Intervenció per al desenvolupament de la fluïdesa lectoraLa fluïdesa és la capacitat per a llegir un text amb exactitud i rapidesa.

Els lectors amb menys fluïdesa necessiten dedicar molts esforços a desxifrar les paraules i, en conseqüència, presenten dificultats per a concentrar-se en la comprensió del text.


A continuació facilitem diferents tècniques i materials que poden ajudar a millorar aquest fluïdesa, tot intentant desenvolupar la lectura per la via lèxica.


Recursos per al desenvolupament de la fluïdesa lectora


Punt de partida. Elaboració de textos de Fàcil Lectura

Lectura Fàcil és un moviment social que treballa per disposar de materials de lectura concebuts, i realitzats amb especial cura, per tal que persones amb dificultats lectores puguin llegir-los i comprendre’ls.

Aquest moviment neix a Suècia, l’any 1968, i arriba a Catalunya, l’any 1998, promogut per un grup de bibliotecàries sensibilitzades. Posteriorment s’estén per la resta d’Espanya creant l’Associació de Lectura Fàcil (http://www.lecturafacil.net/content-management/ ).

L’Associació de Lectura Fàcil de Catalunya publica a la seva web un resum de les recomanacions que inclouen tant els aspectes formals, la tipografia, el cos de la lletra o l'interlineat, com el contingut.

El CEAPAT d’Albacete ha publicat el document “Como elaborar textos de fácil lectura” on, de forma molt clara i instructiva, s’explica moltes d’aquestes indicacions tècniques.

Es pot descarregar aquest material anant a l'espai web http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/facillectura/ o bé a http://www.ceapat.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cmoelaborartextosdefcillectura.pdf


Pensant en els alumnes que presenten dificultats per a la lectura, fora important que els docents dediquéssim part del nostre temps per a aprendre com poder fer que els escrits que facilitem a aquests alumnes els hi resultin més accessibles, entenedors i atractius.


Algunes tècniques globals


 • Activitats per a fomentar la percepció global de la paraula:
  • Reconstruir paraules que els falta alguna lletra (millor començar per una només).
  • Reconstruir paraules que han perdut les vocals (des de només una vocal, fins a totes les vocals)
  • Reconstruir paraules partides (representades per la part superior).
  • Reconstruir frases i/o oracions partides (representades per la part superior)
  • Reconstruir paraules que tenen les síl·labes desordenades.
  • Reconstruir paraules que han estat partides cada dues lletres (no per síl·labes) i desordenades.
  • Reconstruir paraules que tenen totes les lletres desordenades.
  • Reconstruir paraules a partir d'una part significativa. Ex. "xeme_ _ _ _"
  • Reconstruir paraules relacionant les dues parts de les paraules que han estat tallades"
  • Joc del penjat.
  • Construir el màxim de paraules amb les lletres desordenades d'una paraula o de lletres aconseguides al atzar (daus de lletres).


 • Activitats per a despertar l'atenció visual:
  • Identificar la paraula que encapçala un grup de paraules (quan totes les paraules tenen un significat conegut i escriptura ben diferenciada).
  • Identificar la paraula que encapçala un grup de paraules (quan totes les paraules no cal que siguin conegudes ni reals, i presenten una escriptura molt semblant entre elles).
  • Discriminar les paraules que no són idèntiques.
  • Comptar quantes vegades surten determinats mots en una llista o per columnes.
  • Trobar quines paraules d'una llista són en una altra.
  • Identificar un grup de lletres o números entre diferents grups.
  • Identificar lletres o paraules determinades d'un text (paraules repetides o que compleixen una característica).
  • Jocs de cercar errors i diferències.
  • Desxifrar missatges codificats, a partir d'un codi donat.


 • Estratègies per a treballar una lectura.
  • Delimitar la zona de lectura.
   • Tira de cartolina. Sobretot als inicis del procés de descodificació de les primeres línies de paraules, oracions i textos, alguns alumnes necessiten utilitzar un ajut, com una tira de cartolina, que col·loquen a sota de la línia que estan llegint, amb l'objectiu d'integrar el sentit de la lectura de dalt a baix i de no saltar-se cap línia.
   • Objecte referent fix al lateral esquerre. Altres alumnes necessiten també, col·locar un objecte referent a la part esquerra del full (un llistonet de fusta, un nino, etc.) per tal d'integrar la necessitat de descodificar d'esquerra a dreta.
   • "El botó màgic". Alguns alumnes quan comencen a llegir síl·labes directes (consonant+vocal) i síl·labes indirectes (vocal+consonant) de forma combinada, tenen veritables problemes per a descodificar en cada ocasió la síl·laba en l'ordre correcte. Una tècnica és utilitzar el botó màgic, que és una senzilla fitxa de parxís que es col·loca a la part inferior del full i que quan el nen dubta, l'agafa i el col·loca a sota de la primera lletra (en funció de l'objecte referent de l'esquerra si no té clar quina és la primera lletra). El fet de tenir el botonet a sota fa que centri tota la seva atenció en la primera lletra i sigui capaç d'aconseguir llegir en l'ordre correcte. Després d'unes quantes vegades de fer-ho, aconsegueix imaginar-se el botó sense necessitat de desplaçar-lo.
  • Modelar la lectura. Treballar col·lectivament una lectura, analitzant aspectes de vocabulari i entonació. El modelatge el pot efectuar el docent o un company o companya més hàbil a nivell lector, o també un enregistrament sonor d'un bon lector.
  • Tècnica de fragmentació. Treballar la lectura de les paraules que poden suposar més dificultat, per la seva llargada o la seva complexitat. La tècnica consisteix en anar-la treballant per trossos, de forma acumulativa, fins que es pot dir tota la paraula. Ex. "interrogativa: in / inte / interro / interroga / interrogati / interrogativa"
  • Escenificar la lectura o repartir personatges. Es pot començar amb textos breus que l'alumne hagi de recordar uns trossos assignats. Quan l'alumne no recorda haurà de "rellegir" el text. El fet d'haver-lo de representar implica que fixi més les paraules que ha de recordar, alhora que treballa i millora un aspecte tan important com l'entonació.
  • Treball anticipat de la lectura. Un alumne amb dificultats per a la lectura necessita experimentar certa seguretat sobretot si ha de llegir davant els companys. El fet de donar-l l'oportunitat de treballar-la de forma anticipada pot anar desenvolupant la creença de ser capaç de fer-ho.
  • Enregistrament de la lectura. El fet de saber que la lectura serà enregistrada habitualment provoca que s'esforci a millorar-la. Abans d'enregistrar-la, però, convé que l'alumne senti la seva veu amplificada (es pot fer connectant un micròfon a un equip d'àudio); aquesta activitat permet l'autocorrecció i si es realitza en petit grup, provoca un debat molt positiu i constructiu per a millorar la producció. Si la producció final enregistrada té difusió (al blog o a la web de l'escola) l'activitat augmentarà notablement l'autoestima de l'alumne. A més a més, el fet d'enregistrar facilita la correcció dels errors abans d'efectuar un producte final, característica que no presenta una lectura "en directe".
  • Remarcar amb colors les possibles dificultats d'un text. Per exemple, pintar de color groc totes les "r mudes" o les "o que enganyen perquè sonen u".


Alguns materials per a exercitar la utilització de la via lèxica


Els materials que es presenten a continuació són fruit de la col·laboració del Ramon Riera (psicopedagog i logopeda de l'EAP d'Osona) i l'Elisabet Font (mestra d'EE i logopeda del CREDA Catalunya Central).


 • Denominació ràpida. Aquesta és una activitat que introdueix als alumnes en la direccionalitat de la lectura (d'esquerra a dreta i de dalt a baix), començant per la lectura de colors i imatges i acabant amb la lectura de síl·labes: denominacio_rapida.pdf
 • Lectura de paraules. Aquesta activitat consisteix en què el nen/a llegeixi cada dia el tros marcat 2 o 3 vegades. Cada dia s’afegeix una ratlla a l’anterior, per tant, cada dia és una mica més llarg, i l'objectiu és que cada dia llegeixi el tros anterior més ràpid.
 • Lectures encadenades. Aquesta activitat consisteix en què el nen/a llegeixi cada dia el tros marcat 2 o 3 vegades. Cada dia s’afegeix un fragment de text a l’anterior, per tant, cada dia és una mica més llarg, i l'objectiu és que cada dia llegeixi el tros anterior més ràpid.
 • Treballar la memòria. Consisteix en petits textos que es retallen en forma de cartronets i que l'alumne ha de llegir i memoritzar. treball_de_memoria_2.pdf
 • Cartronets de lectura ràpida. A partir d'uns cartronets es van treballant la lectura de paraules d'ús freqüent amb l'objectiu d'arribar a llegir-les sense haver de descodificar-les. Cada grup de paraules té 3 o 4 versions (les mateixes paraules col·locades en diferent ordre per tal d'evitar una lectura memorística o de cantarella). S'adjunta la versió inicial i una de nova que s'està començant a elaborar, en la que també participa Reme Sanabria, seguint les indicacions de la lectura fàcil.


Recursos digitals per a treballar la fluïdesa lectora • Entrena't per llegir. Divuit unitats amb activitats de lectura eficaç.

. http://www.edu365.cat/entrena/index.htm.


 • La pissarra dinàmica de lectoescriptura. En aquest vídeo es descriu i es proposa diferents usos de la "pizarra dinámica de lectoescritura" per part del seu creador, l'Eduardo Herrera.

http://www.youtube.com/watch?v=KNvYKc7-32A


Si voleu aprofundir en el tema us recomanem visualitzar la següent entrevista (dividida en 4 vídeos al youtube). Es tracta d'una entrevista sobre la dislèxia efectuada a l'Eduardo Herrerea (psicòleg i logopeda) en Etb2. Durant l'entrevista es descriuen els símptomes de la dislèxia i el funcionament del programa per a l'entrenament lector "pizarra dinámica de lecto escritura". Els enllaços als vídeos són els següents:

1a part de l'entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=DPpXKxSR9TY

2a part de l'entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=yMgLDncaBGc

3a part de l'entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=s4MzOvaEWzA

4a part de l'entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=yNBEtKT2kcY
Imatges extretes de:
 • Fotografies: Reme Sanabria.