El PI pas a pas (secundària)*

El PI ha de contenir tota la informació relativa a les dades personals i acadèmiques de l'alumne, així com també ha d'incloure el motiu pel qual es decideix elaborar el PI, les mesures i els suports necessaris perquè l'alumne assoleixi les competències bàsiques, i els criteris d'avaluació, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, concretats a la proposta educativa, els acords amb altres professionals i la família, i qualsevol altra decisió de l'equip docent que es consideri necessària.

Es proposa un model per formalitzar el PI dels alumnes d'origen estranger amb el benentès que cada centre pot utilitzar el format que més s'adeqüi a les seves necessitats. Model de Pla de Suport Individualitzat per a alumnat d'origen estranger

1. Dades personals

- Per completar aquesta part pot ser d’utilitat la fitxa de recollida d’informació inicial dels alumnes d’origen estranger.

2. Dades escolars

- Per completar aquesta part pot ser d’utilitat la fitxa de recollida d’informació inicial dels alumnes d’origen estranger.

- Es pot especificar el tipus de mesures i suports (universals, addicionals o intensives) i quines són les que s’han aplicat a l’alumne amb anterioritat a l’elaboració del PI.

3. Justificació

- A més del motiu pel qual es decideix elaborar el PI, s’han d’explicar breument quines són les necessitats de suport educatiu de l’alumne i les orientacions per a l’atenció educativa.

- En el cas dels alumnes d’origen estranger que necessiten suport a les matèries, es poden fer constar les informacions següents:

  • Nivell de domini de les llengües curriculars en relació amb els criteris d’avaluació dels currículums vigents de primària o, preferiblement, de secundària.
  • Nivell de domini de les àrees de les quals es proposa el PI amb els criteris d’avaluació dels currículums vigents de primària o, preferiblement, de secundària.

- A més, amb aquests alumnes es consideraran particularment les habilitats d’aprenentatge i les competències ja adquirides.

- Si escau, es faran constar també els aspectes relacionals i emocionals, especialment en relació amb les interaccions amb els companys, la capacitat d’expressar les seves necessitats, emocions i punts de vista, així com altres aspectes que es considerin rellevants per al seu procés d’inclusió escolar i social.

- En el cas que l’alumne tingui informe de necessitats específiques de suport educatiu s’hauran de tenir en compte les orientacions descrites en aquest informe.

4. Professionals i serveis que hi intervenen

- S’especificaran els professionals que participen en l’elaboració del PI, incloent-hi els professionals externs.

5. Proposta educativa

- Un cop s’ha determinat per a quines matèries no és suficient l’aplicació de suports i mesures que permetin que l’alumne sigui, amb les personalitzacions corresponents, avaluat amb els criteris establerts per al grup classe, s’indicaran, en una primera taula (5.1) els àmbits i matèries dels quals s’elaborarà el PI.

- En una segona taula (5.2), per a les matèries seleccionades, s’especificaran les dimensions, competències, continguts i criteris d’avaluació (amb l’etapa o nivell a què corresponen) que constitueixen el PI de l’alumne.

- A secundària, si el PI fa necessari aplicar criteris d’avaluació d’un nivell inferior als previstos per al grup classe, és possible establir, per a un alumne determinat, criteris d’avaluació del currículum de primària.

- Tot i això, en el cas dels alumnes d’origen estranger que necessiten suport lingüístic és recomanable treballar els continguts previstos a la programació d’aula per a tot el grup i adequar els criteris d’avaluació a l’alumne pel que fa, entre altres exigències, a la dimensió lingüística de la demanda. En aquest sentit, s’ha de tenir present que a secundària els criteris d’avaluació no són prescriptius, com sí ho és l’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa.

- En el cas que la seqüenciació dels criteris d’avaluació dels diferents cursos ho permeti, a més de personalitzar els criteris d’avaluació també es poden posar els criteris d’avaluació de cursos anteriors (especificant el curs) ja que poden servir per establir el progrés que ha de seguir l’alumne per adquirir un determinat aprenentatge. Igualment s’ha de tenir present que es poden mantenir alguns dels criteris d’avaluació establerts per a tot el grup si es considera que són adequats per a l’alumne.

- En el cas que l’alumne tingui informe d’altres necessitats específiques de suport educatiu (afegides a les derivades de falta de domini de la llengua) s’hauran de tenir en compte les orientacions descrites en aquest informe.

- A diferència de primària, a secundària, si hi ha un grup d’alumnes que presenten les mateixes necessitats, l’equip docent pot elaborar una mateixa programació per a tots ells, tenint com a referent, sempre que sigui possible, la programació d’aula.


També s’ha de tenir present que en el cas dels alumnes nouvinguts, es poden utilitzar inicialment els criteris d’avaluació de llengua estrangera de primària com a criteris de referència per a l’elaboració del PI de llengua catalana i castellana, tant a primària com a secundària. Un cop l’alumne hagi assolit el coneixement bàsic i comunicatiu de la llengua de la manera més intensiva possible, l’objectiu és que, com més aviat millor, els criteris de referència del seu PI siguin els de llengua catalana o castellana en els nivells que es consideri que són adequats al seu progrés en l’aprenentatge.

Criteris d'avaluació de llengua catalana i castellana i llengua estrangera

- En els cas dels alumnes d’origen estranger és important identificar, en els criteris d’avaluació de totes les matèries, la dimensió lingüística dels aprenentatges que es demanen. Tenint en compte les necessitats específiques d’aquest alumnat, s’han de preveure, entre d’altres, suports específics en funció del grau de domini de llenguatge acadèmic dels alumnes.

- Entre els objectius del PI dels alumnes d’origen estranger ha d’estar el progrés dels alumnes en el domini de la llengua.

6. Proposta de mesures i suports

- Especificar quin tipus de mesures i suports universals, addicionals o intensius es preveuen utilitzar amb l’alumne i quins són. S’ha de tenir en compte que, en un sentit ampli, es poden considerar suports totes les ajudes o estratègies que es planifiquen per ajudar els alumnes a accedir als continguts curriculars i a l’èxit educatiu.

7. Horari

- Cal destacar a l’horari de l’alumne aquelles franges en què hi ha intervenció d’altres docents o agrupaments específics per atendre’l millor.

Exemple d'horari:

8. Conformitat del Pla

- El PI ha de comptar amb l’aprovació de la direcció del centre.

- Els pares, mares o tutors han de ser degudament informats del contingut, l'avaluació i la finalització del PI.

- A l'educació infantil i primària si la família ho sol·licita es pot lliurar una còpia. A l’educació secundària obligatòria i al batxillerat sempre s’ha de lliurar una còpia a la família i/o l’alumne si aquest és major d’edat.

9. Reunions de seguiment d'acords amb l'alumne i la família

- Reunions de seguiment i recull d’acords presos amb l’alumne, els pares o tutors legals.

10. Reunions de seguiment i avaluació del PI amb els professionals implicats

- Valoració de la planificació proposada i dels seus efectes de la implementació en l’aprenentatge de l’alumne:
Pot ajudar plantejar-se preguntes com:

  • Com es valora el procés d’implementació del PI?
  • Quina és l’opinió de l’alumne?
  • Quins aspectes podem millorar?
11. Acords sobre la continuïtat del PI

- El tutor ha de vetllar perquè es faci el seguiment del PI, tant a les reunions d’equip docent i a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions específiques amb l’alumne, si escau, amb la família i amb altres agents i participants implicats (equip LIC, orientador, professionals de l’EAP…).

* Es proposa un model per formalitzar el PI dels alumnes d'origen estranger amb el benentès que cada centre pot utilitzar el format que més s'adeqüi a les seves necessitats.