Projecte

Cal escollir un cas d'un/a alumne/a del que es tingui la sospita o la certesa que presenta alguna dificultat o trastorn de lectoescriptura.

El projecte hauria de contemplar els següents apartats:

Presentació de l'alumne/a:


 • Dades personals (respectant el seu anonimat) : edat, nivell d'escolarització, dades rellevants sobre la escolarització anterior(expedient acadèmic).
 • Entorn familiar, estat emocional,…
 • Informació sanitària o altres dades que es considerin rellevants per al cas…
 • Tipus de suports que rep actualment ( reforç, SEP, AEE, recursos materials, humans, altres mesures d'atenció a la diversitat del centre…)
Recull d'informació:
 • Situació sociocultural, context del centre escolar (barreres,…)
 • Característiques de grup classe (nombre d'alumnes, nouvinguts, NEE,…)
 • Nivells d'aprenentatge curricular de l'alumne: hàbits d'autonomia i de treball,…
 • Relacions entre iguals, habilitats socials,…
 • Recursos/instruments utilitzats en la detecció. Es poden adjuntar enregistraments sonors (desats amb l'extensió mp3), altres registres escanejats (amb extensió “odt”, “doc” o “pdf”), altres recursos que es considerin adequats…
 • En cas de disposar d'avaluació psicopedagògica, especificar i explicar el seu origen (quin especialista l'ha elaborat) i el contingut del mateix.
 • En cas de no disposar d'aquesta avaluació, especificar i explicar quines actuacions es troben necessàries efectuar per tal d'aconseguir-la.
Proposta d'intervenció (per àmbits)
 • Àmbit de centre.
 • Àmbit d'aula.
 • Àmbit d'alumne/a.
 • Àmbit de la família