Trastorn d'escriptura: criteris diagnòstics i detecció


Trastorn d'escriptura: criteris diagnòstics


Criteris per al diagnòstic del trastorn de la l'expressió escrita segons el DSM-IV-TR (APA, 2002)

 1. Les habilitats per a escriure, avaluades mitjançant proves normalitzades i administrades individualment, són substancialment inferiors al que s’espera per edat cronològica, escolarització i nivell d’intel·ligència.
 2. L’alteració en el rendiment de l’expressió escrita interfereix significativament en el rendiment acadèmic o en les activitats de la vida quotidiana que requereixen la realització de textos escrits ( per ex., escriure frases gramaticalment correctes i paràgrafs organitzats).
 3. Si existeix un dèficit sensorial, les dificultats en la capacitat d’escriure excedeixen de les que es consideren habitualment associades a ell.


Criteris per al diagnòstic del trastorn específic de l'ortografia segons la CIE-10 (OMS, 1992)

Trastorn que es manifesta com un dèficit específic i significatiu del domini de l’ortografia en absència d’antecedents d’un trastorn específic de la lectura i que no és explicable per un nivell intel·lectual baix, per problemes d’agudesa visual o per una escolarització inadequada.

En aquest trastorn es troba afectada la capacitat de deletrejar en veu alta i d’escriure paraules correctament.

Els nens que presenten només problemes per a l’escriptura no s’inclouen en aquesta categoria, si bé en alguns casos les dificultats ortogràfiques s’acompanyen de problemes per a l’escriptura.

A diferència del que normalment es troba en els trastorns específics de lectura, les faltes ortogràfiques tendeixen a ser correctes des d’un punt de vista fonètic.


Pautes de diagnòstic

El domini que el nen té de l’ortografia ha d’ésser significativament inferior al nivell esperat per la seva edat, per la seva intel·ligència general i pel seu nivell escolar. La millor manera d’avaluar aquest trastorn és mitjançant l’aplicació d’un test estandarditzat d’ortografia.

La capacitat de lectura del nen (tant en el que respecta a l’exactitud com a la comprensió) han de trobar-se dins dels límits normals i no han d’haver antecedents de dificultats significatives de lectura.

Les dificultats ortogràfiques no han d’ésser conseqüència d’un ensenyament notòriament inadequat o dels efectes directes de dèficits funcionals visuals, auditius o neurològics i tampoc ho han de ser d’algun trastorn neurològic, psiquiàtric d’un altre tipus adquirit.

Tot i que se sap que un trastorn “pur” de l’ortografia pot diferenciar-se dels trastorns de lectura que acompanyen a les dificultats ortogràfiques, se sap poc sobre els seus antecedents, evolució, trastorns relacionats i conseqüències.


Inclou:

 • Retard específic de l’ortografia (sense trastorn de la lectura)


Exclou:

 • Dificultats de l’ortografia atribuïbles principalment a un esenyament inadequat.
 • Trastorn adquirit de l’ortografia.
 • Dificultats de l’ortografia associades a trastorns de la lectura.

Trastorn d'escriptura: detecció


Indicadors generals d'observació de les dificultats en l'escriptura


 • Cal·ligrafia.
  • Mida de les lletres. Cal observar la tendència de l'alumne en el moment d'efectuar el traç respecte a la grandària de les grafies: normal, massa grossa, massa petita.
  • Irregularitat de la mida. L'alumne escriu efectuant variacions sensibles en la mida de les diferents lletres (o fragments de l'escriptura).
  • Irregularitat de les línies. Les línies escrites per l'alumne manifesten disposicions anòmales:
   • Línies fragmentades.
   • Línies ondulants.
   • Línies ascendents.
   • Línies descendents.
  • Espai interlineal. En aquest apartat s'observa si les distàncies entre les línies és regular o no (equidistància entre línies, distàncies irregulars només entre dues línies, distàncies irregulars entre més de dues línies…)
  • Zones. Cal observar si la distribució de les lletres dins de les tres zones (amb pauta Montessori o sense) és uniforme o no.

 • Superposició. Una lletra és traçada, total o parcialment, per sobre de l'altra ("collages").

 • Soldadura. L'alumne uneix dues lletres que en un principi havia escrit separades.

 • Inclinació. Els traçats "verticals" de les lletres ( l, p, d, t…) manifesten canvis de direcció.

 • Postura. L'alumne no seu correctament davant la taula i presenta una distància incorrecta respecte al paper.
 • Posició del paper. El paper no està situat verticalment respecte la vora de la taula propera a l'alumne, sinó inclinat. Es considera normal una petita inclinació cap a la dreta o cap a l'esquerra; no es considera normal, en canvi, una inclinació superior a 45º respecte a la vertical.
 • Pressió del llapis. Es considera incorrecte si el llapis o utensili per a escriure no s'agafa entre els dits polze, índex i mig. Un altre aspecte a tenir en compte és el punt per on s'agafa el llapis, especialment quan és massa proper o allunyat de la punta.
 • Ortografia natural
  • No identificació. L'alumne desconeix la correspondència d'un so amb la seva grafia i per tant deixa d'escriure'l.
  • Unió. L'alumne escriu dues o més paraules juntes (ex. "de la Maria-dela Maria").
  • Fragmentació. L'alumne escriu una paraula fragmentant-la com si en realitat fossin dues o més paraules (ex. "cantaven-canta ven").
  • Substitució de lletra. Una de les lletres escrites no correspon a una correspondència possible entre fonema i grafia (ex."pilota-pinota").
  • Addició de lletra. L'alumne afegeix una lletra (ex. "braç-baraç").
  • Omissió de lletra. L'alumne deixa d'escriure alguna lletra ( ex. "porta-pota").
  • Rotació de lletra. Es tracta d'un cas particular de substitució, tal i com passava amb la lectura. L'alumne substitueix una lletra correcta per una altra que es pot considerar la mateixa però "girada" o "rotada" en el pla del paper (ex. "bata-data").
  • Consonant castellana. L'alumne transcriu en fonema català amb una grafia castellana (ex. "cabanya-cabaña").
  • Substitució de síl·laba. L'alumne substitueix una síl·laba per una altra (ex. "excursió-expulsió").
  • Addició de síl·laba. L'alumne afegeix una síl·laba a la paraula (ex. "català-catalana").
  • Omissió de síl·laba. L'alumne deixa d'escriure una síl·laba de la paraula (ex. "xocolata-xolata").
  • Inversió de síl·laba. L'alumne escriu les lletres d'una síl·laba canviades d'ordre (ex. "croqueta-corqueta").
  • Addició de paraula. L'alumne afegeix una paraula que acostuma a ésser tancada: article, preposició, pronom…
  • Omissió de paraula oberta. L'alumne deixa d'escriure un nom, verb o adjectiu.
  • Omissió de paraula tancada. L'alumne deixa d'escriure una paraula tancada: article, pronom…
 • Ortografia arbitrària.
  • Accentuació. L'alumne omet un accent o traça un accent que no correspon.
  • Puntuació. L'alumne omet o afegeix de forma no correcta un signe de puntuació (.,!?…)
  • Vocal neutra. L'alumne substitueix "a" per "e" o a l'inrevés, en síl·laba àtona (ex. "dotze-dotza").
  • Substitució de consonant. L'alumne efectua alguna de les següents substitucions:
   • b / v (ex. "blanc-vlanc").
   • v / b (ex. "cavall-caball").
   • j / g (ex. "mitjons-mitgons")
   • g / j (ex. "pàgina- pàjina")
   • r / rr (ex. "ratolí-rratolí)
   • mp / np (ex. "camp-canp")
   • mb / nb (ex. "amb-anb")
  • Omissió de lletra muda. L'alumne deixa d'escriure una lletra que no es pronuncia (ex. "hort-ort", "fent-fen", "carrer-carre"…)
 • Sintaxi. Evidentment aquest apartat només podrà ser valorat en situació de redactat (i no en situació de còpia i/o dictat). Els errors sintàctics observables més habituals són els següents:
 • Nombre. Ús incorrecte del singular i el plural (ex. "les nenes canta").
 • Gènere. Ús incorrecte del masculí i femení (ex. "la papa").
 • Omissió de paraula. Omissió indeguda d'articles, preposicions, adverbis, conjuncions i altres mots (ex. "pugem a muntanya").
 • Addició de paraula. Inclussió indeguda d'articles, preposicions, etc. (ex. "agafem a el llibre").
 • Substitució de paraula. Permuta no correcta d'articles, preposicions, conjuncions etc. (ex. "jo amb pentino").
 • Barbarisme. Utilització inadequada de paraules o construccions no catalanes, resultat de traduccions literals d'altres llengües (ex. "sóc a la meva casa" o "agafo un palillo").
 • Temps. Canvi incorrecte del temps verbal (ex. "ahir canto").

Quan s’analitzen els errors en l'escriptura dels alumnes amb trastorn d'escriptura es pot trobar, de manera persistent, errors com:


 • Escriuen pincesa en comptes de princesa.
 • Escriuen paltan en comptes de plàtan.
 • Escriuen pot en comptes de pont.
 • Escriuen avitasio en comptes d'habitació.
 • Escriuen lapoma en comptes de la poma.
 • Defugen les activitats d'escriptura.
 • No s'expressen amb coherència.


Com ja s'ha dit a la pràctica 5 d'aquest mateix mòdul, tots aquests errors no serien significatius si els efectuen alumnes de sis o set anys, però sí si els que cometen aquests errors de manera regular ja tenen nou, deu o més anys.

A més a més, en la majoria de les ocasions, es pot observar una considerable irregularitat en el rendiment i els tipus d’error:

 • No sempre confonen dues determinades lletres.
 • No sempre ometen una determinada lletra.
 • No sempre s’equivoquen en una determinada paraula.


Ara bé, si s’analitzen diferents registres d'escriptura d'un mateix alumne, es podrà observar que els tipus d’errades ( inversions, omissions, addicions, substitucions…) mostren certa estabilitat i persistència.


Exemples de proves i fulls de registre de les dificultats en l'escriptura


A continuació es poden veure un exemples de proves i fulls de registre que poden ser útils per a recollir les dificultats d'escriptura (disgrafia, disortografia, expressió escrita…) d'un alumne en particular o de tots els alumnes d'un mateix grup-classe.

Es tracta d'uns models utilitzats al CEIP Francesc Macià de Súria.

Prova d'escriptura. Primer nivell

Avaluació de l'escriptura

Avaluacio de la Cal·ligrafia

Avaluació de l'ortografia

Avaluació de la sintaxi


Bibliografia consultada


 • CERVERA, Montserrat; TORO, Josep; GRATACÓS, Maria Lluïsa; DE LA OSA, Núria; PONS, Dolors. T.A.L.E.C. Test d'Anàlisi de Lectura i Escriptura en Català. Visor Distribuciones, S.A. ISBN 9788477740797.


 • Materials del curs "Les Dificultats Específiques de la Lectoescriptura" de Prisma


Imatges extretes de:


 • Resta d'imatges: Reme Sanabria.