Algunes qüestions que plantegen aquests alumnes


  • Què pensar de la problemàtica que presenten els alumnes amb dificultats de regulació del comportament?
  • És exclusivament educativa?
  • Hi ha un paper determinant de l'època?
  • Les conductes que aquests adolescents presenten a l'escola són l'expressió d'un patiment psíquic?
  • Aquests alumnes tenen necessitats d'ordre terapèutic?
  • Com aconseguir una visió compartida entre els diferents professionals que els atenem?
  • Quin és el context educatiu més adequat per poder respondre a la seva realitat i problemàtica?
  • Quins lideratges i recursos requereix l'atenció al conjunt de necessitats d'aquest col·lectiu?
  • Com es poden entendre i dialectitzar els conceptes d'inclusivitat i segregació en relació amb aquests alumnes?


Convé recordar que aquests interrogants són, actualment, de difícil resposta. Manquen consens i convencions per entendre els alumnes que presenten dificultats en la regulació del comportament.

És un fet constatable i àmpliament compartit que, en la diversitat de situacions educatives, el malestar subjectiu d'aquests alumnes es fa present de forma molt preeminent. Convé, doncs, atorgar una atenció especial a les variables de naturalesa personal i social implicades amb el malestar psíquic del subjecte i dels professionals que l'atenem. A ningú no se li escapa que tenen una incidència directa en les relacions educatives i en els processos d'ensenyament i aprenentatge que en ells es vertebren.

Davant aquest panorama, cal promoure una visió plural i oberta d'aquesta problemàtica que consideri de manera dialèctica la dimensió educativa i la dimensió sanitària de la creixença i la maduració de la persona. Les dificultats que presenten aquests alumnes són una bona excusa per treballar un nou marc de referència a l'hora de pensar l'educació en aquest començament de segle XXI. Per això es fa necessària una nova forma d'apropar-s'hi que faciliti, a la vegada, comprendre l'abast de la problemàtica mental i la relació d'aquest malestar amb els processos d'ensenyament-aprenentatge, immersos en una societat on dominen la informació i la globalització.

El propòsit general d'aquest curs és facilitar una sèrie d'eines conceptuals i metodològiques que permetin fer un apropament a la problemàtica de les dificultats de regulació del comportament des d'aquesta nova mirada que proposem compartir. Més concretament té una doble finalitat: per una banda, possibilitar elements d'anàlisi i reflexió per entendre la diversitat que presenten els alumnes amb dificultats de regulació del comportament i, per l'altra, proposar algunes de les estratègies i actuacions que es poden desplegar en els centres de secundària per tal d'acollir-los i acompanyar-los en el seu procés d'escolarització. Tot això sense descuidar el pensament reflexiu i la conversa permanent a la qual ens aboca el repte de treballar plegats amb aquest alumnat en els centres.

Pensa…

Des de la teva formació i experiència personal, quines respostes creus que es podrien donar als interrogants inicials que es plantegen en aquesta pràctica?