Presentació


En els darrers anys hi ha la convicció que a l’escola, i especialment a secundària, hi ha hagut un gran augment d’un conjunt de conductes que dificulten la convivència i dur a terme el projecte educatiu: conductes violentes, desafiament de l’autoritat dels docents, pèrdua d'interès per tot allò que l’escola ofereix, dificultats en els processo de vinculació, intolerància a l’avorriment i a la frustració, greus dificultats en relació a l’esforç que representa aprendre… En aquest marc la problemàtica que plantegen els alumnes amb dificultats de regulació del comportament constitueix un repte global: educatiu, social i sanitari. El nombre creixent d'alumnes amb aquesta problemàtica plantegen una sèrie de qüestions sobre la missió educativa avui dia i com l’escola pot acollir-los i donar resposta als reptes que aquests alumnes plantegen.

Objectius


Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 1. Reflexionar sobre el concepte de dificultats de regulació del comportament des d'una perspectiva interdisciplinària per tal de comprendre la lògica interna que determina la conducta pertorbadora, sensibilitzant-nos front el malestar i patiment de l'alumnat que la presenta.
 2. Incloure les dificultats de regulació del comportament en el conjunt més ampli de les conductes pertorbadores que es manifesten a l'escola i, al mateix temps, diferenciar-les d'altres problemàtiques conductuals relacionades amb altres trastorns del desenvolupament, trastorns mentals i de la personalitat que es manifesten en els temps posteriors a la pubertat.
 3. Reflexionar sobre la situació i característiques dels adolescents d’avui i identificar la problemàtica dels adolescents amb dificultats de regulació del comportament..
 4. Promoure una interpretació de les conductes pertorbadores en general i les dificultats de regulació del comportament en particular que permeti una aproximació en la que es consideri la subjectivitat dels implicats en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 5. Conèixer les característiques que configuren la resposta educativa i global a aquest col·lectiu d'alumnes, així com els recursos metodològics i d'organització necessaris per a poder ajustar els suports en el context escolar.
 6. Reflexionar sobre les condicions que poden transformar els centres educatius de secundària en entorns protectors per a aquest alumnat, generant entorns positius que poden prevenir, evitar o minimitzar els factors que alimenten el trencament del vincle, optimitzant situacions més proclius a generar en i entre els alumnes i els diferents agents educatius seguretat, vinculació, confiança i consentiment
 7. Participar d'un enfocament de caràcter multidisciplinari i en xarxa tant pel que fa a la valoració de les necessitats com a l'elaboració de la resposta educativa, adoptant una actitud de respecte i confiança davant dels diferents professionals i famílies que hi intervenen, com a base d'un marc de col·laboració eficaç.
 8. Aplicar els coneixements teòrics i tècnics estudiats a l'anàlisi de diverses experiències, exemples pràctics i situacions-problema que permetin operativitzar els diferents conceptes i procediments treballats (acompanyament, conversa…)


Continguts


El curs consta de sis mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

 1. Mòdul 1: L’adolescència i les dificultats de regulació del comportament.
 2. Mòdul 2: Dificultats de regulació del comportament: Conceptes i referents.
 3. Mòdul 3: Trets fonamentals i principis d’actuació.
 4. Mòdul 4: Un projecte centrat en la regulació de l'alumne.
 5. Mòdul 5: L'espai interpersonal de regulació del comportament.
 6. Mòdul 6: El centre com a entorn protector de la capacitat de regulació de l'alumne.


Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

El conjunt del curs i els diversos mòduls tenen dos grans eixos i finalitats:

Primera finalitat:

Transformar la idea de l’alumnat que presenta dificultats de regulació del comportament (Mòduls: 1, 2 i 3).

En aquest primer eix, dos objectius són claus:

1. Copsar la lògica singular del pensament, la comunicació i la interacció de l’ alumne amb dificultats de regulació del comportament.
Es tracta de comprendre la lògica del comportament no regulat abans d’ eliminar-lo o corregir-lo.

2. Proporcionar recursos conceptuals que ajudin als professionals a entendre el sentiment d'indignitat de l' alumne i el pensament inflexible que se'n deriva. Es tracta d'ajudar a transformar la manera d'interpretar la conducta per part dels professionals

Segona finalitat:

Transformar la praxis educativa adequant tant el tracte a l' alumne com l’estructura organitzativa del Centre a les condicions que els nois precisen per transformar el seu comportament (Mòduls: 4, 5 i 6)

En aquest segon eix, dos objectius són claus:

1. Saber com pot situar-se el professor en relació a l’ alumne que rebutja aprendre en les situacions educatives que es donen a l’ aula (d'acord amb la lògica inflexible).
Es tracta d'explicitar les estratègies més adients per relacionar-se, comunicar-se i interactuar amb l’alumnat i les seves famílies.

2. Proporcionar recursos metodològics que ajudin a dissenyar respostes organitzatives i de funcionament escolar adaptades a les característiques dels alumnes.\\ Es tracta d'organitzar el context escolar per promoure la regulació de la conducta.


Requeriments tècnics


Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Fonts documentals


A continuació es proposen algunes lectures que poden ser d'utilitat com a complement dels materials del curs. Al mateix temps a cada mòdul es proposaran lectures relacionades amb el contingut específic de cada mòdul.

 • BOLEA, E. GALLARDO, A.(2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. II) Secundària. Barcelona: Graó.
 • ADROHER, O.; BOLEA, E.; GALLARDO, A. i VILÀ, f.(2007) Els trastorns de la conducta a l'escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • FUNES, J. (2010) 9 ideas clave. Educar en la adolescencia. Barcelona: Graó.
 • GALLARDO, A. (2003) L’atenció educativa per alumnat amb necessitats educatives específiques associades a trastorns de la personalitat i/o conducta. Llicència d’estudis del Departament d’Ensenyament. http://www.xtec.cat/~agallard/
 • IZCOVICH, M. (2005) Tiempo de transformación (12-15 años). Madrid: Síntesis.