. Ho podeu fer en format text o en qualsevol altre que sigui entenedor. Un cop fet, envieu-ho al vostre tutor/a amb el nom usuari_m3p3.

Segon punt a desenvolupar

Un tema massa vegades oblidat, cosa més greu des d'una escola, és el de l'accessibilitat als continguts del portal del centre. L' accessibilitat web es refereix a la capacitat universal de les persones per accedir als llocs web. Aquest concepte està associat amb les persones amb discapacitat. Tot i això, els problemes d'accessibilitat poden afectar qualsevol usuari/ària.

L'accessibilitat té en compte usuaris/àries amb diferents discapacitats: ceguesa (necessiten utilitzar lectors de pantalla), visió reduïda (dificultat amb textos petits), deficiències en la percepció dels colors (concretament amb els més problemàtics: vermell, verd, groc i taronja), problemes cognitius (dificultats en la lectura i la comprensió), sordesa, mobilitat restringida, etc.

Aquestes persones poden navegar per Internet gràcies a les tècniques de navegació assistida, com ara el display braille, lectors de pantalla per síntesi de veu o bé videoamplificadors.

A l'hora d'analitzar l'accessibilitat al llocs web, s'han de tenir en compte els problemes als quals han de fer front totes aquestes tècniques de navegació assistida. Per tal de validar els criteris que es tindran en compte a l'hora d'efectuar l'avaluació, és recomanable utilitzar navegadors del tipus "només text", navegadors gràfics amb plug-ins carregats o no i navegadors de versions més antigues.

A la web de la Universitat de Barcelona podeu trobar unes normes d'estil d'accessibilitat web amb exemples pràctics: http://www.ub.es/bid/06w3c.htm#toc

Un exemple d'aplicació d'aquestes normes el podeu trobar a la web de la Generalitat, amb les explicacions corresponents a: http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/related/accessibilitat.jsp Portal de la Generalitat de Catalunya

Portal de la Generalitat de Catalunya (1-XI-2004)

Podeu ampliar el tema de l'accessibilitat anant a la web de la Web Accessibility Initiative i també podeu analitzar el vostre portal amb el Test accesibilidad web.