Trets fonamentals i principis d'actuació


En aquest mòdul es parla de:

  • Les principals característiques de l'alumnat que presenta dificultats de regulació del comportament, des de la perspectiva dels diferents àmbits de desenvolupament que configuren la seva evolució, intentant captar-ne la lògica interna.
  • Dues de les condicions bàsiques en els processos educatius amb aquest alumnat: la participació i l'acompanyament

En general, quan es tracta el tema dels conflictes que esdevenen als centres educatius amb els alumnes que presenten dificultats per regular el comportament se'ls associa directament a situacions problemàtiques que pertorben la dinàmica del procés d'ensenyament i d'aprenentatge a l'aula i al centre. En aquests casos, s'identifica el conflicte amb el trencament de la convivència. Sovint, quan es comencen a detectar situacions que expressen dificultats de regulació del comportament per part de l'alumne en els diferents escenaris del centre es posen en marxa respostes educatives per tractar-los.

Moltes d'aquestes respostes les posa en marxa el docent o els docents quan els comportaments es manifesten en diverses matèries i espais educatius. En el marc de la classe/matèria cada professor intenta resoldre les situacions sovint en soledat, en altres ocasions altres companys poden col·laborar-hi: un altre professor, el cap d'estudis, l'orientador, etc. En altres circumstàncies s'acorden mesures en el marc de la comissió d'atenció a la diversitat i/o en el departament d'orientació. Quan les respostes dispensades no han pogut ajudar a transformar el comportament de l'alumne, les situacions de conflicte es reiteren en el dia a dia generant un cercle d'experiències negatives que alimenten la conducta desregulada de l'alumne i les respostes cada cop més reactives dels professionals.

És el moment d'aturar-se i trencar aquest cercle d'experiències negatives entre alumnes i professionals que inevitablement condueix a l'exclusió mútua. És en aquest moment quan pot sorgir en la institució i en els professionals l'interès sobre com millorar la pròpia pràctica educativa amb aquests alumnes. Per aquesta raó s'explora en aquest bloc alguns principis d'actuació que poden ser d'utilitat per orientar la intervenció professional i ajudar l'alumne a transformar la seva conducta. Més concretament, es proposen dues vies d'actuació que poden ajudar l'alumne a elaborar els conflictes personals i socials que experimenta: la primera, afavorint la seva participació en tot allò que afecta la seva vida escolar, i la segona, oferint-li espais de trobada on l'alumne i l'adult puguin construir una relació de confiança. Sentir que es participa en tot allò que l'afecta i experimentar el vincle de la confiança amb els adults desactiva el pensament inflexible de l'alumne i pot promoure un sentiment més digne de l'existència.


Pràctiques