Pràctica 4

Docents i professionals de suport educatiu

Els docents com a pilar de l'acció educativa

 • L'actitud del docent respecte a la inclusió és un element essencial per generar valors inclusius a l'escola.
 • L'equip directiu ha d'esdevenir el motor inclusiu i el suport i model per a la resta de docents.
 • La construcció de relacions positives i significatives entre els docents, els professionals d'atenció educativa i l'alumnat com a element essencial per a la inclusió.
 • El claustre com a generador de confiança, expectatives i línia de treball, i d'entesa i col·laboració amb les famílies i l'alumnat.
 • El lideratge, la corresponsabilitat i els criteris compartits estructuren i encoratgen a tots professionals.
 • El clima del centre, que integra les relacions de treball i informació, evoluciona al llarg del temps,i afecta la manera de fer de l'alumnat i els professionals, els processos, les decisions, el comportament i la motivació, el treball en equip i la cooperació.
 • Per a la creació de valors inclusius en els docents cal centrar-se en els components en els quals se sustenta l'ambient del centre, coneixent i acceptant les diferències entre els propis professionals, i aprofitant aquestes com un enriquiment.
 • La formació continuada com a factor indispensable per a l'èxit docent. L'equip directiu i els serveis educatius han de detectar i satisfer les necessitats de formació.
 • L'administració ha de dotar dels recursos necessaris, tant tecnològics com metodològics per facilitar l'accés al currículum, millorant la sintonia entre les capacitats de l'alumnat i el context educatiu. També ha de facilitar orientacions i instruments per a l'avaluació psicopedagògica i els dictàmens d'escolarització.
 • L'administració també ha de vetllar per una atenció educativa de proximitat i garantir la coordinació dels serveis educatius i sociosanitaris.

El personal de suport al servei de la inclusió

L'èxit dels aprenentatges i progressos de l'alumnat està en funció de:

 • Els suports.
 • Les actuacions sobre el context.

Els professionals que fan suport intensiu a la inclusió educativa han de facilitar la creació d'entorns d'aprenentatge per tot l'alumnat i en especial pels que necessiten suports específics.

Una de les principals funcions és la de proporcionar als alumnes amb necessitats educatives especials condicions adequades per al progrés en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques establertes en el currículum de l'etapa i per a la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre. També són un recurs fabulós en la detecció i observació de l'alumnat , així com en facilitar la docència compartida i l'aplicació de metodologies innovadores en la gestió d'aula i de dinamització del centre.

Personal educador d'educació especial

El personal educador d'educació especial compleix uns funcions molt específiques de suport intensiu a la inclusió educativa, concretades en els següents punts:

 • Donar suport a l'alumnat amb NEE perquè puguin participar en les activitats del centre.
 • Aplicar els programes de treball elaborats des de la tutoria o els mestres especialistes.
 • Elaborar conjuntament amb el tutor/a les tasques relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits d'higiene, la mobilitat, els desplaçaments, l'estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i la preparació al món laboral.
 • Col·laborar en les tasques generades de l'escolaritat compartida.
 • Participar de manera activa en el projecte educatiu de centre.
 • Adequar la seva tasca als objectius i continguts dels programes.
 • Informar als tutors i especialistes sobre l'actuació de l'alumnat i amb l'objectiu d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge.
 • Assistir a les reunions, tant de l'equip docent, com amb altres serveis externs (quan s'escaigui).
 • Participar en activitats de formació relacionades amb les seves funcions.
 • Assistir, quan es consideri necessari, a les reunions amb les famílies, conjuntament amb el tutor o tutora.

Personal auxiliar d'educació especial

El personal auxiliar d'educació especial també exerceix unes funcions com a suport intensiu a l'educació especial. Són les següents:

 • Ajudar l'alumnat en la seva mobilitat tant pel centre com per l'aula.
 • Col·laborar amb l'alumnat en aspectes d'autonomia personal com l'higiene, l'alimentació, etc.
 • Garantir la participació de l'alumnat en totes les activitats.
 • Aplicar els tractaments específics per l'alumnat que així ho necessitin.

A l'igual que amb els educadors/es, s'ha de garantir la participació dels auxiliars en les reunions de coordinació amb els equips docents.

Els serveis educatius i d'altres serveis d'atenció a la infància i l'adolescència que donen suport als docents i als equips directius són els segǘents:

CRP Centres de Recursos Pedagògics

EAP Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica

ELIC Equips d'assessorament en llengua i cohesió social

CREDA Centre de recursos per a deficients auditius

CREDV Centre de recursos per a deficients visuals

CDIAP Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

CSMIJ Centres de salut mental infantil i juvenil

CRETDIC Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta

EAIA Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència

CESIRE Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa