Pràctica 4

Avaluar per aprendre

"Digue'm com avalues i et diré com aprenen els teus alumnes". Heu pensat mai en aquesta afirmació ?

No tenim cap estudi que demostri que els resultats dels alumnes millorin, a partir dels treballs amb anotacions i puntuacions que se li retornen amb les correccions del professorat.

 • Quant de temps dediqueu a la correcció i quant de temps a la regulació amb l'alumnat?
 • Què feu quan s'equivoquen?
 • Com empreu els seus errors?
 • Com i quan es revisen?
 • Com ho feu perquè l'alumne aprengui a autoregular-se i sàpiga quan s'equivoca?

"Si no hi ha errades, és massa fàcil, l'alumnat no ha après, potser ja ho sabien. És necessari equivocar-se per avançar".
"Només el propi alumnat ha de corregir el seus errors. La tasca del professorat és ensenyar-li a detectar-los i a trobar camins per superar-los".
"Els Bons Alumnes són els que se saben aprendre dels errors i saben que és el què han de canviar".
"Els mestres podem revisar, però només pot corregir qui s'equivoca".

1)

Avaluar comporta :

a) Recollir sistemàticament dades que ofereixen informació sobre la manera que es produeix l'ensenyança-aprenentatge:

 • Identificant els continguts i competències assolides de l'alumnat en els seus ritmes i capacitats diverses.
 • Identificant, tant el professorat com l'alumnat, les dificultats del procés d'aprenentatge i estratègies per superar-les.

b) Analitzar aquestes dades i valorar el que s'ha aconseguit.

c) Prendre les mesures i decisions per reorientar, ajustar i millorar l'acció educativa perquè l'alumnat pugui assolir les competències bàsiques.

"Per millorar els resultats, cal posar-se al lloc de l'alumne". (Roser Salavert)

L'avaluació de l'alumnat és un element clau per poder regular i motivar tot l'alumnat, per tant ha de ser:

 • Formativa de cara a la millora dels processos d'ensenyança-aprenentatge.
 • Formadora per l'alumnat que l'ajudi a esdevenir un aprenent expert.
 • Contínua i global.
 • Qualificadora per valorar tot el procés, no sols els resultats.
 • Compartida i col.legiada per l'equip docent en la presa de decisions.

La finalitat que es persegueix amb l'avaluació és detectar les dificultats o barreres tan bon punt es produeixen, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.

L'avaluació des del punt de vista social permet quantificar, posar nota però això posa la mirada en classificar, seleccionar, així s'entenen els concursos oposicions, les proves d'accés. Aquest tipus valora més els resultats que el procés.

En canvi, l'avaluació des de la vessant formativa ajuda a regular el procés d'ensenyament-aprenentatge, a adaptar les estratègies individuals i col.lectives, a contrastar l'assoliment dels objectius plantejats, a orientar l'alumnat, a contrastar els progressos. Això s'ha de desenvolupar de forma compartida docent-educant, si es vol aconseguir alumnes que aprenguin a aprendre i experts en l'aprenentatge, a la vegada que els ajuda a formar-los per l'autoregulació del seu propi procés, necessari per seguir aprenent.

Per clarificar idees clau sobre l'avaluació:

Infografia

Us adjuntem una presentació per continuar la reflexió i anar canviant de mirada, des de la nostra experiència com avaluats vers el nou canvi d'avaluar per aprendre: Avaluar

L'existència d'un sistema d'avaluació de base homogènia (tots el mateix examen) no ens apropa a l'avaluació inclusiva. En els centres que treballen a l'aula amb metodologies més inclusives com la planificació multinivells, per projectes, àmbits, amb equips cooperatius de treball, amb tasques més competencials…,el tema de l'avaluació s'aborda des d'una altra òptica més personalitzada i, per tant, també més inclusiva,fent ús d'instruments més variats i diferents de les simples proves escrites.

Amb el currículum per competències, l'avaluació també canvia. No és el mateix avaluar continguts que avaluar competències. Quan avaluem continguts observem el que saben, mentre que si volem avaluar competències hem d'observar el que són capaços de fer.

Amb els criteris d'avaluació de vegades no n'hi ha prou perquè l'alumnat comprengui realment si està fent el que se li demana, per això s'utilitzen els indicadors d'avaluació que es defineixen com l'acció concreta que s'observa en la realització d'una tasca, una expressió, una frase que diu alguna idea específica o una acció que es du a terme.

Els indicadors no només són necessaris concretar per afavorir l'objectivitat i perquè hi hagi consistència en l'avaluació feta per persones diferents, sinó també perquè l'alumnat reconegui les diferències entre una producció més bona i una altra que no ho és tant. S'ha comprovat que sovint els costa valorar la tasca realitzada per un company o companya només a partir dels criteris d'avaluació. Podeu mirar de nou el vídeo de la pràctica 2 d'aquest mòdul a partir del minut 8.

"Ser un aprenent que s'autoregula , és acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge"(G. Stobart)

1) SANMARTÍ, N., Jornades Segrià, desembre 2008