Processos de participació, consentiment i acompanyament


La participació de l'alumne i el consentiment a l'acció educativa és una condició bàsica perquè tinguin lloc els processos escolars. Entenem consentiment com “un acte íntim, però mai solitari. Implica una relació, moviment de dir sí a l'altre, o de dir-se sí junts… La paraula consentiment, suposa un estar d'acord, un con-sentiment, un sentir junts”. 1)

Però aquesta afirmació, que sembla tan evident, sovint es dóna per massa implícita i s'atribueix a l'alumnat una adhesió incondicional al projecte que han pensat, dissenyat i aplicat per a ells els adults. El consentiment no és quelcom natural, no es pot obligar ningú a desitjar i tenir interès per quelcom que no ha escollit aprendre. Per tant, l'entorn educatiu ha de crear les condicions per aconseguir que el subjecte educatiu es faci responsable del seu sentiment de la vida, el seu malestar, les seves conductes i la seva formació.

Si aquesta responsabilització és necessària en tots els alumnes, perquè sense consentiment no es produeix aprenentatge, en el cas de l'alumnat amb dificultats de regulació del comportament esdevé molt més necessari. Tanmateix, aquests alumnes són precisament els que hi tenen més dificultats i més aviat el que ofereixen al docent és la seva desconfiança i el seu rebuig a l'acció educativa.

Amb aquests nois o noies el consentiment i el procés de responsabilització ha de construir-se i per això cal un temps i un lloc d'acollida on es pugui edificar. Això només és possible amb un acord -mai permanent i que ha de ser renovat- en relació amb allò que es pot fer o no fer, dir o no dir, com fer-ho, amb qui, amb què 2). En altres termes, acceptant una mínima estructura de participació de l'alumnat. Per això:

Cal cercar fórmules organitzatives i d'interacció didàctica:


 • On les actuacions en relació amb les conductes generin condicions per a la seva transformació (no eliminació) en actes i decisions que condueixen l'adolescent a establir, restaurar i produir vincles socials. És a dir, no es tracta d'eliminar o de rebutjar les conductes sinó d'ajudar que els nois o les noies les transformin.
 • Que atorguin un valor primordial al consentiment i a la responsabilitat del propi adolescent envers les propostes d'atenció i treball. Es tracta d'oferir la possibilitat de proposar i participar en el procés de decisió respecte als espais i les tasques i, al mateix temps, l'acceptació dels límits que aquests tenen.


Cal un espai educatiu que ofereixi als alumnes oportunitats de participació en activitats on puguin escollir fer o voler alguna cosa: saber, parlar, aprendre, relacionar-se, etc. Es tracta, doncs, de facilitar condicions perquè tinguin la possibilitat i el desig de parlar sobre el seu malestar i el desig i interès per formar-se. Davant les diferents situacions que esdevinguin a diari, els professionals han d'aprofitar les oportunitats que els alumnes els ofereixen quan aquestes eleccions i consentiments es manifesten a través de les activitats i situacions de participació o conflicte.

Sovint es troben molts obstacles, bloqueigs i retrocessos en aquest procés. Quan això succeeix es requereix una posició d'espera i acompanyament més que d'imposició. Si la resposta passa per una demanda imperativa, la inflexibilitat del professional es confrontarà amb la inflexibilitat de l'alumne.

Una demanda insistent o intrusiva genera immediatament un rebuig i s'obstaculitza la possibilitat que emergeixi una demanda pròpia: de parlar, de sortir un moment de l'aula, de conversar més tard, de voler parlar amb algú de la seva confiança.

Per aquesta raó davant aquesta situació de repetició convé remetre l'alumne al seu consentiment inicial i no exclusivament a una norma social instituïda en nom d'un ideal o d'un suposat bé per al subjecte. S'apel·la al consentiment que el noi o la noia ha donat per deixar d'actuar, per parlar en lloc d'actuar. En el moment que hi ha una subjectivització del problema i es reconeix el propi malestar i la responsabilitat que té el subjecte, s'estableix un llaç social amb l'altre al qual se li confia parlar sobre el propi patiment: el consentiment es torna a instaurar i obre el pas a nous intercanvis.

Les situacions i condicions educatives han de promoure que l'alumnat faci eleccions, prengui decisions; en definitiva, pensi sobre ell mateix, els altres i les situacions que el condueixin progressivament a establir, restaurar i produir vincles socials 3). Això es possible si l'acompanyem en aquest camí amb l'objectiu que les conductes d'actuació es puguin transformar progressivament en conductes de pensament.

Als 6 anys a l'alumne li diuen "Fes-ho així!". Als 8, li diuen: "Es fa així!". Als 10, "Sempre ho has de fer així!" i als 11, li diuen: "Tria, tu!"...l'alumne es queda angoixat perquè no sap què vol dir "triar".

Vinyeta de Francesco Tonucci

La rigidesa i l'homogeneïtat dels sistemes és un obstacle per poder atendre les necessitats dels alumnes amb alteracions greus de la conducta. Per això la flexibilització (en les exigències i demandes que es fan a l'alumne, en les metodologies de treball a l'aula i en els continguts d'aprenentatge) és un element afavoridor d'aquest procés de transformació.

Crear espais i processos de participació dels alumnes, de manera conjunta amb els adults, en relació amb:


 • La definició en la regulació dels intercanvis en el si dels espais comuns de convivència.
 • L'establiment d'espais personals on poder elaborar els seus malestars.
 • Les decisions que afectin el seu trajecte educatiu.


El reconeixement i el respecte a la participació, els interessos i les decisions dels alumnes és fonamental per a l'establiment de vincles de confiança que és en el que se sustenta la possibilitat que s'instauri la relació educativa.

Pensa…

En quines situacions dins un entorn educatiu ordinari consideres que es pot afavorir que l'alumnat faci eleccions i prengui decisions?


L'acompanyament


L'acompanyament és el concepte que respon a la pregunta de què fer en l'atenció integral de l'alumnat amb dificultats de regulació del comportament. És un concepte que dóna compte tant de la disposició dels professionals de proximitat, com de l'orientació que prenen una vegada entesa la naturalesa del principal problema emocional que sol obstaculitzar -en la pràctica professional- la comprensió i l'atenció dels reptes i les necessitats d'aquests alumnes i, en general, dels joves en l'època actual.

Acompanyar és fonamentalment l'acció de caminar al costat d'algú, fent-li costat i compartir una part, encara que sigui petita, de la seva vida, és compartir el camí i les experiències. No per controlar ni per protegir a fi d'evitar l'aparició de riscos 4). En el nostre cas és caminar amb algú per tal que pugui elaborar el seu malestar i transformar les seves conductes. Acompanyar-lo en el seu procés de transformació en un subjecte d'aprenentatge.

Acompanyar, doncs, és intercedir entre la institució, els professionals, els alumnes, les famílies i les persones amb dificultats de regulació del comportament que tenen fortes dificultats per conviure en una època que posa molts obstacles per gaudir d'una vida en comú. En efecte, la postmodernitat ordena, amb expectatives molt obertes, la vida de les persones i les dinàmiques comunitàries en compartiments estancs, complexos i fragmentats. Les vivències en l'època actual són plenes d'incertesa i de risc, on la personalitat és un bricolatge d'experiències i d'esdeveniments.

L'acompanyament aporta a les persones acompanyades suport i els ofereix mediació amb els entorns que puguin potenciar la seva vulnerabilitat i fragilitat. Cal trobar les maneres d'acompanyar els processos educatius i mantenir una visió global de les actuacions(tutorials, d'aprenentatge, disciplinàries…) que s'implementen per tal de fer possible aquest acompanyament.

Aquesta situació concreta la funció de protecció que els professionals i els centres han de dispensar a un alumnat que viu en una important soledat i aïllament. L'angoixa del seu fracàs personal i, sovint, les postures de suficiència, d'autonomia, fins i tot d'enfrontament, són la manera que troba de defensar-se de tot plegat.

La falta d'expressió del seu patiment i la manca de narrativa de la història vital necessiten un temps ampli per a la construcció dinàmica d'una conversa que restableixi els lligams amb els altres i la relació amb les dificultats pròpies de créixer. El procés de millora de les dificultats de regulació del comportament és llarg, els moments de conflicte agut es repeteixen en el temps. Per això és important que es puguin planificar els espais de trobada, amb l'alumne, la família, el propi tutor del centre i els especialistes que intervenen que evoquin el sentir-se acompanyat en l'afrontament de les dificultats i dels moments de conflicte.

És idoni que els recursos professionals es puguin pensar i organitzar tenint present el concepte d'acompanyament: es podria parlar d'un acompanyament en xarxa 5)

Característiques bàsiques de l'acompanyament


 • És una forma d'entendre i de desplegar la funció de protecció de l'educació.
 • Només és possible si es dóna acollida i hospitalitat a l'altre.
 • Una de les formes de concretar la influència educativa rau a acompanyar l'alumne en el seu difícil procés d'adaptació a les demandes de l'entorn escolar, familiar i social. Es tracta d'una relació d'ajut i de suport en el si d'un procés de canvi: transformar les conductes actuadores.
 • La relació educativa és un conjunt de vincles que s'estableixen entre l'educador i l'alumnat: vincle amb el saber i vincle entre les persones que participen en el procés. En aquest sentit, l'acompanyament constitueix una adequada fórmula per encaixar aprenentatge i convivència. En altres termes: l'acompanyament és una forma d'articular els processos de millora terapèutica del malestar (subjectivització) i els processos educatius (convivència i aprenentatge).
 • És una forma d'entendre el vincle entre el professional i el noi o la noia al voltant del saber (aprenentatge) i del saber estar (convivència).
 • És un vincle mútuament acceptat i consentit per part d'aquells que construeixen la relació d'acompanyament.
 • És una manera d'entendre la pràctica professional que és susceptible d'ésser desenvolupada en la perspectiva de diverses funcions professionals: educatives, psicopedagògiques, socials i sanitàries.
 • És un principi d'actuació, però també una estratègia d'ajut al voltant de la qual poden organitzar‐se diferents pràctiques professionals.
 • La seva pràctica és indissociable de la conversa i de l'escolta, eines fonamentals per tal de construir plegats convencions entre els professionals que acompanyen i entre els professionals i els infants o nois i noies que són acompanyats.


Introduir el concepte d'acompanyament en la pràctica educativa i psicopedagògica atorga nous llocs i posicions, tant a les persones que acompanyen com a qui és acompanyat. Es passa d'una actuació professional que entén l'ajuda com un oferiment d'allò que se suposa és el bé per a l'alumne (nosaltres, els adults sabem què et passa i què és el que et convé) a una intervenció que concep l'ajuda com un acompanyament des de la responsabilitat i la subjectivitat del propi alumne.

La primera opció situa i instal·la -encara molt més- l'alumne en la seva posició passiva, en la qual són els altres els responsables d'allò que li succeeix. En canvi, des de l'opció de l'acompanyament se'l ressitua en un lloc on ha d'escollir i responsabilitzar-se: un lloc on pren una posició més activa en el camí d'anar–se transformant.

Es tracta d'ajudar a reinstaurar el temps per comprendre que és el que dóna la possibilitat de pensar i reflexionar sobre les pròpies conductes i a transformar la manera d'expressar el malestar. No es tracta, doncs, només d'ensenyar habilitats (socials i relacionals) sinó també d'ajudar-los a tenir els recursos personals per poder pensar, elaborar els seus malestars i construir noves maneres de relacionar-se.

Perquè aquests processos d'elaboració i de transformació de les conductes es puguin donar és essencial la nostra ajuda i acompanyament, que té com a funció:

 • Ajudar-los a entendre què els passa i a connectar amb els propis sentiments.
 • Ajudar-los a sostenir la tensió i el dolor mental que en moltes ocasions els representa la relació amb els altres i les experiències i esdeveniments vitals que els angoixen i neguitegen.
 • Adquirir recursos que els possibilitin pensar per si mateixos i poder trobar altres maneres d'estar en el món.

Reflexiona…

Sobre el concepte i el procés d'acompanyament. Com consideres que es pot dur a terme en un centre educatiu? Independentment de les resistències de l'alumne, quins obstacles consideres que trobaries en el teu centre?


1) FRAISE, G. (2011) Del consentimiento. Santiago de Chile: Palinodia.
2) BOLEA, E.; BURGOS, F.; DUCH, R. i VILÀ, F. (2004) Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament. Mòdul: Els trastorns de conducta. Barcelona: UOC.
3) BOLEA, E.; BURGOS, F.; DUCH, R. i VILÀ, F. (2004).
4) FUNES (2010).
5) FUNES, J.; RAYA, E. (Redactores) (2001). El acompañamiento y los procesos de incorporación social. Gobierno Vasco. Consejería de Justicia, Trabajo y Seguridad Social Dirección de Bienestar Social.