Trastorns de lectura i escriptura (I)


Tota comunitat humana disposa d’una llengua, ja sigui oral o de signes.


La representació gràfica de la llengua (escriptura) i la seva interpretació (lectura) constitueixen els objectius fonamentals a assolir durant l’escolarització obligatòria, sobretot tenint en compte que lectura i escriptura esdevenen eines instrumentals bàsiques per a adquirir la resta dels coneixements, per tenir accés a la cultura i per a desenvolupar capacitats cognitives superiors.


En la nostra pràctica educativa, però, ens trobem tot sovint amb un tant per cent significatiu d’alumnes que manifesten dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Aquestes dificultats hipotequen la possibilitat d’assolir un bon nivell en l’aprenentatge de la resta d’àrees per les vies habituals d’ensenyament i aprenentatge, i podent arribar a generar, fins i tot, problemes de tipus emocional (baixa autoestima, etc.) que impossibiliten encara més la superació de les dificultats.


En els mòduls 5, 6 I 7, analitzarem què suposen els fets de llegir, escriure i d'aprendre matemàtica, quines dificultats poden manifestar els nostres alumnes en aquest sentit i de quina manera els podem ajudar a superar aquestes dificultats.


Continguts

 • Aprendre a llegir.
  • Processos implicats en la lectura.
  • Teoria de la doble via.
  • Etapes en l'adquisició lectora.
  • Nivells d'adquisició del domini de la lectura.
 • Aprendre a escriure.
  • Introducció.
  • Teoria de la doble via en l'escriptura.
  • Processos que intervenen en la composició escrita.
  • Processos motrius.
 • Consideracions generals sobre el protocol de detecció i els criteris diagnòstics dels Trastorns d’Aprenentatge
  • Detecció primerenca
  • Protocol de detecció
  • Observacions generals sobre els criteris diagnòstics dels trastorns de lectura, escriptura i/o càlcul
 • Trastorn de lectura: Criteris diagnòstic i detecció.
 • Trastorn d'escriptura: Criteris diagnòstic i detecció.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Aprendre a llegir
 • Pràctica 2: Aprendre a escriure
 • Pràctica 3: Consideracions generals sobre el protocol de detecció i els criteris diagnòstics dels Trastorns d’Aprenentatge
 • Pràctica 4: Trastorn de lectura: Criteris diagnòstics i detecció
 • Pràctica 5: Trastorn d'escriptura: Criteris diagnòstics i detecció
Imatge extreta de: