El PI pas a pas (primària)*

El PI ha de contenir tota la informació relativa a les dades personals i acadèmiques de l'alumne, així com també ha d'incloure el motiu pel qual es decideix elaborar el PI, les mesures i els suports necessaris perquè l'alumne assoleixi les competències bàsiques, i els criteris d'avaluació, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, concretats a la proposta educativa, els acords amb altres professionals i la família, i qualsevol altra decisió de l'equip docent que es consideri necessària.

Es proposa un model per formalitzar el PI dels alumnes d'origen estranger amb el benentès que cada centre pot utilitzar el format que més s'adeqüi a les seves necessitats. Model de Pla de Suport Individualitzat per a alumnat d'origen estranger

1. Dades personals

- Per completar aquesta part pot ser d’utilitat la fitxa de recollida d’informació inicial dels alumnes d’origen estranger.

2. Dades escolars

- Per completar aquesta part pot ser d’utilitat la fitxa de recollida d’informació inicial dels alumnes d’origen estranger.

- Es pot especificar el tipus de mesures i suports (universals, addicionals o intensives) i quines són les que s’han aplicat a l’alumne amb anterioritat a l’elaboració del PI.

3. Justificació

- A més del motiu pel qual es decideix elaborar el PI, s’han d’explicar breument quines són les necessitats de suport educatiu de l’alumne i les orientacions per a l’atenció educativa.

- En el cas dels alumnes d’origen estranger que necessiten suport a les àrees, es poden fer constar les informacions següents:

  • Nivell de domini de les llengües curriculars en relació amb els criteris d’avaluació dels currículums vigents (CI, CM o CS de primària)
  • Nivell de domini de les àrees de les quals es proposa el PI en relació amb els criteris d’avaluació dels currículum vigents (CI, CM o CS de primària)

- A més, amb aquests alumnes es consideraran particularment les habilitats d’aprenentatge i les competències ja adquirides.

- Si escau, es faran constar també els aspectes relacionals i emocionals, especialment en relació amb les interaccions amb els companys, la capacitat d’expressar les seves necessitats, emocions i punts de vista, així com altres aspectes que es considerin rellevants per al seu procés d’inclusió escolar i social.

- En el cas que l’alumne tingui informe d’altres necessitats específiques de suport educatiu (afegides a les derivades de falta de domini de la llengua) s’hauran de tenir en compte les orientacions descrites en aquest informe.

4. Professionals i serveis que hi intervenen

- S’especificaran els professionals que participen en l’elaboració del PI, incloent-hi els professionals externs.

5. Proposta educativa

- Un cop s’ha determinat per a quines àrees no és suficient l’aplicació de suports i mesures que permetin que l’alumne sigui, amb les personalitzacions corresponents, avaluat amb els criteris establerts per al grup classe, s’indicaran, en una primera taula (5.1), els àmbits i àrees dels quals s’elaborarà el PI.

- En una segona taula (5.2), per a les àrees seleccionades s’especificaran els criteris d’avaluació (amb l’etapa o nivell a què corresponen) i les dimensions que constitueixen el PI de l’alumne. En aquesta fase, es tracta d’identificar quins criteris d’avaluació del currículum inferiors (o superiors) als que corresponen al nivell en què està escolaritzat l’alumne han de formar part del seu PI. Un cop establerta aquesta pauta, els criteris d’avaluació del PI d’un alumne s’han de personalitzar tant com sigui possible a partir de la vinculació als criteris establerts per a la resta del grup-classe a la programació de les unitats o projectes didàctics. En aquest sentit, s’ha de tenir present que a primària els criteris d’avaluació del currículum són prescriptius.


Per a l’àmbit lingüístic, en el cas dels alumnes nouvinguts, es poden utilitzar inicialment els criteris d’avaluació de llengua estrangera de primària com a criteris de referència per a l’elaboració del PI de llengua catalana i castellana, tant a primària com a secundària. Un cop l’alumne hagi assolit el coneixement bàsic i comunicatiu de la llengua de la manera més intensiva possible, l’objectiu és que, com més aviat millor, els criteris de referència del seu PI siguin els de llengua catalana o castellana en els nivells que es consideri que són adequats al seu progrés en l’aprenentatge.

Criteris d'avaluació de llengua catalana i castellana i llengua estrangera

- En el cas de la resta d’alumnes d’origen estranger que requereixen d’un PI, és important identificar en els criteris d’avaluació de totes les àrees la dimensió lingüística dels aprenentatges que es demanen. Tenint en compte les necessitats específiques d’aquest alumnat, s’han de preveure, entre d’altres, suports específics en funció del grau del domini del llenguatge acadèmic dels alumnes.

- Entre els objectius del PI dels alumnes d’origen estranger ha d’estar el progrés dels alumnes en el domini de la llengua.

6. Proposta de mesures i suports

- Especificar quin tipus de mesures i suports universals, addicionals o intensius es preveuen utilitzar amb l’alumne i quins són. S’ha de tenir en compte que, en un sentit ampli, es poden considerar suports totes les ajudes o estratègies que es planifiquen per ajudar els alumnes a accedir als continguts curriculars i a l’èxit educatiu.

7. Horari

- Cal destacar a l’horari de l’alumne aquelles franges en què hi ha intervenció d’altres docents o agrupaments específics per atendre’l millor.

Exemple d'horari:

8. Conformitat del Pla

- El PI ha de comptar amb l’aprovació de la direcció del centre.

- Els pares, mares o tutors han de ser degudament informats del contingut, l'avaluació i la finalització del PI.

- A l'educació infantil i primària si la família ho sol·licita es pot lliurar una còpia. A l’educació secundària obligatòria i al batxillerat sempre s’ha de lliurar una còpia a la família i/o l’alumne si aquest és major d’edat.

9. Reunions de seguiment d'acords amb l'alumne i la família

- Reunions de seguiment i recull d’acords presos amb l’alumne, els pares o tutors legals.

10. Reunions de seguiment i avaluació del PI amb els professionals implicats

- Valoració de la planificació proposada i dels seus efectes de la implementació en l’aprenentatge de l’alumne:
Pot ajudar plantejar-se preguntes com:

  • Com es valora el procés d’implementació del PI?
  • Quina és l’opinió de l’alumne?
  • Quins aspectes podem millorar?
11. Acords sobre la continuïtat del PI

- El tutor ha de vetllar perquè es faci el seguiment del PI, tant a les reunions d’equip docent i a les sessions d’avaluació amb tot l’equip docent, com en reunions específiques amb l’alumne, si escau, amb la família i amb altres agents i participants implicats (equip LIC, orientador, professionals de l’EAP…).

* Es proposa un model per formalitzar el PI dels alumnes d'origen estranger amb el benentès que cada centre pot utilitzar el format que més s'adeqüi a les seves necessitats.