Intervenció en l'aprenentatge del traç de les grafies


Les dificultats en el moment d'efectuar el traç de les grafies poden venir causades per:

 • Poc domini de la mà o de la motricitat fina. L'alumne sap que vol fer però no domina suficientment la seva mà com per a "dirigir-la" per allà on vol passar. Alguns alumnes tampoc fan bé la "pinça" per agafar l'estri d'escriure (llapis, retolador…)
 • Manca d'habilitat per analitzar l'espai. Poden ser alumnes que tinguin un bon domini de la mà però que no sàpiguen analitzar perquè el seu traç és diferent al que se li està demanant.
 • Poc domini tant a nivell de motricitat fina com de l'anàlisi de l'espai.


Estratègies per a treballar les grafies


Estratègies prèvies


D'entrada cal treballar una bona col·locació dels dits en el moment d'agafar els estris d'escriure:

 • Primer cal assegurar que els dits polze i índex es coordinen, tocant-se, obrint i tancant una boca imaginària.
 • La posició anterior es reforça molt efectuant activitats amb el punxó (lliurement, amb límits, dins d'un espai determinat, punxant sobre una línia…)
 • En el moment de passar al llapis, ja es treballen els tres dits (índex i polze que agafen i dit del cor que suporta) convé recordar que existeixen materials al mercat que faciliten una bona prensió:
  • Llapis i colors de 3 cares.
  • Complements o adaptadors que es col·loquen al llapis.
  • Substituint el llapis convencional per un llapis de mines (0,7 per als alumnes més petits i 0,5 per als més grans). Aquest recurs facilita una millora del traç ja que la punta sempre presenta el mateix gruix i en conseqüència proporciona un entrebanc menys per a l'alumne.


En el cas de presentar poc domini de la motricitat fina convindrà desenvolupar-lo efectuant activitats motrius que treballin la musculatura de la mà:


 • Moviments amb la mà: Obrir i tancar (alhora, alternant les mans), dir adéu, fregar les mans, picar de mans, girar mans (palmell-dors) sobre la taula (una mà, totes dues alhora, alternant les mans)…
 • Moviments amb els dits: caminar sobre la taula amb dos dits, fer ditades amb pintura de dits, dir no amb el dit índex, moure per separat cada dit…
 • Activitats amb objectes:
  • Col·locar peces cada vegada més petites en espais determinats (dins d'un pot, apilant, dins una superfície plana, damunt una línia cada vegada més prima…)
  • Fer encaixos.
  • Enganxar gomets (lliurement, entre límits, dins d'espais delimitats, tapant creus, damunt línies…)
  • Estripar, arrugar paper.
  • Activitats amb plastilina o fang: fer boles, fer xurros, esmicolar (es treballa molt la "pinça", fer figures…
  • Enfilar boles (en un pal rígid, en un cordill…)
  • Cordar i descordar botons.
  • Baixar i pujar cremalleres


 • Activitats amb el dit:
  • Traçar formes, figures, línies amb el dit mullat (d'aigua sobre pissarra verda, de pintura de dits sobre paper tant en pla vertical com horitzontal)
  • Traçar formes, figures, línies amb el dit a la capsa de serradures.
  • Traçar formes, figures, línies amb el dit a la capsa de la farina.
   • La capsa de la farina esdevé un recurs màgic per a qualsevol alumne. Només cal folrar una capsa (tipus capsa de camisa) amb un plàstic autoadhessiu de color blau mig i col·locar farina a dins. Aquesta capsa dóna peu a una gran quantitat d'activitats gràfiques (línies, figures, lletres, números…). Resultar molt motivadora per a qualsevol alumne ja que si el traç és incorrecte l'adult pot fer, sense esborrar, el traç alternatiu que l'alumne pot resseguir i sacsejant una mica la capsa, s'esborra tot i es torna a començar novament


 • Activitats sobre superfícies planes amb llapis, bolígraf, retoladors, ceres toves o dures:
  • Aspectes a tenir en compte:
   • Cal tenir molt en compte que el llapis i el bolígraf sempre serà l'últim pas i que els altres estris s'utilitzaran començant pels de punta més gruixuda fins a arribar als de punta més prima.
   • També convé recordar que el paper serà sempre l'ultim pas, convé començar pel traç sobre pissarretes blanques (que nosaltres mateixos podem elaborar folrant cartrons durs i llisos amb trossos d'un rotlle de pissarra blanca).
   • Abans de treballar el pla horitzontal convé treballar el pla vertical.
  • Tipus d'activitats:
   • Traçat lliure.
   • Traçat entre límits superiors, inferiors, laterals, etc.
   • Traçat de línies unint punt determinats.
   • Traçat de camins entre límits cada vegada més estrets.
   • Resseguir camins, figures, etc. puntejades
   • Fer figures a partir de punts de referència.
   • Imitar figures.
   • Completar figures.


En el cas de presentar manca d'habilitat per a analitzar l'espai convindrà desenvolupar-lo efectuant les activitats que s'han exposat en la pràctica núm. 1 d'aquest mòdul 6, dedicat a desenvolupar la percepció.


Estratègies per a treballar les grafies


En el moment de treballar les diferents grafies caldrà aplicar tot el que s'ha dit fins ara: treball del domini de la mà i desenvolupament de la capacitat per a analitzar l'espai.

Si no ens saltem cap pas, estalviarem a l'alumne les activitats de cal·ligrafia, les quals, per elles mateixes, acostumen a ser contraproduents ja que l'alumne no acaba d'entendre què hi ha de diferent entre el traç que ell produeix i el traç que se li demana, i en conseqüència, en comptes de millorar va assajant l'error una i altra vegada. Únicament tindrien sentit, aquestes activitats de cal·ligrafia si algú l'ajuda a analitzar i a interpretar aspectes com direccionalitat, proporció, etc.


Es tracta doncs d'ajudar als alumnes a "interioritzar" moviments i proporcions.

En cas de treballar la lletra de pal resulta aconsellable utilitzar la pauta de doble ratlla, mentre que si volem treballar la lletra lligada serà necessari treballar la pauta Montessori, per tal de treballar "les 3 zones".

En qualsevol cas caldrà seguir un ordre creixent de dificultat (de menys a més precisió):

 • Començar per un treball vivencial de cada grafia (treballant amb el propi cos). Així, doncs, si volem treballar les grafies caldrà analitzar prèviament quins moviments impliquen i posar en paraules cada moviment. L'alumne caminarà pel camí de la lletra mentre l'ajudem a incorporar consignes com per ex. entrem per la porta, donem la volta a la plaça tocant el sostre, baixem una miqueta i diem "Ui, la cartera" o "Mitja volta" i tornem pel mateix camí (sense sortir per la porta), quan arribem al mig continuem donant la volta cap avall, tocant el terra, però només una miqueta per no tapar la cova, continuem girant fins al mig i arribem on havíem parat abans, tornem a fer mitja volta i ara baixem recte fins a tocar a terra, finalment fent la cueta (o donem la mà)… Vet aquí, aquest exemple il·lustrat per alumnes del CEIP Francesc Macià de Súria http://agora.xtec.cat/ceipfmacia-suria/moodle/ :
 • Traç de la grafia a la capsa de la farina. L'alumne té oportunitat d'autodictar-se les consignes treballades anteriorment, mentre traça la grafia amb el dit, desplaçant la farina. Caldrà aprofitar aquesta activitat per anar corregint tots els possibles errors ( no tocar el terra o el sostre, pujar recte en comptes de girar, etc.). Observem a la fotografia com aquest alumne utilitza com a objecte referent una peça circular que representa una plaça imaginària a la que hem de rodejar (en el cas de la e, dos semicercles ens ajudem a integrar que primer anem endavant pel mig del carrer i després fem mitja volta, etc.)


 • Traç de la grafia en pla vertical (amb guix, amb retolador, a la PDI), amb referents o sense. Observem a la fotografia inferior com aquest alumne quan traça la lletra "u" en comptes de fer una rampa intermitja fins al mig del carrer, fa una rampa fins al sostre. Caldrà comentar-li aquesta qüestió, per tal que s'adoni de l'error i el pugui corregir.
 • Traç de la grafia sobre paper:
  • Resseguint.
  • Amb punts de referència.
  • Completant.
  • Imitant un model.
  • Traçant la grafia sense model.


Anàlisi de les grafies i els enllaços


Quan comencem a treballar la lletra lligada cal transmetre als alumnes tota una sèrie de premisses:


 • Totes les lletres es donen la mà (s'enllacen) pel mig del carrer central.
 • Totes les lletres toquen el sostre i el terra (línies superior i inferior del carrer central).
 • Algunes lletres són altes i necessiten un carrer o pis superior.
 • Algunes lletres tenen una cama molt llarga i necessiten un carrer o pis inferior.
 • Les lletres que tenen volta al pis de dalt o de baix, tallen el terra o el sostre en un únic punt (mai en dos ), per tant caldrà tenir molta punteria per a no fer dos forats diferents.
 • Les lletres que tenen pont pugen només fins al mig de la cama central (com si pugessin per un ascensor) i després es desenganxen fins al sostre per a fer el pont.


Fruit d'aquesta anàlisi podem distingir diferents grups de lletres:

 • Grup 1: les que parteixen del moviment inicial de la "i".

 • Grup 2: les que giren en el carrer central.

 • Grup 3: lletres que tenen pont.

 • Grup 4: lletres altes que comencen anant al sostre des del mig del carrer central.

 • Grup 5: lletres baixes que comencen anant al sostre, sense volta, des del mig.

 • Grup 6:altres.

Recursos digitals per a treballar el traç de les grafies


Abans de començar feu clic damunt "Versió en català"

Es pot triar la lletra que es vol treballar i la grandària (si fem clic damunt "+" la lletra serà més grossa i si ho fem damunt "-" la lletra, pel contrari serà més petita).

Passant el ratolí pel damunt del camí es va traçant la lletra. També es pot treballar amb la PDI.

http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=116
Imatges extretes de:


 • Fotografia nen escrivint a la pissarra: Marisa Pujol.
 • Altres fotografies i fitxes escanejades: Reme Sanabria.