Pràctica 3

Currículum i oportunitats per a tothom al llarg de la vida

Hem partit del supòsit que tot l'alumnat pot aprendre el mateix programa en un mateix espai i temps i això avui ja no ens serveix.

Les finalitats dels nous decrets d'ordenació de primària i secundària i d'avaluació pretenen:

- Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor.

- Potenciar el treball per competències a l'escola.

- Consolidar un sistema educatiu inclusiu.

- Desenvolupar l'acció tutorial per contribuir al creixement personal de cada alumne.

Els elements que inclou el currículum

a) Les competències bàsiques pròpies de cada àrea agrupades en dimensions i vinculades directament a un àmbit, que l'alumnat ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques.

b) Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.

c) Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.

d) Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.

e) Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat.

f) Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació.

Recursos que tenim a l'abast, que ajuden i concreten les competències bàsiques de cada àmbit i aporten la següent informació:

* Gradació de l’assoliment de les competències al final de cada etapa educativa.

* Identificació dels continguts clau associats a cada competència.

* Orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula.

* Exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment.

Documents que orienten i guien per l'aplicació del currículum de primària

Documents que orienten i guien per l'aplicació del curriculum a l'ESO.

Idees clau per entendre el currículum com oportunitats per a tots

Els objectius a assolir són les competències i les seves dimensions.

Els continguts són el mitjà, el camí que porten a la cerca i com a tal han d'ésser globalitzats, interdisciplinaris, variats i adequats als interessos i a les formes d'aprendre diversificades de cada alumne.

La metodologia com a contingut d'aprenentatge, "s'aprèn el que es fa, no el que s'escolta".

Diversificar estratègies adaptades a cada realitat.

Agrupaments heterogenis, la interacció i la col·laboració com estratègies d'aprenentatge.

Atendre sempre que es pugui a tot l'alumnat dins el seu grup de referència.

L'avaluació per aprendre, com a recollida d'informació, anàlisi i valoració.

L'avaluació al servei de l'aprenentatge, per esdevenir alumnes experts en aprendre i protagonistes del seu aprenentatge

Novetats del curriculum