Aportacions en relació amb l'acció tutorial i el projecte personal de l'alumne

Tots aquests aspectes curriculars, metodològics i organitzatius s'han de poder articular al voltant d'una idea fonamental per a aquest tipus d'alumnes: el disseny i el desenvolupament d'un projecte personal. Optar per una línia metodològica basada en la participació de l'alumne on l'eix central sigui l'elaboració progressiva del seu projecte personal obre noves possibilitats de progrés.
L'alumne ha de poder assumir el seu propi projecte de futur mitjançant un treball d'anticipació. En altres termes, ha de poder elaborar certes expectatives que li permetin representar el futur. En aquest futur proper ha de poder situar una imatge apreciable de si mateix. Poder-se sostenir en aquesta imatge és d'especial importància perquè emergeixin nous interessos i ocupacions. Aquesta imatge té un efecte regulador per a l'alumne, ja que li permet exercir un tall en la seva "història conductual" i en conseqüència tenir una alternativa davant la destinació funesta que probablement li reserven els comportaments no regulats que han caracteritzat la seva vida escolar i social.


Per a aquests alumnes no és gens fàcil pensar en el futur. Sovint els inquieta i angoixa i la seva resposta és estar enganxats al present, a allò immediat. No es pot deixar sol l'alumne enfront d'aquesta angoixa. Per això tot aquest treball necessita acompanyament per arribar a bon port. L'acompanyament constitueix una adequada fórmula per encaixar aprenentatge i convivència. En altres termes, és una forma d'articular els processos de millora del malestar (subjectivació) i els processos educatius (convivència i aprenentatge). La dimensió educativa i d'orientació de l'acció tutorial pren així una importància cabdal, ja que el tutor —amb el suport de l'equip— ha de poder articular la tensió entre els aspectes emocionals i relacionals (educació) i els aspectes relatius a la formació específica de cada matèria (instrucció).


La idea que el tutor sigui un pont entre les dificultats i les expectatives, entre la realitat interna i les exigències de l'exterior és molt adient en aquest punt. La funció de mediació del tutor entre l'alumne i el grup, entre l'alumne i altres professors o professionals és fonamental, perquè acompanyar és intervenir entre la institució, els professionals, els alumnes, les famílies i les persones amb problemàtica conductual que tenen fortes dificultats per inserir-se en els processos de convivència i aprenentatge.“La confianza nos la dan los alumnos. Podemos tratar de conseguirla, pero no exigirla. Por eso, hay un cierto derecho del alumno, cuando ello sea posible, a elegir a su tutor: elegirá a aquél que ha confiado en él y en el que él confía. Esa confianza nos la dan los alumnos como personas: no como pertenecientes a una institución”.1)El tutor pot esdevenir una figura central de la confiança en aquest procés i convertir-se en un suport crucial per impulsar el projecte personal de l'alumne. Ajudant que sigui el propi alumne qui es marqui el sentit d'aquest projecte, donant-li suport i acompanyant-lo perquè pugui elaborar una trajectòria vital que el faci possible, ajudant-lo a enfrontar els sentiments de fracàs i d'impossibilitat. Ajudant-lo que ell mateix es pugui explicar les seves dificultats de regulació i que trobi les fórmules per poder transformar-les. Perquè això sigui possible és del tot necessari que a l'hora de fer els horaris se cerquin fórmules organitzatives que permetin incrementar el nombre d'hores del tutor amb aquests alumnes.


Resumint, convé que tota la proposta s'organitzi al voltant d'un professional que sigui un referent estable i de confiança amb el qual el noi pot fer un treball regular de seguiment (setmanal) de les activitats, convivència i altres esdeveniments que tenen lloc en el centre. Aquestes trobades regulars constitueixen una estratègia essencial per ajudar els alumnes amb dificultats de regulació conductual a representar-se el treball, anticipar l'esforç i les conseqüències, així com per assumir responsabilitats. En aquest marc de rutina potser podrà pensar. Aquest espai personalitzat de seguiment regulat a partir de la conversa amb l'alumne pot reduir la incertesa, la intranquil·litat i la desconfiança… i, sobretot, concretar el projecte personal de l'alumne. Un projecte on poden prendre sentit les diferent aportacions que s'han realitzat sobre el currículum, la metodologia, la normativa, etc.

Les tutories compartides

Els models de tutoria compartida són respostes educatives organitzades pels centres docents que impulsen estratègies de personalització tutorial amb l'alumnat en general, però especialment per a aquells alumnes que presenten problemes d'adaptació escolar. La idea clau en el model de la tutoria compartida és la relació d'estreta confiança dels alumnes amb un professor o professora que assumeix la responsabilitat d'establir un vincle més personal per aconseguir objectius relacionats amb la millora de la regulació del comportament i de l'aprenentatge.


Tot seguit es proposen alguns exemples:

En aquest vídeo Robert Velásquez presenta l'experiència que es porta a terme a l'INS Miquel Crusafont i Pairó de Sabadell, centre del qual és director i professor de matemàtiques.

1) MOTA, J.L. i CRESPILLO, A. (2003) ¿Quieres enseñar en Secundaria? ¡ Atrévete! Pamplona: EUNSA, p. 86.