Pràctica 4

Disseny a partir de les mesures i suports

Les mesures són accions i actuacions organitzades pels centres, destinades a reduir les barreres d'accès a l'aprenentatge i la participació que es solen donar en l'entorn educatiu i que poden obstaculitzar el progrés de tots els alumnes.

Aquestes mesures han de:

 • Facilitar el progrés de tot l'alumnat.
 • Prevenir les dificultats d'aprenentatge.
 • Assegurar un millor ajustament entre les capacitats dels alumnes i el context d'aquest aprenentatge.

Els suports són els recursos personals, materials i tecnològics , així com els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir que les mesures planificades siguin efectives i funcionals.

Els suports han de fomentar l'autonomia per permetre a l'alumnat l'accés al currículum, han d'adaptar-se d'una manera flexible a les seves necessitats i fortaleses i també a les del context, i han de possibilitar la disminució o retirada de la intensitat del suport com a objectiu prioritari.

Les mesures i suports es dissenyen a partir de tres nivells:

Mesures i suports universals

S'adrecen a tot l'alumnat. Es recullem al PEC i a les NFOC i s'han de concretar tant en el Pla d'acollida com en el Pla d'acció tutorial i en les programacions d'aula.

Aquestes mesures i suports fan referència a aspectes generals que incidiran en l'organització general dels recursos del centre i, per tant, en tot l'alumnat. Els acords i actuacions van dirigits a l'èxit educatiu de tots els/les alumnes, per tant la flexibilització del context d'aprenentatge és clau.

Han de ser aplicats de manera coordinada per tots els/les professionals del centre per tal de donar una educació per a tothom i avançar en el camí de la inclusió.

Pel que fa al centre caldria destacar:

 • Estructura flexible.
 • Ensenyament col·laboratiu.
 • Desenvolupament de l'orientació inclusiva.
 • Pla d'atenció a la diversitat.
 • Composició heterogènia de l'alumnat.
 • Projectes d'educació emocional.
 • Educació en valors.
 • Tutoria personalitzada.

Pel que fa a l'aula caldria remarcar:

 • Aprenentatge cooperatiu i grups de debat.
 • Treball per parelles.
 • Resolució participativa dels problemes relacionals i dels conflictes.
 • Ensenyament multinivell.
 • Docència compartida.
 • Tutoria entre iguals i tutoria assambleària.
 • Racons dins l'aula.
 • Tallers internivells.
 • Treballs en grup heterogenis dins l'aula.
 • Treball interdisciplinar.
 • Suports tecnològics.
 • Entrenament d'habilitats comunicatives i d'exposició.

Mesures i suports Addicionals

S'han de vincular a les mesures i suports universals previstos al centre i a l'aula i han de donar resposta al procés d'aprenentatge de manera flexible, preventiva i temporal.

Les necessitats les detecta l'equip docent i es coordinen a través de la CAD.

Aquestes mesures i suports han de quedar recollides en els documents del centre, les programacions d'aula i en els PI, si s'escau.

Cal remarcar que són mesures temporals, per tant a la planificació s'ha de preveure els indicadors de l'avaluació per la seva retirada.

Tots els/les docents tenen la responsabilitat de proporcionar aquestes mesures i suports que poden estar orientades per mestres especialistes d'educació especial, audició i llenguatge, pedagogia terapèutica, orientació educativa i tutors d'aula d'acollida.

Entre les mesures i suports addicionals es considera:

 • El suport escolar personalitzat (SEP).
 • El programa intensiu de millora (PIM).
 • Els programes de diversificació curricular (PDC).
 • L'aula d'acollida.
 • El suport lingüístic i social.
 • El programa del poble gitano a Catalunya.
 • L'atenció domiciliària.
 • Les aules hospitalàries.
 • Els hospitals de dia per adolescents (HDA).
 • Les unitats docents de centres educatius del Departament de Justícia.
 • Les unitats docents en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Mesures i suports intensius

Són específics per l'alumnat amb necessitats educatives especials i no solen tenir límit temporal.

S'han de vincular als suports universals i addicionals i han de permetre la màxima participació de l'alumne/a a les situacions educatives del centre i de l'aula.

Es proposen a partir de l'avaluació psicopedagògica fonamentada pel dictamen d'escolarització o per l'informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l'EAP, en col·laboració amb el professorat del centre, els pares o tutors legals i l'alumne i, si s'escau, altres especialistes.

La seva aplicació ha d'estar sota la supervisió de la direcció del centre i s'ha de dur a terme de manera coordinada.

Entre les mesures i suports intensius hi ha:

 • Suport intensiu a l'educació inclusiva (SIEI).
 • Suport intensiu a l'audició i al llenguatge (SIAL).
 • Les unitats d'escolarització compartida (UEC).
 • Les aules integrals de suport (AIS).
 • Els centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).
 • Els centres d'educació especial (CEE).
 • Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).
 • Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius (CREDA).
 • Programes de noves oportunitats (PNO).