Intervenció per al desenvolupament de la consciència fonològica


Diferents investigacions demostren que la noció de saber que el llenguatge parlat es composa d’una seqüència de petits sons no es dóna de forma natural ni senzilla en totes les persones.

Aquestes petites unitats de la parla que es corresponen amb les lletres de l’alfabet d’un determinat codi escrit és el que anomenem fonemes.

Així, doncs, la consciència fonològica és la capacitat per a discriminar totes aquestes petites unitats de sons que componen el llenguatge parlat.

Les investigacions (ADAMS, 1990) indiquen que sense una instrucció prèvia en aquest apartat, aproximadament un 25% dels alumnes de primer de primària presenten problemes en el desenvolupament de la consciència fonològica.

Tal i com es va explicar a les pràctiques 1 i 2 del mòdul 5, la consciència fonològica és un procés molt implicat en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, de la qual cosa es desprèn que resulta del tot necessari efectuar una intervenció en aquest sentit:

 • a) quan es detecten dificultats i encara més,
 • b) resulta del tot convenient, treballar la consciència fonològica amb caràcter preventiu, des de les primeres etapes d’escolarització (educació infantil), per tal d’evitar possibles dificultats futures.


Recursos per al desenvolupament de la consciència fonològica


Llicència d'estudis de l'Enriqueta Garriga

Com diu l’Enriqueta Garriga Ferriol en la seva llicència d’estudis “L'adquisició de la lectura en el nen sord: cal saber "parlar" per poder llegir?" :

El repte, per tant, és trobar camins perquè els nens notin els fonemes i descobreixen la seva existència i possibilitat de separar-los. Afortunadament, algunes de les activitats que impliquen rimes, ritmes, escoltar, jugar amb els sons i que entusiasmen als petits de l’etapa infantil, són ideals per aconseguir aquest propòsit. De fet, si ens ho plantegem, totes aquestes activitats poden ser utilitzades de forma efectiva per ajudar els nens a desenvolupa la consciència fonològica


La llicència d’estudis de l’Enriqueta Garriga consta de dos documents:


L'aplicació pràctica "Consciència fonològica en els infants. UN PROGRAMA DE CLASSE" consta de diferents capítols destinats a desenvolupar les diferents dimensions de la consciència fonològica:

 • Jocs d'escoltar. Per entrenar les habilitats d'escolta selectiva.
 • Rimar. Utilitzar la rima per introduir els nens en els sons de les paraules.
 • Paraules i frases. Per desenvolupar la consciència en els nens sobre que el llenguatge està format per cadenes de paraules.
 • Consciència de síl·laba. Per desenvolupar l'habilitat d'analitzar paraules en síl·labes separades i desenvolupar l'habilitat de sintetitzar paraules a partir de trossos de síl·labes separades.
 • Sons inicial i final. Per ensenyar als nens que les paraules consten de fonemes i per introduir-los en com sonen i se senten els fonemes de forma aïllada quan parlem.
 • Fonemes. Per desenvolupar l'habilitat per analitzar paraules en una seqüència de fonemes separats i desenvolupar l'habilitat de sintetitzar paraules a partir de la seqüència de fonemes separats.
 • Introducció a les lletres i a lletrejar. Per tal d'introduir la relació entre lletres o grafies i sons de la parla.

L'últim capítol porta per títol "Avaluació de la consciència fonològica" i proporciona sis subtests, amb cinc ítems cadascun, per avaluar el nivell general de consciència fonològica dels nostres alumnes.


Visiteu la web:


A la web del CREDA COMARQUES I (RECURSOS I MATERIALS) podem trobar, per una banda, el document Quadres resum elaborats per Mercè Peroliu a partir del Dossier "La Consciència Fonològica en els infants. Un programa de classe",treball realitzat per Enriqueta Garriga Ferriol i per una altra banda, més materials per a treballar la consciència fonològica com fitxes, exercicis i llibretes de rimes, síl·labes, exercicis i llibreta de síl·labes, i fitxes per treballar la consciència fonològica.


Altres recursos

Són molts els exercicis que poden efectuar per a treballar la consciència fonològica:


 • Separació de paraules, síl·labes i lletres. S'acostuma a fer servir el següent codi:
  • Les paraules d'una frase o d'una oració es compten saltant a terra (un salt, una paraula)
  • Les síl·labes d'una paraula es compten picant de mans (un cop per a cada síl·laba)
  • Les lletres d'una paraula es compten aixecant dits (un dit per a cada lletra)


 • Picar paraules del dret i de l'inrevés. Picar una paraula del dret (pi-lo-ta) i de l'inrevés (ta-lo-pi) tot donant un cop a la taula per a cada síl·laba, d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra.


 • Substitucions de lletres. Exemples:
  • Exercici: "De la paraula mopa canvies la o per una a". (Resposta: mapa).
  • Exercici: "A juny canviem la j per una p". (Resposta: puny).


 • Omissió de lletres. Exemples:
  • Exercici: "A popular treu les dues primeres lletres". (Resposta: pular)
  • Exercici: " A matalàs treu dues lletres pel final". (Resposta: matal).
  • Exercici: " A matalàs treu tres lletres pel final". (Resposta: mata).
  • Exercici: " A carpa treiem la r". (Resposta: capa).


 • Afegir lletres. Exemple:
  • Exercici: "Després de la o de pota posem una r". (Resposta: porta)


 • Repetir paraules inventades. Exemple: resamartensido.


 • Repetir la frase maleïda. Es tracta d'anar repetint una frase que es va allargant de mica en mica. Exemple: " Per fer un pastís / Per fer un pastís primer es baten els ous / Per fer un pastís primer es baten els ous, s'afegeix la farina / Per fer un pastís primer es baten els ous, s'afegeix la farina i després es posa el sucre…"


 • Quina acaba diferent? Exemple:
  • Exercici: "Aviat, rap, calat, rapat". (Resposta: rap).


 • He afegit dos sons: quins són? Exemple:
  • Exercici: "taó, tambó". (Resposta: m, b).


 • Sintetitzar una paraula. Exemple:
  • Exercici: "Diem una paraula per sons com /ttt/ /aaa/ /uuu/ /lll/ /aaa/ i demanem a l'alumne que ens digui de quina paraula es tracta". (Resposta: taula).


 • Quines comencen pel mateix so? L'alumne haurà de reconèixer, d'un grup de paraules donades, les que comencen pel mateix so.


 • Aïllar i dir el primer i l'últim so d'una paraula.


 • Analitzar o segmentar una paraula en els seus sons.


 • Pensar i dir paraules que tinguin el mateix so inicial.


 • Anomenar objectes d'una determinada col·lecció (per exemple peces de roba) sense dir la síl·laba final: sabati, faldi, panta, etc.


 • Parlar codificat. Per exemple convenim en afegir una mateixa síl·laba ("pa") després de cada síl·laba: "pipalopatapa" serà "pilota". Es pot fer les dues variants: endevinar la paraula que ens estan dient o produir paraules codificades.


 • Joc del "veig-veig".


 • Joc de les paraules encadenades: casa, sabata, tapa, pala, lava…


Recursos digitals per a treballar la consciència fonològica


El món et parla és un conjunt de tres projectes adreçats als tres cursos d'educació infantil podent-se utilitzar també per educació especial i aula d'acollida. Destaquem en aquest apartat el projecte núm. 1.

 • El món et parla 1: Creat a base de dibuixos molt senzills que intenten donar suport a un conjunt de sons organitzats en 9 temes, amb 10 audicions cada una.

Cada tema està organitzat en 2 parts. La primera (una activitat) de reconeixement i relació imatge-so, i la segona (10 activitats) on hi ha un so i s'ha de relacionar amb la seva imatge.


Paraules bessones

Material elaborat el curs 2007-2008 sobre “Consciència fonològica: Exercicis sobre Paraules Bessones” en una Jornada d’Elaboració de Materials. Aquest taller va estar coordinat per la Mercedes Rivera Pérez i la Lourdes Torres Montoliu.

Aquest projecte consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica.

 • Nivell 1: una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferència les dues imatges (pi- pa…). Cal clicar la imatge correcta per sentir la veu.
 • Nivell 2: dues paraules i dos dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.
 • Nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.Cognitiva


Tot i que, de moment, és una web en castellà (és probable que en un futur es faci la traducció al català si hi ha alguna comunitat interessada), Cognitiva proporciona una gran quantitat de recursos molt classificats i seqüenciats, i ens pot donar idees en el moment de dissenyar i preparar activitats per als nostres alumnes.


En el cas de la Consciència fonològica podem trobar moltes idees entrant a la web "Cognitiva, conocer y probar".


Oposicions fonològiques


Material elaborat el curs 2001-2002 sobre "Desevolupament de materials informàtics les oposicions fonològiques” en una Jornada d’Elaboració de Materials. Aquest taller va estar coordinat per en Narcis Massó.


Treballem les síl·labesImatges extretes de: