Perspectiva plurilingüe i intercultural

De la mateixa manera que la presència de múltiples llengües i cultures és una realitat a les nostres escoles, també ho és en els mitjans de comunicació i el món virtual que formen part de la vida quotidiana. Per tant, per poder viure en la societat actual l’alumnat ha de desenvolupar competències plurilingües i interculturals.

La competència plurilingüe

El concepte de plurilingüisme, d’acord amb els documents del Consell d’Europa, s’entén des d’una triple perspectiva:

  • Com una capacitat, la que tenen tots els parlants d’utilitzar i aprendre, de manera autònoma o mitjançant l’ensenyament, més d’una llengua.
  • Com una habilitat, la que té qualsevol persona d’utilitzar els seus coneixements parcials de diverses llengües i la seva experiència de diverses cultures, per comunicar-se i participar en activitats interculturals.
  • Com una actitud positiva cap a la diversitat.

Aquest concepte es reforça i s’estructura a través de la llengua d’escolarització, en el nostre context, el català, i es concreta en el repertori de llengües que el parlant pot usar. Els objectius de l’educació plurilingüe són:

Font: imatge d'elaboració pròpia a partir
d’El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya: L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural.

A més a més, en el cas dels alumnes que aprenen en una segona llengua, la competència plurilingüe és un element clau per a l’adquisició de nous recursos lingüístics i la seva estructuració en un repertori d’habilitats comunicatives creixent.

Un recurs per identificar el coneixement de llengües dels alumnes, ajudar-los a reflexionar-hi i fomentar actituds positives envers la diversitat lingüística i cultural és el Portafolis Europeu de les Llengües (PEL). El PEL consta de tres parts:

  1. Passaport de les llengües. Recull el coneixement i les experiències amb les llengües.
  2. Biografia lingüística, que fomenta la reflexió sobre la manera com s'aprenen les llengües i sobre les experiències interculturals.
  3. Dossier, on l'alumne pot recollir evidències i experiències sobre el seu procés d'aprenentatge de llengües.

Perspectiva intercultural del currículum

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. La incorporació a les aules de persones d’origen estranger ofereix una bona oportunitat per construir una visió del món més d’acord amb la realitat present, respectant i valorant les diferències i ressaltant allò que ens fa més iguals que diferents. És important que els docents siguem conscients del paper que tenen els continguts escolars com a forma de reproducció cultural i, en conseqüència, hi incorporem la diversitat de perspectives culturals presents a l’aula per desenvolupar una actitud positiva i, alhora, crítica en tots els alumnes.

Imatge d'elaboració pròpia. Font: Servei de Suports i Recursos Lingüístics

D'altra banda, a l’hora d’incorporar la perspectiva intercultural, cal tenir en compte que no totes les aproximacions tenen la mateixa orientació pel que fa a desenvolupar en els alumnes actituds menys eurocèntriques i més inclusives:

Imatge d'elaboració pròpia a partir d'Elizabeth Coelho. Font: Servei de Suports i Recursos Lingüístics

Com ho fem?

Descriptors per valorar l’enfocament plurilingüe i la perspectiva intercultural en les pràctiques docents a l’aula. Incorporar la perspectiva plurilingüe i intercultural

Per saber-ne més

Trobareu més informació sobre la perspectiva plurilingüe i intercultural a: