D'altres manifestacions de trastorns en el llenguatge

Hiperlèxia

Aclariment: Tot el que aquí s'exposa de la hiperlèxia, és la traducció d'un article del Dr. Daniel Jácome Roca

Dr. Daniel Jácome-Roca MD Profesor Asociado Clínico de Neurología Dartmouth & Universidad de Miami. Artículo original reproducido con autorización de 'Tensiómetro Virtual', N° 134

Definició:

La hiperlèxia és l'habilitat espontània i la fascinació de llegir paraules a edat precoç - usualment abans de l'edat de cinc anys- sense ensenyament formal previ. Encara que ha estat reconegut per molt temps que certs nens amb desenvolupament intel·lectual normal exhibeixen una habilitat per a llegir més gran de l'esperada, els autors que van definir inicialment aquest fenomen (Silberberg & Silberberg, 1967) van indicar que -si bé aquests nens posseeixen la característica extraordinària de descodificar o identificar paraules a edat molt primerenca- manquen simultàniament de l'habilitat de comprendre el significat del que llegeixen. El consens inicial entre els experts va anar que els hiperlèxics tenen un do simplement mecànic desproveït de gramàtica, sintaxi i semàntica.

Seguint aquest criteri es podria parlar en forma figurada que la hiperlèxia és com una lectura robòtica, a l'igual que un programa de computadora que reconeix patrons (lletres en diferents arranjaments) sense incorporar-lo en un món universal complex.

Aplicant un criteri molt més ampli, al meu entendre la lectura contínua compulsiva - en particular d'un tema definit- és una varietat benigna - si no almenys productiva- de la hiperlèxia.

Existeixen cinc aspectes en la definició de la hiperlèxia que encara es debaten entre els investigadors d'aquest tòpic.

  1. La hiperlèxia és un fenomen de nens amb problemes de desenvolupament que apareix també en la població de nens sense aquests problemes? És part d'un espectre sindromàtic o simplement constitueix una característica no especifica aplicable a molts desordres psico - cognitius o neuropsiquiàtrics?

- Existeix alguna relació que pugui predir-se entre la intel·ligència, riquesa de vocabulari i potencial de comprensió de paraules en la hiperlèxia, o és simplement un fenomen de lectura automàtica? - Es pot definir un perfil neuropsicològic en la hiperlèxia que es pugui identificar clarament amb estudis psicomètrics? - Com és el fonament neurobiològic de la hiperlèxia? - És la hiperlèxia un talent, o és pel contrari un signe patològic?

Hiperlèxia com a variant del desenvolupament cognitiu típic:

Alguns autors suggereixen que la hiperlèxia pot passar als individus com una propietat superior de reconèixer paraules escrites, igual que es pot dir que certs individus són superiors en la pràctica de certs esports però no en uns altres. Tampoc existeix relació directa entre la capacitat primerenca de parlar i la capacitat precoç de llegir.

Hiperlèxia: variant atípica del desenvolupament?:

Alguns autors creuen que la hiperlèxia representa una forma de dislèxia del desenvolupament - per tant transitòria- mentre que uns altres proposen que constitueix un desordre de comprensió del llenguatge. Els defensors d'aquesta classificació enumeren les característiques de la hiperlèxia com segueix:

  • Fluïdesa de lectura oral.
  • Comprensió limitada o incomprensió del llegit.
  • Memòria verbal superior.
  • Percepció visual superior.
  • Alteracions de conducta associades tal com la preocupació autista amb nombres, ecolàlia i quocient d'intel·ligència verbal suprimit.

És la Hiperlèxia un tipus de dislèxia?:

Tal vegada representa el pol oposat a la dislèxia. Si el nen dislèxic és un nen que llegeix malament, el nen hiperlèxic és un nen que llegeix molt bé. Curiosament hi ha més dislèxics en les famílies dels hiperlèxics que en la població estàndar. També hi ha hiperlèxics amb llenguatge normal o superior i altres amb comprensió limitada del llenguatge escrit.

Snowling i Frith proposen que la hiperlèxia pròpiament es defineix per la capacitat precoç sorprenent en la descodificació superior del llenguatge escrit i en la incapacitat precoç sorprenent en la comprensió del material llegit, per a l'esperat a l'edat cronològica del nen. És d'interès el fet que alguns nens hiperlèxics comencen a llegir abans de començar a parlar.

Altres processos psicològics:

  1. Dificultat en l'expressió verbal.
  2. Prosòdia anormal expressiva, receptiva o concomitant. La prosòdia expressiva es refereix a l'habilitat d'expressar el contingut implícit AFECTIU del llenguatge. La prosòdia receptiva es refereix a la capacitat d'entendre el significat AFECTIU del llenguatge propi i del teu congènere.
  3. Conducta social anormal o impedida similar a la dels autistes.

Mudisme

El nen pot ser que no comenci a parlar i veurem que hi ha un retard en el llenguatge, o podria ser que el nen hagi començat a parlar i desprès deixi de fer-ho. Hi podria haver un mudisme total o un mudisme selectiu que només el fa en determinades persones i determinades situacions. També podria ser un resultat d'un autisme o fòbia a partir dels anys.

Si el nen no havia après a parlar seria un retard del llenguatge, que es podria deure a moltes situacions, a falta d'estimulació, algun problema associat, ens podríem trobar amb una sordesa, alguna deficiència mental,….

Disfèmia

És un trastorn logopèdic, del ritme, però sempre associat amb altre problemes: neurosis fòbia i neurosis d'angoixa. Afecta a la fluïdesa de la parla i es caracteritza per repeticions o bloqueigs espasmòdics que afecten al ritme del llenguatge i la melodia dels discurs. No es pot dir que hi hagi una causa única per aquest problema, s'haurà de veure cada cas en concret.

Segons el criteri de la Societat Americana, les disfèmies són alteracions del llenguatge caracteritzades per ensopegades, espasmes i repeticions a causa de una imperfecta coordinació de les funcions ideomotrius cerebrals.

El quequeig és una alteració de la comunicació (més que del llenguatge) consistent en una falta de coordinació motriu dels òrgans fonadors que es manifesta en forma d’espasmes que alteren el ritme normal de la paraula articulada. Pel que fa a l’herència hi ha un factor hereditari que es transmet amb més freqüència per via paterna, que predisposa a patir-la, encara que no el trastorn en si .

També hi ha autors que són del parer que hi ha una part de causes somàtiques.

I d’altres autors consideren que és degut a diferents mals funcionaments del cervell o bé del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.

S'ha demostrat que la quequesa és més freqüent en països pobres amb nens deficientment nodrits. També s'observa associada freqüentment a quadres de hipotiroidisme o de hipofunció de glàndules sexuals, especialment en el sexe masculí.

Hi ha també unes causes relacionals i afectives, la majoria de les vegades és la conseqüència d'un conflicte emocional o una característica d'ansietat neuròtica. Parlarem de quequeig fisiològic o evolutiu quan es dona en nens/es dels 2 als 3 anys.

El nen és insegur, té dificultats per reafirmar-se, en aquest cas no l'hem de forçar, ho hem de prendre amb paciència, parlar lentament, a poc a poc i tranquil·lament, pausadament amb entonació, transmeten tranquil·litat, si ho fem així no s'encallen.

Activitat 1

Per què es dóna el quequeig?? Mira aquest vídeo


http://www.youtube.com/watch?v=jDH_AqtS1Os

Activitat 2

Mira aquest vídeo


http://www.youtube.com/watch?v=PIBWT_M5RKIImatges extretes de: