Trastorns de càlcul


Al igual que la lectoescriptura, la matemàtica elemental constitueix un altre aprenentatge instrumental bàsic de la persona, ja que aquest aprenentatge li permet desenvolupar-se no només a nivell acadèmic sinó en una gran quantitat de situacions de la vida quotidiana com efectuar compres, intercanvis monetaris, distribuir el pressupost familiar, situar-se en el temps i en l’espai, calcular horaris, estimar, amidar, organitzar i aplicar diferents magnituds (temperatura, longitud, massa, capacitat…), planificar un viatge, interpretar dades estadístiques, prendre la dosi adequada d'un medicament, calcular els ingredients necessaris per a cuinar una recepta en funció del nombre de comensals, interpretar registres esportius, jocs d’atzar…


A més a més, l’aprenentatge de la matemàtica, al igual que passa amb la lectoescriptura, constitueix la base per a continuar amb l’adquisició de d’altres coneixements més complexes.


A la pràctica educativa, però, ens trobem també amb un tant per cent significatiu d’alumnes que manifesten dificultats en el processament de la numeració, el càlcul aritmètic i la resolució de problemes. Aquestes dificultats suposen una pèrdua d’autonomia en el moment d’haver de resoldre les situacions quotidianes que abans esmentàvem.


Continguts

 • Aprendre matemàtica.
  • Principis bàsics de l'aprenentatge de la matemàtica.
  • Coneixements matemàtics bàsics.
 • Trastorn de càlcul: Criteris diagnòstic i detecció.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar la numeració i el càlcul.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar l'automatització de càlculs i l'aprenentatge d'algoritmes.
 • Recursos digitals i no digitals per al treballar la resolució de problemes.
 • Criteris i estratègies de tractament global.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Aprendre matemàtica
 • Pràctica 2: Trastorn de càlcul: Criteris diagnòstics i detecció
 • Pràctica 3: Intervenció en l'aprenentatge de la numeració i el càlcul mental
 • Pràctica 4: Intervenció en l'aprenentatge dels algoritmes
 • Pràctica 5: Intervenció en la resolució de problemes
Imatge extreta de: