Projecte

Indicacions per a elaborar el projecte


Cal escollir un cas d'un/a alumne/a del que es tingui la sospita o la certesa que presenta algun o alguns dels trastorns comentats en els diferents mòduls d'aquest curs.


Partint d'aquest cas real, el projecte hauria de contemplar els següents apartats:

 • Presentació de l'alumne/a.
  • Dades personals (respectant el seu anonimat) : edat, nivell d'escolarització, dades rellevants sobre la escolarització anterior, entorn familiar, estat emocional, estat físic, altres dades que es considerin rellevants per al cas.
  • Rendiment actual de l'alumne: a les àrees on presenta la dificultat i a la resta d'àrees.
  • Atenció que rep l'alumne, a l'actualitat, per part del centre escolar i altres professionals.
 • Detecció de les dificultats.
  • Relació de les dificultats observades de l'alumne.
  • Recursos utilitzats en la detecció. Es poden adjuntar enregistraments sonors (desats amb l'extensió mp3), altres registres escanejats (amb extensió "odt", "doc" o "pdf"), altres recursos que es considerin adequats….
 • Diagnòstic.
  • En cas de disposar de diagnòstic especificar i explicar el seu origen (quin especialista l'ha elaborat) i el contingut del mateix.
  • En cas de no disposar de diagnòstic especificar i explicar quines actuacions es troben necessàries efectuar per tal d'aconseguir un diagnòstic diferencial (consultar pràctica 4 del mòdul 5)
 • Proposta d'intervenció.
  • A nivell organitzatiu d'aula i de centre.
  • A nivell de metodologia.
  • A nivell de recursos (materials i personals).