Noció i característiques del Trastorn de l'Aprenentatge. Criteris diagnòstics: DSM-IV-TR i CIE-10


Noció de Trastorn de l'Aprenentatge


Segons la National Joint Committee of Learning Disabilities (NJCLD) (veure pàgina traduïda):“La Dificultat d’Aprenentatge és un terme general que fa referència a un grup heterogeni de trastorns que poden manifestar-se en dificultats significatives en l’adquisició i ús de la parla, la comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el raonament o les habilitats matemàtiques.”

Es considera que aquestes alteracions són intrínseques a la persona, a causa d’una disfunció en el sistema nerviós central i que es poden produir al llarg del cicle vital.

Tot i que les dificultats d’aprenentatge es poden donar de manera concomitant amb altres condicions de discapacitat (deficiències sensorials, retard mental o problemes emocionals severs) o amb influències extrínseques (com ara diferències culturals o una escolarització insuficient o inadequada), les Dificultats d’Aprenentatge mai són el resultat d’aquestes condicions o influències.

Per tant parlarem de Trastorns de l'Aprenentatge o de Dificultats Específiques de l'Aprenentage quan les dificultats afecten de manera específica a determinats aprenentatges escolars, com poden ser la lectura, l’escriptura o l’aritmètica. Aquestes dificultats, però, no són atribuïbles a dèficits intel·lectuals i tampoc a dèficits en la instrucció i/o la motivació (Marchesi, 1999).Característiques dels Trastorns de l'Aprenentatge


1- Discrepància intraindividual


Quan una persona presenta un Trastorn de l'Aprenentatge s’observa una diferència important entre l’adquisició de les habilitats afectades i l’adquisició de la resta d’habilitats.

Aquesta discrepància corrobora la selectivitat del trastorn.

Les persones amb un Trastorn de l'Aprenentatge mostren un rendiment normal en les altres àrees mentre que manifesten una dificultat persistent en l’àrea afectada.

Aquesta discrepància individual diferencia l’alumnat amb Trastorns de l'Aprenentatge (o Dificultats Específiques d’Aprenentage) de l’alumnat amb retard cognitiu (els quals manifesten les dificultats en totes les àrees).


2- Naturalesa intrínseca


Recordem, a més a més, que s’insisteix en la naturalesa intrínseca de les dificultats i se les considera conseqüència d’una disfunció cerebral. La localització d’una alteració cognitiva “específica” podria explicar la discrepància intraindividual.


3- Cronicitat


Les Dificultats Específiques d’Aprenentatge acostumen a mantenir-se al llarg de la vida.

Aquesta característica implica, doncs, efectuar un bon disseny de la resposta educativa que es proporciona a aquest alumnat.


4- Incidència


S’observa una incidència directa en el rendiment escolar en totes aquelles activitats que impliquen l’ús de les habilitats afectades.


5- Possibilitat de coexistència amb altres dificultats


S’admet la possibilitat de coexistència del Trastorn de l’Aprenentatge amb altres dificultats, bé de caràcter psicosocial, bé de caràcter físic o sensorial, com a dèficits afegits.


6- Caràcter d’exclusió


Els Trastorns de l’Aprenentatge no són causats per la coexistència dels problemes descrits al punt anterior.
Criteris diagnòstics


Tradicionalment, des de l’àmbit clínic, les Dificultats Específiques d’Aprenentatge han estat i continuen diagnosticades com a Trastorns de l’Aprenentatge.


Per a efectuar el diagnòstic es segueixen els criteris de:El DSM-IV-TR


El DSM-IV o Manual Diagnòstic dels Trastorns Mentals ( en anglès Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de l’Associació Psiquiàtrica dels Estats Units (American Psychiatric Association) conté una classificació dels trastorns mentals i proporciona descripcions clares de les categories diagnòstiques, amb la finalitat que es puguin diagnosticar, estudiar i intercanviar informació i tractament dels diferents trastorns mentals.


La primera edició del DSM-IV es va publicar l’any 1994. L’edició vigent (DSM-IV-TR) va sortir publicat el juliol de l’any 2000.

La propera gran revisió del Manual Diagnòstic dels Trastorns Mentals (DSM-V) es preveu que no apareixerà publicada fins a l’any 2012 (segons informacions de la web de l’APA), tot i que ja hi ha molt grups de treball treballant al respecte des de fa anys.


Segons el DSM-IV-TR els criteris per a diagnosticar un Trastorn de l’Aprenentatge són els següents:


1- El rendiment en lectura, càlcul o expressió escrita, avaluat mitjançant proves normalitzades i administrades individualment, és substancialment inferior (dues desviacions típiques) per sota del que s’espera per edat cronològica, escolarització i nivell d’intel·ligència.


2- Els problemes d’aprenentatge interfereixen significativament el rendiment acadèmic o les activitats de la vida quotidiana que requereixen habilitats de lectura, càlcul o expressió escrita.


3- Si existeix un dèficit sensorial, les dificultats per a la lectura, l’escriptura o l’expressió escrita, excedeixen de les que es consideren habitualment associades a ell.

Si voleu accedir a tota la classificació podeu visitar: http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv.html


La CIE-10


La llista de codis CIE-10 és la dècima versió de la Classificació Estadística Internacional de Malalties i altres Problemes de Salut ( en anglès ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)


La OMS se'n va encarregar des de 1948, publicant actualitzacions menors anuals i revisions majors cada tres anys. Actualment la llista vigent correspon a la dècima edició, CIE-10 i va ser publicada l’any 1992.


Segons el CIE-10 els criteris per diagnosticar un Trastorn de l’Aprenentatge són els següents:


1- Cal que existeixi una deterioració significativa del rendiment escolar específic, valorat a partir de la gravetat definida pel nivell d’escolaritat, per la presència d’antecedents (és a dir, si les dificultats van ser precedides per retards o desviacions del desenvolupament, de la parla o del llenguatge), per la presència de problemes concomitants (dèficits d’atenció, problemàtiques emocionals o trastorns disocials) per formes o conjunts específics de trets (presència d’anomalies qualitatives que no acostumen a formar part del desenvolupament normal) i per la resposta a intervencions concretes (les dificultats escolars no remeten ràpida i correctament després d’ajuts extres d’ensenyament a casa o al centre educatiu).


2- El dèficit ha de ser específic en el sentit que no ha de ser explicable per un retard mental o per dèficits menors de la intel·ligència general.

Donat a que el QI i el rendiment escolar no són exactament paral·lels, aquesta distinció només pot contemplar-se tenint en compte els tests de QI i de rendiment, estandarditzats, aplicats de forma individual i que siguin adequats a la cultura i el sistema educatiu de la persona.

La pauta clínica general és que el rendiment de la persona sigui considerablement més baix que el que s’espera per la seva edat mental.


3- El dèficit ha de ser precoç, en el sentit que ha d’haver estat present des del començament de l’escolaritat i no ha d’haver estat adquirit amb posterioritat. La història del progrés escolar facilitarà dades sobre aquest punt.


4- Hauran d’estar absents factors externs que poguessin justificar suficientment les dificultats escolars.

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el diagnòstic dels trastorns específics del desenvolupament de l’aprenentatge escolar ha de recolzar-se en general en la presència positiva d’un trastorn del rendiment escolar clínicament significatiu degut a factors intrínsecs del desenvolupament de la persona.

Així i tot, per aprendre amb eficàcia, els nens i nenes, nois i noies, han d’haver tingut oportunitat adequades. No obstant això, si es veu clar que el baix rendiment escolar es deu directament a un absentisme escolar molt prolongat, sense ensenyament a casa o a una escolarització totalment inadequada, els trastorns no s’hauran de codificar aquí.

Les absències freqüents al centre educatiu o la interrupció de l’escolarització degudes a canvis de centre, normalment no són suficients per a que es manifesti un retard escolar en el grau necessari per al diagnòstic dels trastorns específics del desenvolupament del l’aprenentatge escolar.

No obstant això una escolarització escassa pot complicar o augmentar el problema.


5- Per acabar, els trastorns específics del desenvolupament de l’aprenentatge escolar no poden ser deguts directament a dèficits visuals o d’audició no corregits.

Si voleu accedir a tota la llista de codis podeu visitar: http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_indice.html