Presentació

En aquest curs tractarem els trastorns que incideixen en la lectoescriptura: Com detectar-los i quines estratègies d'actuació són les que afavoreixin l'aprenentatge a l'aula i a l'entorn escolar en general. En el mòdul 3 es fan servir com a documents de referència els "Protocols de detecció i actuació en la dislèxia. Àmbit educatiu (PRODISCAT)" elaborats pel Col·legi de Logopedes de Catalunya- CLC i publicats pel Departament d'Ensenyament.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Reflexionar sobre el concepte de trastorn d'aprenentatge, l'aportació de les neurociències.
  • Conèixer els trastorns de lectoescriptura.
  • Disposar d'estratègies d'intervenció que afavoreixin l'aprenentatge a l'aula d'aquest alumnat.

Continguts

Els continguts es presenten de forma modular, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

En el mòdul 1: L'aprenentatge i els trastorns que incideixen en l'aprenentatge

En el mòdul 2: Bases cognitives i emocionals de l'aprenentatge

En el mòdul 3: Trastorns d'aprenentatge de la lectoescriptura

En el mòdul 4: Recursos per a la intervenció educativa