Competències bàsiques

Quan parlem de competències, volem dir ésser capaços de fer servir les habilitats, els sabers i coneixements que tots tenim i anem incorporant al llarg de la vida per utilitzar-los en situacions quotidianes.Per a ser competent, cal primer de tot entendre les situacions que se’ns van plantejant, pensar quina és la resposta que hem de donar i finalment si cal donar-la.

En aquesta presa de decisions, s’estan incloent els sabers que hem anat adquirint (coneixements teòrics), tenir l’habilitat de respondre el més correctament possible (coneixements pràctics) i finalment l’actitud personal que en prenem (compromís personal).

A més, la llei d’Educació estableix quines són les competències que es consideren bàsiques per a tot ciutadà que amb 16 anys finalitza els estudis obligatoris i obté el Graduat en Educació Secundària.

Per assolir les competències bàsiques cal treballar-les de manera transversal amb totes les matèries del currículum, i marcar-les com a mínims irrenunciables que els nostres alumnes han d’acabar assolint.

Tanmateix hi ha encara un altre aspecte que varia, les competències bàsiques no tan sols es treballen a l’aula i mitjançant les matèries i el que ens indica el currículum, també és molt important l'organització del propi centre, la comunicació que s’estableix entre la comunitat educativa, no tan sols els docents, sinó tots els que intervenen en el món escolar, tanmateix també són importants els projectes que el centre porta a terme i com els desenvolupa, com és treballa l’atenció a la diversitat…. tot això i molt més, fan que els alumnes puguin assolir les competències bàsiques amb més o menys èxit. Per tal d'aconseguir un millor resultat educatiu, és força important el tema de l'avaluació.


Activitat 1: Visualitza aquestes diapositives:


http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-i-la-seva-avaluaci-el-contextTipus de Competències bàsiques


Per tal d'aclarir la distribució de les Competències, visualitzeu el següent gràfic


graella_competencies_basiques.pdf


DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LES COMPETÈNCIES(Departament d’Educació)

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.
2. Competències artística i cultural


Suposa conèixer, aprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.
3. Tractament de la informació i competència digitalImplica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.4. Competència matemàticaImplica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.5. Competència d'aprendre a aprendre
Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicSuposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.

Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.8. Competència social i ciutadanaCapacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.
Totes aquestes imatges són d'Imma Palahí

Activitat 2: Mira aquesta pàgina i veuràs aquestes imatges en moviment.


Competències BàsiquesUna de les qüestions més importants per a poder treballar les competències bàsiques és creure que hem de fer un canvi en la nostra manera de treballar: com, de manera real, podem aplicar-ho a l'aula i, en concret, als alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge. Us recomanem de visualitzar les següents diapositives que expliquen casos pràctics a l’hora de treballar les competències bàsiques d’una manera transversal i optimitzada.Activitat 3: Visualitza aquestes diapositives:


http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-i-avaluaci-nalart


Activitat 4: Visualitza aquestes diapositives:

http://www.slideshare.net/nalart/competncies-bsiques-2

Activitat 5: Visualitza aquestes diapositives:

http://www.slideshare.net/nalart/im-i-mapes-mentals


“Els mètodes per assolir les competències bàsiques i atendre la diversitat no són ni millors ni pitjors en termes absoluts, sinó que de fet la seva validesa o no, depèn de la funció del tipus d’ajut i resposta que s’ofereix en cada moment a uns alumnes amb unes necessitats concretes.”
“Si volem una veritable atenció a la diversitat i un bon assoliment de les competències bàsiques, serà fonamental fer ús d’una diversitat metodològica.”

Maria Saura - 2009


Imatges extretes de: http://carmebarba.files.wordpress.com/2008/10/