Pràctica 2

Organització i polítiques de centre

Una visió inclusiva de centre és aquella que veu l'alumnat des de les seves capacitats i la seva diversitat, no des de les dificultats. És aquella que considera la diversitat com un valor afegit i que, per tant, basa l’atenció de l’alumnat en eliminar les barreres de l'entorn. Cal oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l'accés als aprenentatges i el domini de totes les competències bàsiques en el marc de la màxima participació en les activitats.

Els suports són totes les activitats que augmenten la capacitat d’un centre educatiu per atendre a tot l'alumnat.

“No solament el personal docent sinó tots els estudiants són recursos per als seus companys i la font de coneixement per a qui ho necessiti.”(Pere Pujolàs)

És proporciona suport quan:

 • El professorat planifica les unitats didàctiques tenint en compte tot l’alumnat.
 • Reconeix que els estudiants disposen de diferents coneixements previs, de diferents experiències i estils d’aprenentatge.
 • Es du a terme una bona gestió d'aula.
 • L'alumnat s’ajuda mútuament.
 • Les activitats d’aprenentatge tenen el propòsit de propiciar la participació de tot l’alumnat.
 • El suport és una part de tot l’ensenyament.
 • Tot el professorat hi està implicat.

Totes aquestes actuacions docents són claus per anar reconduint la necessitat del suport individualitzat i, pel que fa al centre, anar reduint aquest tipus de mesures intensives per l'alumnat amb necessitats educatives especials, greus i permanents. De la mateixa manera, quan es fa necessari, l’experiència de proporcionar suport a un individu ha de conduir a un increment de l’aprenentatge actiu i autònom i contribuir a millorar l’ensenyament per a un grup més ampli d’estudiants.

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat, ha de plantejar-se des de la perspectiva global de centre i ha de formar part de la planificació general de cada curs escolar. S'han d'adoptar decisions i tot un seguit de mesures en diferents àmbits:

 • Organitzatives
 • Curriculars
 • Metodològiques

Aquestes sorgeixen del Projecte Educatiu del Centre, de les necessitats de cada context i cada curs escolar i han de quedar reflectides en el document del Pla d'Atenció a la Diversitat. Cal especificar quines seran les mesures i suports que disposa el centre a nivell universal per a tot l'alumnat, a nivell addicional per l'alumnat que ho requereixi i a nivell intensiu per l'alumnat amb més dificultats greus i permanents.

Des de la perspectiva que els suports han de desenvolupar-se al màxim dins de l'aula i en el grup de referència, això implica:

 • Que l'alumne/a entengui que tots els docents són els seus mestres.
 • Sentir-se part del grup en el moment d'aprendre, la qual cosa és imprescindible a nivell emocional i d'autoestima.
 • Compartir contextos d'aprenentatge entre iguals, aprofitant les capacitats de cada alumne/a.

La docència compartida:

 • Facilita la cooperació i col.laboració entre docents.
 • Augmenta la interacció.
 • Facilita la innovació i la millora.

Aquesta manera de tractar els suports, en l'organització del centre, implica la necessitat de nous espais de coordinació.

El Pla d'Atenció a la Diversitat

El PAD és el document marc on es fixen els criteris, orientacions, mesures d'atenció i suports. Ha d'ésser conegut per tot el professorat del claustre i és el document que ha de conduir les decisions en el sí de la comissió d'atenció a la diversitat. Aquest document ha d'incloure també un Pla d'Acollida per l'alumnat i pel professorat de nova incorporació al centre.

Us adjuntem uns models del Pla d'Institut de Secundària :

Aquí també podeu veure com s'ho fan, en un centre de primària:

La Comissió d'Atenció a la Diversitat

La CAD és l'àmbit i l'espai institucional on es planifiquen els criteris i les mesures del centre per atendre la diversitat de l'alumnat, fer el seguiment i la revisió d'aquestes. També és l'espai:

 • Per promoure canvis, millorar els resultats, l'acollida i l'èxit de tot l'alumnat.
 • Per concretar criteris i prioritats que el centre estableix per a l'atenció a la diversitat.
 • Per organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos que disposa el centre i de les mesures adoptades.
 • Per fer el seguiment de l'evolució i l'avaluació de l'alumnat.
 • Per posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i a l'alumnat que troba barreres en l'aprenentatge i la participació.
 • Per proposar els plans individualitzats, esgotades tota la resta de mesures i suports, i planificar les actuacions i reunions necessàries per al seu desenvolupament i concreció.

“La diversitat, per a una educació i una escola inclusiva, és una cosa natural i enriquidora i per això cal trobar la manera d’atendre-la de forma adequada, tot potenciant les diferències que ens fan singulars i tot compensant, combatent o anul·lant, si és possible, les desigualtats. La diversitat no és una qüestió simple: hi ha més d’una “diversitat”.”

L'equip directiu del centre, conjuntament amb la CAD, ha d'afavorir i anar consolidant una cultura de centre inclusiva per tal de desenvolupar valors d'acollida a professorat, alumnat, famílies i resta de personal del centre, així com d'acceptació de les diferències i de valoració dels aspectes positius que cadascú pot aportar a tota la comunitat i anar caminant d'aquesta manera cap a propostes inclusives.

La discussió pedagògica de cara a la presa de decisions de la situació d’un alumne/a amb dificultats i barreres a l'aprenentatge i participació, dins de la comissió d’atenció a la diversitat, pot ajudar a crear el clima idoni de reflexió i fer replantejar aspectes de les mesures d’atenció a la diversitat, de caire general per a tot l’alumnat, potenciant a la pròpia escola o institut, a avançar envers la planificació i aplicació de metodologies més diversificades i ajustades a tot el grup-classe.

Us oferim un document elaborat per un grup de treball d'EAP, 1) per poder treballar en el si de la Comissió d'Atenció a la Diversitat de cara a l'anàlisi de necessitats que presenta el centre i els tipus de mesures que poden desenvolupar-se. Pot adaptar-se a qualsevol centre i pot ajudar a establir prioritats:

cadsuports.pdf

Mesures d'atenció a la diversitat

El tipus de mesures que s'adopten en un centre haurien d'estar emmarcades en el seu Projecte Educatiu i poden ser recollides en un Pla d'Atenció a la Diversitat. Les mesures poden ser contemplades des de diferents àmbits:

 • Des de l'àmbit organitzatiu: agrupament de l’alumnat, distribució dels horaris, priorització de recursos.
 • Des de l'àmbit curricular: programes de reforç, ampliació, immersió lingüística, adaptacions grupals, plans individuals.
 • Des de l'àmbit metodològic: treball per competències, per àmbits interdisciplinars, per programacions multinivell, per aprenentatge cooperatiu, per projectes.
 • Des de l’acció tutorial: l'educació afectivo-emocional, l'educació en valors, la convivència.
 • Des de les pràctiques avaluatives: diversificació d'instruments d'avaluació, flexibilització de la permanència al nivell, cicle o etapa, modificació de criteris d'avaluació.

<note> Us adjuntem uns enllaços on podreu veure exemples de centres que utilitzen diverses mesures per atendre la diversitat:

1) HUGUET, T.; BONALS, J.; BASSEDES, E.; MASIP, J.; SERRA, J.; CALZADA, L.; MONTON, M.J.; PEIRÒ, R.; Document del Grup de treball Inclusió i Assessorament psicopedagògic realitzat a Barcelona, el curs 2007-08