Dificultats de regulació del comportament: conceptes i referents


En aquest mòdul intentem definir què entenem per dificultats de la regulació del comportament, com s'expressen, descriure les seves característiques principals i també quines semblances i diferències hi ha amb altres tipus de trastorns.

Pràctiques