Trastorns de l'aprenentatge de la lectoescriptura


Tota comunitat humana disposa d’una llengua, ja sigui oral o de signes.

La representació gràfica de la llengua (escriptura) i la seva interpretació (lectura) constitueixen els objectius fonamentals a assolir durant l’escolarització obligatòria, sobretot tenint en compte que lectura i escriptura esdevenen eines instrumentals bàsiques per a adquirir la resta dels coneixements, per tenir accés a la cultura i per a desenvolupar capacitats cognitives superiors.
En la nostra pràctica educativa, però, ens trobem tot sovint amb un tant per cent significatiu d’alumnes que manifesten dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Aquestes dificultats hipotequen la possibilitat d’assolir un bon nivell en l’aprenentatge de la resta d’àrees per les vies habituals d’ensenyament i aprenentatge, i podent arribar a generar, fins i tot, problemes de tipus emocional (baixa autoestima, etc.) que impossibiliten encara més la superació de les dificultats.

Vídeo introductori


Continguts

 • Aprendre a llegir i a escriure:
  • Recorregut històric. Diferents teories.
  • Objectius de la lectura i de l'escriptura.
  • Teoria de la doble via.
  • Etapes en l'adquisició lectora.
  • Processos implicats en la lectura.
  • Processos que intervenen en la composició escrita.
 • Detecció i avaluació:
  • Indicadors d'avaluació de la lectura i l'escriptura.
  • Protocols de detecció de dificultats.

Apartats