Projecte

El projecte és l’activitat amb què es conclou el curs. El propòsit general és elaborar un document escrit en el qual s’analitza i es reflexiona comprensivament sobre els continguts treballats als mòduls. Així doncs, té per finalitat que l’alumne apliqui els coneixements apresos als mòduls.

El treball es una reconstrucció o reelaboració dels coneixements relacionats amb la temàtica de les alteracions greus de la conducta estudiades durant el curs i una exemplificació en la pràctica educativa de cadascun. En aquest sentit, el treball implicat no és un resum dels principals continguts desplegats en el curs.

La proposta per al projecte intenta articular la vessant més pràctica amb els continguts més teòrics treballats al curs. Es concreta en l'anàlisi i la reflexió sobre alguna situació en què us heu trobat en la vostra pràctica educativa relacionant-la amb els continguts treballats al curs.


El contingut del projecte, però ha de complir alguns criteris:

 • Ha de tenir a veure amb l'anàlisi i la reflexió sobre una situació pràctica: un alumne, un grup-classe, USEE, aula oberta, aspectes del funcionament institucional del centre…
 • Ha de ser sobre el centre on esteu treballant.
 • Ha d'estar relacionat amb la vostra funció al centre: tutor, orientador, equip directiu…
 • S'ha de centrar en alguns dels temes de la llista següent:
 1. Acció tutorial.
 2. Elaboració d'un PI.
 3. Treball amb famílies.
 4. La normativa i la disciplina.
 5. Un estudi de les pràctiques institucionals i els seus efectes en la tasca educativa.

Hi ha la possibilitat de realitzar un projecte que no sigui sobre cap dels temes anteriors, però, en aquest cas, caldrà pactar-ho prèviament amb el tutor del curs.


Aspectes clau implicats en les diferents fases d’elaboració del projecte

A continuació us facilitem una sèrie de criteris que us poden servir de guia per a l’elaboració del projecte.

Cal decidir què es vol fer i amb quina finalitat. És a dir, quins aspectes de la temàtica de les dificultats de regulació del comportament es volen desenvolupar.

Es bo fer-se una o més preguntes inicials que posin de relleu i concretin allò sobre el que volem incidir. Cal escollir i establir prioritats acotant el camp de reflexió i treball. També cal definir i explicitar els objectius que es pretenen assolir.

En tot cas, el tema escollit es converteix en la via d’entrada per organitzar els continguts i establir relacions significatives entre els coneixements que s’han anat treballant al llarg del curs. Cal fer referència als supòsits teòrics sobre els quals es fonamenta el treball i als conceptes clau que l’han orientat (sentiment de vida, acompanyament, conversa, protecció, etc.).

Tot i que aquest document es pot organitzar de diferents maneres proposem un guió orientatiu:

 Títol del projecte
 Índex
 Introducció
 Raons de l’elecció, pertinença i objectius
 El marc de referència teòric i aspectes metodològics
 Resultats: exposició i discussió del tema
 Conclusió
 Valoració personal i avaluació del procés
 Bibliografia
 Annexos