Per què un projecte?


El projecte s'ha d'entendre com una proposta de pràctica col·laborativa entre els diferents agents educatius que s'associen al voltant d'un cas, inclosos els propis alumnes i les seves famílies. Es tracta, sobretot, que el noi o la noia, la família i els professionals se sentint acollits i escoltats mútuament. Per això, el projecte també pot ser considerat com un procés de participació conjunta entre les persones implicades que s'organitza al voltant de tres eixos:

  • Participació interprofessional a través de les reunions regulars de l'equip.
  • Participació de la família a través de les reunions regulars amb els pares.
  • Participació de l'alumne a través de l'espai interpersonal de regulació del comportament.

Si s'hagués de dir allò al que apunta veritablement el projecte potser caldria dir que és a l'assumpció de la responsabilitat de les diferents persones que hi participen, ja que els diferents actors implicats en el projecte es reconeixen entre si pels actes de responsabilitat que assumeixen. Si les persones es prenen seriosament les unes a les altres, si les persones es donen un lloc per escoltar-se les unes a les altres, poden arribar a experimentar que formen part de quelcom que és important per a cadascuna d'elles.

Una de les raons que justifica l'opció per un projecte participatiu és que és molt difícil generar processos d'acompanyament per a aquests alumnes i les seves famílies si l'espai social (del centre) al qual suposadament s'han de vincular i incloure no es troba articulat al voltant d'una referència compartida sobre com entendre'ls i com atendre'ls. Per això, una qüestió decisiva és centrar els esforços de tots els implicats a generar un espai social de cohesió en relació amb el cas. Mitjançant el projecte es poden elaborar de forma explícita unes referències en comú sobre la base de les relacions constructives entre els professionals que treballen directament sobre el cas, el propi alumne i la seva família.

El projecte és un procés de treball cooperatiu que pretén construir progressivament un espai comú de la convivència en dues dimensions


  • Proveint el centre de la necessària estabilitat que requereix configurar un marc col·lectiu on tinguin lloc les relacions de l'alumne i de la seva família amb la institució. Es brinda d'aquesta forma l'oportunitat al noi i a la seva família de poder participar de manera regulada i activa en les decisions que afecten el present i el futur del procés d'aprenentatge i d'inclusió en el centre de l'alumne. Es tracta de posar en joc les estratègies adients per implicar l'alumne i la seva família en un projecte en el qual l'alumne pugui arribar a assolir les fites personals que es proposi. Aquí la participació es constitueix en una valuosa via per organitzar socialment la (co)responsabilitat
  • Contribuint a generar el marc de referència on es poden manifestar les perspectives dels professionals respecte els interrogants i els esdeveniments que genera el procés educatiu de l'alumne. El projecte implica una modalitat de treball en equip al voltant d'un alumne que pot ajudar els professionals a fer possible el seu acompanyament en el centre, articulant en un mateix moviment la possibilitat que l'alumne es pugui plantejar compromisos personals que tinguin sentit per a ell i, al mateix temps, que això ho pugui fer de manera compartida i negociada amb els adults del centre que són significatius en la seva vida escolar 1)


Impulsar un projecte en termes de participació pot jugar un paper crucial a l'hora de facilitar els processos d'inclusió a l'escola, atès que el fet que els diferents agents educatius experimentin que participen en quelcom que els afecta directament és una condició clau per promoure el sentiment de sentir-se dins d'una escola incloent. Però no tan sols incloent per a l'alumne. El sentiment de pertinença a la comunitat educativa és quelcom extensible a tots i cadascun dels principals agents de la comunitat educativa: alumnes, pares, professors i altres professionals que “estan i fan junts” en l'espai comú de convivència a l'escola. Aquest és un dels raonaments que justifica que el projecte sigui una manera d'entendre el treball amb altres i entre altres que no redueix la idea de col·laboració exclusivament a l'equip de professionals que participen en el projecte sinó que promou, des d'un bon començament, la participació de l'alumne i de la seva família en aquest procés. Avancem ara les etapes que configuren el projecte i en l'apartat següent s'entrarà amb més detall en les qüestions bàsiques a considerar en cadascuna de les fases que el concreten.

Etapes Finalitat
1. Condicions preliminars per impulsar el projecte: sensibilització i preparació És el temps per compartir la idea d'un projecte i per generar l'entorn metodològic i organitzatiu per promoure'l. És un temps preliminar al procés d'acompanyament pròpiament dit.
2. Definició de la situació de partida: una visió compartida. És el temps per afavorir l'acollida i l'acord entre els participants. És un temps que dóna pas a la definició de l'escenari de la col·laboració des de la diversitat de perspectives que posen en joc el diferents participants.
3. Elaborar una orientació compartida: identificació de necessitats i formulació de prioritats És el temps per donar un sentit i una orientació a l'acompanyament. És un temps en el qual es generen hipòtesis de treball i propostes organitzatives que les facin viables
4. Propostes d'actuació És el temps per afavorir, organitzar i sostenir la relació d'acompanyament segons l'orientació convinguda
5. Continuïtat del procés: millora de la intervenció.És el temps per reflexionar i conversar sobre les accions realitzades. Les actuacions posteriors s'ajustaran segons la situació del cas i dels contextos.


1) LÓPEZ, M.A.; MARIN, A.I.; DE LA PARTE, J.M. (2004) "La planificación centrada en la persona, una metodología coherente con el derecho de autodeterminación" Revista Siglo Cero, vol. 35 (1), núm. 210.