Projecte

És obvi que l’alumnat és molt divers, com també ho és el professorat dels centres educatius. Aquesta característica enriqueix la vida de l’escola, però alhora demana una cultura de centre que permeti arribar a cadascun dels alumnes de la manera més personalitzada possible.

Aquesta necessitat es fa encara més palesa en els nens i nenes que per una circumstància o una altra els és difícil adaptar-se als aprenentatges i a les normes que l’escola els demana.

Davant d’aquesta realitat cada vegada més freqüent proposem elaborar un pla individualitzat (PI) en què constin els elements següents: l’avaluació general del context escolar, les propostes d’intervenció, el procés sistemàtic de seguiment i la posterior avaluació, i les propostes de millora, amb l’objectiu d’oferir a aquests nens i nenes i a les seves famílies un suport estructurat des d’una pràctica educativa reflexiva, coherent i positiva.

0. Dades de l'alumne:

 • Dades bàsiques: Edat, nivell educatiu.
 • Avaluació: Resum de les observacions realitzades amb el material del curs.
 • Conclusions del procés d'avaluació: Revisió dels punts forts i punts febles detectats en el procés d'avaluació.

1. A nivell de centre:

 • Context general del centre educatiu: Característiques generals, recursos, suports.
 • Avaluació: Avaluació context del centre en relació a l’alumne.
 • Propostes d’Intervenció: Des de l’equip directiu i l’equip docent. En relació al cicle educatiu.

2. A nivell d’aula:

 • Context general del grup classe: Des del cicle o nivell educatiu.
 • Avaluació: Avaluació context d’aula i altres espais escolars, en relació a l’alumne
 • Propostes d’Intervenció: Estratègies d’intervenció preventives del professorat i del grup classe en general. En concret, amb als companys d’aula i amb el propi alumne.

3. A nivell individual:

 • Context general d’intervenció individual: Breu descripció de l’historial escolar de l’alumne. Recull de les actuacions dels mestres amb resultats favorables
 • Avaluació: Avaluació i descripció de les conductes favorables, per enfortir-les. Avaluació i descripció de les conductes que necessiten una actuació alternativa.
 • Propostes d’intervenció: Objectius per a la millora de la conducta. Objectius per a la millora dels aprenentatges (si s’escau). Consensuar el treball per cistelles. Elaborar registres personalitzats de conducta. Seguiment, avaluació i propostes de canvi consensuades per l’equip docent i la família.