Consideracions generals sobre el protocol de detecció i els criteris diagnòstics dels Trastorns d’Aprenentatge


Als voltants dels 5-6 anys d’edat, entre un 20% i un 25% d’alumnes acostumen a presentar dificultats en l’adquisició de la lectura, l’escriptura i el càlcul; d’aquests entre un 10 i un 17% aproximadament, recuperen el retard al llarg de l’any següent, mentre que la resta mostraran dificultats de forma persistent.

Un percentatge elevat d’aquest últim grup continua presentant signes del trastorn al llarg de la seva vida adulta.


Detecció primerenca


Tal com ja es va exposar al mòdul 1 d’aquest curs, una detecció primerenca del trastorn permet una ràpida intervenció educativa i pot reduir, de forma considerable, la simptomatologia i, en conseqüència, possibilita una millora del rendiment escolar.

Una detecció primerenca resulta efectiva si s’efectua de forma sistemàtica en les etapes inicials (entre els 5 i 8 anys d’edat) ja que permet que els alumnes puguin rebre un ajut abans que les dificultats siguin tan greus com per a impedir l’adquisició de les habilitats instrumentals bàsiques.

Una manca de detecció o un diagnòstic tardà comporta que no es facilitin les mesures de tractament adequades i provoca uns mals resultats acadèmics, els quals deriven, en la majoria dels casos, en una baixa autoestima, una desmotivació pels aprenentatges i l’aparició de trastorns emocionals secundaris.

Tal i com ja es va veure al mòdul 2 (pràctica 3, cognició i emoció) aquest fet provoca l’entrada de l’alumne en un cercle viciós de no fàcil sortida:

Les dificultats d’aprenentatge es tradueixen en mals resultats acadèmics que provoquen una baixa autoestima, la qual, a la vegada, implica una desmotivació i unes creences negatives sobre les pròpies capacitats que bloquegen la possibilitat d’actuar i de superar les dificultats d’aprenentatge.

Veieu el següent vídeo. Es tracta d'una entrevista efectuada a l'Associació DISFAM(http://www.disfam.net/) el passat 3 de novembre de 2008 i que il·lustra molt bé el que s'exposa en aquesta pràctica i en les pràctiques següents d'aquest mateix mòdul).

http://www.youtube.com/watch?v=vslGw07dWjE

http://www.youtube.com/watch?v=6koz2zjA_1A

http://www.youtube.com/watch?v=LQyqwV4Ub0w

Protocol de detecció


A partir de la pràctica educativa i del coneixement de les etapes evolutives dels nostres alumnes es pot identificar aquelles desviacions que són susceptibles d’esdevenir un trastorn de lectura, escriptura i/o càlcul.

En les següents pràctiques d’aquest mateix mòdul s’exposaran indicadors que ens poden alertar sobre aquestes dificultats específiques, si bé, cal tenir molt present que cada persona és única i singular en les seves dificultats i no sempre presentarà ni els mateixos signes, ni ho farà sempre de la mateixa manera.

D’altra banda, convé també tenir molt present que per tal que aquests indicadors ens portin a la detecció d’un trastorn de lectoescriptura i/o de càlcul, descartant que es tracti només d’un retard d’aprenentatge, cal que es compleixen les característiques que defineixen un Trastorn d’Aprenentatge (pràctica 4 del mòdul 1), destacant principalment els dos següents:

 • Discrepància intraindividual. Els alumnes mostren un rendiment normal en les altres àrees mentre que manifesten una dificultat persistent en l’àrea afectada.
 • Caràcter d’exclusió. Les dificultats no es deriven d’una dificultat global de desenvolupament, com ara el retard mental, o bé, no són conseqüència d’un altre trastorn específic, com per exemple el TDAH o altres dèficits psíquics, físics o sensorials.

Així, doncs, resulta necessari per tal d’aconseguir un diagnòstic diferencial, que com a docents efectuem les següents actuacions com a PROTOCOL DE DETECCIÓ:


 • Recollir dades sobre el rendiment i les dificultats observades a totes les àrees.
 • Disposar d’una avaluació del nivell cognitiu de l’alumne.
 • Efectuar les derivacions pertinents per tal de detectar qualsevol problema físic i/o psíquic que puguin estar interferint en els processos d’aprenentatge.
 • Recollir informació sobre la història de l’alumne, malaties, possibles deficiències, escolarització, etc.

El disposar de tota aquesta informació resultarà útil per a descartar l’existència dels següents criteris d’exclusió:

 • Q.I. (quocient intel·lectual) per sota del que es considera “normal”.
 • Problemes visuals i/o auditius.
 • Problemes o dificultats de tipus emocional i/o psicològic.
 • Lesions cerebrals que afecten les àrees implicades en el llenguatge i/o càlcul.
 • Existència d’un entorn o circumstàncies ambientals poc o gens estimuladores de l’aprenentatge.


Observacions generals sobre els criteris diagnòstics dels trastorns de lectura, escriptura i/o càlcul


Des de l’àmbit educatiu no existeix, ara per ara, cap prova baremada específica per a valorar i diagnosticar els Trastorns d’Aprenentatge.

Els Trastorns d’Aprenentatge tradicionalment han estat diagnosticats des de l’àmbit clínic, a partir dels criteris diagnòstics del DSM i de la CIE (veure pràctiques 5, 6 i 7 d’aquest mòdul).


A més a més, aquest diagnòstic es porta a terme tenint en compte una història detallada en la qual es cerquen:

 • Símptomes específics.
 • El context en que apareixen aquest símptomes (cal descartar que siguin conseqüència d’un ambient poc o gens estimulador).
 • La seva evolució.
 • El grau de discordança amb l’edat cronològica (cal constatar un desfasament d’almenys dos anys, o dues desviacions típiques, entre el rendiment de les proves administrades i el que seria esperable segons el seu quocient intel·lectual).
Imatges extretes de: