Pràctica 2

Treball competencial

Per què un currículum per competències?

Vivim en una societat canviant:
Una societat del coneixement i de la informació, on cal disposar de coneixements i habilitats per conèixer, comunicar, interpretar el món, cercar, seleccionar, reorganitzar, tenir una actitud crítica davant l'excés d'informació.
Una societat democràtica socio-cultural diversa i plural, on cal saber escoltar, argumentar, mediar, proposar, compartir, treballar en equip, participar, conviure i habitar en el món.
Una societat que evoluciona molt ràpidament, que demana professionals preparats per resoldre situacions diverses, imprevisibles, on cal prendre decisions, tenir iniciativa, autonomia, creativitat, innovació, reflexió, curiositat i una permanent formació.
Davant aquests tipus de societat en constant evolució, ens trobem amb la necessitat de replantejar les finalitats de l'educació i de: FORMAR PER A LA VIDA, que els infants esdevinguin membres actius capaços de saber, conèixer, saber fer, saber ser i saber conviure.
Jacques Delors, en els seu informe ens fa una reflexió de tots aquests aspectes.

Què s'entén per competència?

"S’entèn per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contexts i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació". (Decret 119, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària)

“Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles” (Eurydice, 2002)

“La capacitat o habilitat d’efectuar tasques o fer front a situacions diverses de manera eficaç en un context determinat i mobilitzant al mateix temps i de manera interrelacionada actituds, procediments i coneixements” (Zabala 2008)

Fonaments de l'aprenentatge basat en competències:

  • Integració mental dels coneixements
  • Utilització dels coneixements en situacions noves i diverses.
  • Aplicació dels coneixements, no solament transmissió.
  • Saber fer i no saber conceptes aïllats i memoritzats.
  • Capacitat de raonar, d'extreure conclusions, de defensar-les i argumentar-les.

Com es desenvolupen les competències?

- Les competències no s'ensenyen, sinó que es desenvolupen al llarg de la vida.

Ho vaig escoltar i se'm va oblidar.

Ho vaig fer i ho vaig entendre.

Ho vaig explicar i ho vaig aprendre.

Em vaig emocionar i encara ho recordo.

- Les competències es desenvolupen a través dels continguts que afavoreixen aprenentatges significatius, que permeten resoldre situacions en diferents contextos. No tots els continguts són iguals de competencials, n'hi ha que són més rics que altres.
A l'hora de planificar i seleccionar-los, ens haurem de plantejar qüestions i tenir presents si són:

- Funcionals:
El que s'aprèn serveix per entendre el món?
Serveix per resoldre problemes i situacions de la vida?

- Transversals:
Tenim en compte els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals?
Treballem conjuntament continguts d’altres àrees?
Els nostres plantejaments estan oberts a descobrir i saber-ne més?

Us adjuntem un document que aporta uns indicadors de riquesa competencial, que poden pistar de cara a la planificació de tasques més competencials:

Indicadors competencials

- Afavoreixen l'autonomia de l’alumnat:
L’alumnat pren consciència de com aprèn i com selecciona i aplica determinats coneixements per a resoldre un problema
L'alumnat és capaç de transferir els aprenentatges a la interpretació i resolució de nous problemes.

- Potencien activitats on el protagonista és l’alumnat:
Afavoreixen la interacció, la participació, el diàleg, el construir coneixement de manera compartida, que l'alumne/a aprengui a cercar, seleccionar, organitzar, interpretar, comunicar, parlar amb l’altre, escoltar, establir un judici propi
Aquestes metodologies poden ser el treball cooperatiu, treball per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, l'anàlisi de casos, les simulacions, pluja d'idees, role-playing, interdisciplinarietat…

Us mostrem la veu dels alumnes referent a com aprenen

Escolteu la opinió de l'alumnat fins el minut 8 i deixarem la resta per quan tractem l'avaluació

També us presentem una experiència competencial amb l'ús de les TIC: Escola Alberich i Casas presenta un treball on aprenen professorat i alumnat