Què volem dir quan parlem de dificultats de regulació del comportament?


A la literatura, tant especialitzada com de divulgació, en les nostres converses quotidianes, quan parlem amb els nostres companys al centre, s'utilitzen diverses expressions per referir-se a aquests alumnes: trastorns de conducta, alteracions greus del comportament, problemes de conducta…

Escollir una o altra expressió té implicacions importants i cada una d'elles reflecteix una certa manera d'entendre la qüestió. Ens sembla que l'expressió dificultats de regulació del comportament té avantatges sobre les altres formes de referir-se a aquesta problemàtica. Les raons que justifiquen aquesta elecció són1):


  • Permet eludir l'associació entre el comportament no regulat i el trastorn. Tenir dificultats per tenir un comportament regulat no implica necessàriament patir un trastorn (mental, de la personalitat, de l'espectre autista…).
  • La dificultat per regular el comportament no és un diagnòstic clínic, una entitat clínica definida ni una categoria psicopatològica.
  • Fa referència no només als efectes de la conducta en els altres i en l'entorn, sinó que també parla de la dimensió personal de l'alumne/a en les dificultats per regular el seu comportament.


En el sentit que aquí s'utilitza l'alteració de la regulació del comportament és el signe emergent d'un malestar, d'un desenvolupament conflictiu. És la manifestació plural i complexa de la dificultat emocional i relacional d'ajustar la conducta a les convencions i exigències educatives i socials de l'època.

La conducta i les seves alteracions són l'expressió de les dificultats de les relacions de la persona amb el seu cos, les seves emocions i el seu pensament. És la manifestació d'un dol, d'un sentiment de despossessió, d'una pèrdua que no s'expliquen, és un sentiment dolorós i l'expressió de les seves dificultats (de vegades el seu fracàs) a l'hora de conviure. Reconèixer aquests sentiments i explicar-se la raó de tot plegat (poder posar-hi paraules) és el que pot permetre que el subjecte pugui regular el seu comportament.

Pensa…

Des de la perspectiva aquí exposada, pensa en alguns dels alumnes del centre on treballes. És possible una nova mirada i una comprensió diferent d'allò que els passa més enllà del que ens mostren amb el seu comportament?

Lectures complementàries

BOLEA, E. i GALLARDO, A. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. II) Secundaria. Barcelona: Graó.

1) BOLEA, E. i GALLARDO, A. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. II) Secundaria. Barcelona: Graó.