Presentació

El curs té la voluntat d’ajudar als mestres en el procés educatiu de l’alumnat que presenta dificultats per regular el seu comportament. Aquesta manca de regulació fa que l’alumne pugui mostrar conductes problemàtiques que interfereixin en la dinàmica de l’aula i de l’escola i que, a la llarga, representen un obstacle important per el seu desenvolupament personal i social.

És un curs pràctic, pensat perquè els mestres, fonamentalment tutors, puguin fer-lo servir, des del primer moment, en el seu treball diari amb els alumnes que mostren més dificultats de regulació de la conducta.

El treball dels materials s’iniciarà amb una aproximació teòrica que ens permeti definir la conducta problemàtica, les dificultats de regulació del comportament i els seus orígens. Per passar, posteriorment, a proposar elements que ens ajudin a valorar la situació de l’alumne, les pròpies actituds i actuacions i la resta de aspectes contextuals que potencialment exacerben o apaivaguen l’aparició de conductes problemàtiques.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats de regulació de la conducta i la conducta problemàtica.
 • Conèixer i reflexionar sobre metodologies per aconseguir models d'intervenció, de centre i d’aula, que afavoreixen els processos d’adaptació de l’alumnat i els climes emocionals positius.
 • Detectar i avaluar els aspectes personals de l’alumne i del seu entorn escolar i familiar que potencien o obstaculitzen el desenvolupament d’habilitats de regulació de la conducta (punts forts i febles).
 • Planificar canvis en l’entorn escolar i familiar per crear entorns favorables, reduir l’aparició de conflictes on l’alumne pugui adaptar-s’hi amb serenitat.
 • Planificar la intervenció educativa per estimular i desenvolupar en l’alumne les habilitats personals relacionades amb la regulació de la conducta.
 • Constatar la importància de la col·laboració, el treball en xarxa i el treball en famílies.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un projecte personal i contextualitzat.

En el desenvolupament dels mòduls s’aportaran lectures i materials per aprofundir en el coneixement i l’anàlisi dels entorns escolars i de la conducta de l’alumnat. De tal manera que el procés de treball del curs ens farà possible anar organitzant un pla d’intervenció educativa per un grup d’alumnes o per un alumne en concret.

 • Mòdul 1: El desenvolupament de la socialització. El desenvolupament de la vinculació i la resiliència. La intervenció educativa preventiva: intervencions universals i proactives. La tutoria: l’element clau.

Revisarem conceptes bàsics sobre socialització i el seu desenvolupament; el concepte de resiliència, els aspectes que l’afavoreixen i la seva incidència per la superació d’adversitats. Com fer de l’escola un entorn que afavoreixi l’aprenentatge de la regulació emocional i conductual. L’acció tutorial com l’element clau.

 • Mòdul 2: Des dels problemes típics del desenvolupament a les dificultats de regulació de la conducta. La conducta problemàtica. Els nens i les nenes que ho farien bé, si poguessin. Factors que influeixen en el desenvolupament de la conducta problemàtica.

En el segon mòdul, veurem els processos típics dels processos de desenvolupament infantil i com aquests processos creen tensions entre el nen i l’entorn que cal anar resolent. Quins criteris cal aplicar per considerar que un infant presenta conducta problemàtica i els possibles orígens de la mateixa. Finalment, revisarem quins factors de l’entorn poden afavorir o poden obstaculitzar el desenvolupament d’habilitats relacionades amb la regulació de la conducta.

 • Mòdul 3: El centre i la gestió de l'aula. Entorns favorables. Els vincles afectius. Necessitat del treball conjunt de l'equip docent.

El tercer mòdul està integrament dedicat al treball a l’aula. Per una banda, s’analitzaran aspectes claus en la gestió que afavoreixin la creació d’entorns favorables i harmònics. Per altra banda, es plantejaran criteris i punts importants per el treball conjunt i col·laboratiu del professorat a l’hora de crear entorns coherents i positius.

 • Mòdul 4: El procés d’avaluació. El pla d’intervenció individual. Estratègies per a la intervenció educativa. El treball amb famílies. El treball en xarxa.

En el quart mòdul i darrer mòdul, podrem trobar elements per avaluar i planificar una intervenció educativa dirigida a un alumne concret i per promoure la coordinació i acció conjunta amb la família. També repassarem els serveis d’atenció a la infància que proporcionen suport personal i familiar i el treball en xarxa.

Fonts documentals

 • BRAZELTON, T. B.; SPARROW, J. D. (2005)Como dominar la ira i la agresividad.Barcelona: Medici.
 • BLOOMQUIST, M. L.; SCHNELL, S. V. (2005). Helping Children with Aggression and Conduct Problems: Best Practices for Intervention. The Guilford Press. Nova York.
 • CARPENA, A.(2001). Educació socioemocional a primària. Materials pràctics de reflexió. Vic: Eumo.
 • GEDDES, H. El apego en el aula. Barcelona: Graó 2010.
 • GREENE, R. W. (2003). El niño insoportable. Editorial Medici. Barcelona.
 • GREENSPAN, S.; GREENSPAN, N. T. (1997). Las Primeras Emociones: las seis etapas principales del desarrollo emocional durante los primeros años de vida. Barcelona: Paidos.
 • HORNER, R.; SUGAI, G. (2008). El suport conductual positiu a nivell d'escola. Jornades DINCAT.
 • SAUMELL,C. (2007) Escolta’m, La resiliència i la vinculació afectiva en l’acció tutorial. Departament d'Ensenyament. Llicència d'estudis.
 • SAUMELL, C.; ALSINA, G.; ARROYO, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol.I) Infantil i Primararia. Barcelona: Ed. Graó.
 • VV.AA. (2010) Monogràfic. Projecte “Escolta'm”. Una experiència de tutoria personalitzada. Guix. Núm. 361. Pàg. 13 - 48.