Projecte

El projecte és l'eix vertebrador del curs i té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Aquest s'ha d'anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs.

OBJECTIUS

Amb la finalitat de veure fins a quin punt s'han aconseguit els objectius que es pretenien:

- Detectar els punts forts i febles del procés d'inclusió en el centre o en la gestió de l'aula.

- Al llarg de les reflexions i aprenentatges del curs: millorar en relació al treball en xarxa, treball en famílies o gestió de l'aula, per avançar en el procés inclusiu.

- Experimentar com abordem l'atenció a la diversitat i ajudar a conèixer diferents camins per avançar cap a una escola per a tothom.

- Plantejar i conèixer metodologies per aconseguir models d'intervenció amb tot l'alumnat, per fer possible els canvis metodològics necessaris i els climes de centre i aula adients d'accessibilitat al currículum i que possibilitin la normalitat en els processos educatius inclusius en la totalitat de la comunitat educativa.

PLANTEJAMENT DEL TREBALL A DESENVOLUPAR

Podeu escollir entre dues possibilitats des de les diferents temàtiques tractades en els mòduls:

1.- A partir del context on heu identificat els punts forts i febles i un cop detectades les necessitats i motivacions pròpies i/o del vostre centre, cal que dugueu a terme un projecte d'aula o de centre amb els apartats següents: justificació, objectius, actuacions, recursos, temporalització per aplicar-ho i com l'avaluaries. En cada un dels apartats s'hauria de fer referència al mòdul i/o pràctica del curs en concret que us ha inspirat o portat a desenvolupar aquesta proposta.

2.- Elaborar un "portfoli", dossier o carpeta d'aprenentatge sobre el que aneu aprenent en cada mòdul i aportar evidències de com apliqueu aquest aprenentatge dins del context en que realitzeu la vostra tasca educativa.