Pràctica 3

Metodologies i recursos digitals

Estratègies metodològiques

Abans de fer un pla de suport individualitzat (PI) cal esgotar tots els recursos que tinguem a l'abast. Moltes són les estratègies que es poden utilitzar dins la flexibilitat que ens ofereix el currículum i dins les mesures i suports universals, addicionals i intensius. Cal anomenar:

  • La docència compartida.
  • El treball cooperatiu.
  • La tutoria entre iguals o treball per parelles.
  • Els grups interactius.
  • Les programacions multinivell.
  • La Classe invertida (Flipped Classroom)

Pensem que cal veure quina és l'estratègia que encaixa millor a cada centre segons les seves característiques. Els resultats són visibles en tot l'alumnat.

"Aprendre no és repetir, és construir". (Aldo Fortunati)

Sobre la docència compartida:

*Docència compartida

  • La taula Tipus de suport amb dos mestres extreta de HUGUET, Teresa (2007) Aprendre junts a l'aula. Una proposta inclusiva. Barcelona. Ed. Graó, pàg 92 a 120.

Es tracta de fer ciutadans competents, però no competitius, sinó cooperatius; ciutadans tolerants, respectuosos amb les diferències, però no permissius; ciutadans lliures, crítics i responsables. (Pere Pujolàs)

Sobre el treball cooperatiu

Aprenentatge cooperatiu

- PUJOLÀS, P., Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Vic. Eumo, 2002 pàg 95-198.

Resum sintètic d'aquest llibre: Aprendre junts alumnes diferents

- Aquí t'oferim una presentació sobre l'experiència d'un Institut que opta per aquesta metodologia de treball entre altres mesures organitzatives i d'atenció a la diversitat des de la inclusió:

Aprenentatge cooperatiu

“No solament el personal docent sinó tots els estudiants són recursos per als seus companys i la font de coneixement per a qui ho necessiti… Amb una relació així, d’interdependència positiva i de suport entre els membres de l'escola, ha de quedar clar que tots tenen alguna cosa important per oferir als altres."

Sobre la tutoria entre iguals o treball en parelles

Tutoria entre iguals i treball per parelles

Les característiques d'aquesta tècnica i d'altres d'aprenentatge cooperatiu, us presentem aquests documents :


També en aquests enllaços trobaràs diverses experiències:

“Ajudar els altres a aprendre no perjudica, qui dona l'ajuda i ensenya, l'ajuda a ell mateix a aprendre més bé el que sap i ensenya.”

Sobre els grups interactius

Grups interactius

Podeu ampliar la informació:

"Evita que cap alumne se senti exclòs del plaer d'aprendre"

Sobre les programacions multinivell

Programació multinivell

Aquí us oferim una presentació amb una breu síntesi del treball multinivell:

Ensenyament multinivell

Deixa que l'alumnat faci el seu camí. No li robis l'èxit d'arribar a la solució amb els seus propis mitjans