El centre com a entorn protector de la capacitat de regulació del comportament


Hi ha una estreta relació entre els aspectes institucionals del centre i les accions concretes que es desenvolupen amb els alumnes. Per això, les diferents propostes d'actuació per promoure la regulació del comportament en el centre es poden plantejar en una doble vessant: institucional i relacional.


En els dos darrers mòduls s'han abordat els aspectes més propers a la vessant interactiva i relacional de les situacions educatives que poden afavorir un saber fer i un saber estar amb els alumnes per tractar-los amb tacte i promoure una relació de confiança mútua. Justament els alumnes amb dificultats de regulació del comportament sovint són tractats de manera inflexible en els centres i cal pensar que són els que més necessiten els beneficis educatius que pot dispensar el centre escolar tant des del punt de vista personal (benestar, autoestima, aprenentatge, etc.), com social (participació, sentiment de pertinença, convivència, respecte). En aquest mòdul es presta més atenció a la vessant institucional.


El propòsit és proporcionar alguns principis i criteris d'actuació de caràcter institucional que ajudin a introduir —a través dels projectes de centre— canvis en l'estructura i el funcionament de l'entorn escolar de manera que l'institut pugui arribar a ser un entorn protector que aculli i acompanyi aquests alumnes en el procés de regulació del seu comportament.


Pràctiques