Projecte

Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins de termini el projecte del curs, que s'ha d'ajustar a uns criteris de qualitat. El projecte consisteix en el disseny i creació d'una unitat didàctica en format de curs de Moodle a partir del pla de treball iniciat al mòdul 1 i completat a la tasca del mòdul 4 "Completar la unitat didàctica".

El projecte consisteix en l'elaboració d'una unitat didàctica completa, no d'un curs complet. Posteriorment podeu utilitzar el vostre projecte com a punt de partida i anar afegint altres unitats didàctiques.

El projecte es crearà a l'espai de proves de què disposeu com a participants al curs (http://agora.xtec.cat/formacio/d004/moodle/). En aquest espai anireu practicant els continguts que es tracten al llarg del curs D004 i paral·lelament haureu d'anar seleccionant i estructurant aquells ítems que finalment configuraran el vostre projecte, tot seguint les indicacions que la persona formadora del vostre grup us vagi fent a través del Tauler del curs.

Els projectes que siguin rellevants, amb la recomanació de les persones formadores, podran ser compartits al servei Alexandria (http://alexandria.xtec.cat), un repositori de cursos i recursos Moodle que el Departament d'Educació ha posat a disposició de centres, serveis educatius i professorat.

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre els membres que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de molts professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència.

No oblideu que Moodle és una plataforma basada en programari lliure que creix i evoluciona gràcies a la participació de milers de persones que posen la seva feina i el seu coneixement a l'abast de tothom. Com a usuaris i usuàries de Moodle, i seguint la idea de la compartició i de la lliure circulació de materials, us proposem la publicació del vostre treball al servei Alexandria com a darrer exercici del curs de manera que feu accessible el vostre projecte per tal que d'altres persones (usuàries de la XTEC) el consultin i l'utilitzin, tot o en part, en les seves instal·lacions Moodle, tot reconeixent la vostra autoria.

El lliurament del projecte s'oficialitza a través d'una tasca programada a l'espai Moodle del curs D004 i és molt important ajustar-se al termini de lliurament. La tasca consisteix en fer un escrit de no més de 400 paraules que segueixi aquest esquema:

 • Nom del curs
 • URL amb l'enllaç al vostre projecte (el vostre curs a l'espai de proves)
 • Nom i cognoms de l'autor/a
 • Correu electrònic de contacte de l'autor/a
 • Nivell educatiu al qual s'adreça
 • Context d'impartició (e-learning, reforç a un curs presencial, lloc de trobada virtual, etc.)
 • Orientacions per al professorat
 • Paraules clau
 • Objectius didàctics / Competències
 • Recursos. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció de recursos,i no pas fer un llistat d'aquells que conformen el vostre curs.
 • Activitats. En aquest apartat heu de justificar els criteris que heu seguit per a la selecció d'activitats, i no pas fer un llistat d'aquelles que conformen el vostre curs.
 • Criteris d'avaluació (si s'escau)

Els projectes són revisats i valorats per les persones formadores del curs D004 i caldrà un informe favorable per superar el curs, sempre que, a més, s'hagin complert la resta de requisits de participació.