Pràctica 1

Projecte educatiu per tot l'alumnat

Des de la LEC i el decret d'Autonomia de centres, es dóna molta importància al projecte educatiu (PEC) que cada centre ha de desenvolupar. Aquest projecte no ha d'esdevenir un document filosòfic, teòric i tancat, sinó que ha d'ésser el marc de referència de totes les actuacions del centre. És per això, que ha de sorgir de la reflexió compartida per tota la comunitat educativa i donar-li una funcionalitat com a document viu i actiu, present en totes les vessants i àmbits de la vida del centre.

A partir de les diferents pràctiques, accions, i decisions es va configurant la vida del centre, de totes elles n'hi ha que romanen en el temps, donant i configurant la singularitat i la cultura pròpia de cada centre.

El Projecte Educatiu ha de reunir i recollir aquesta identitat, a la vegada que es proposen unes intencions educatives i uns principis pels quals es vol regir el centre. Ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar, explicitar-ne els objectius, orientar l'activitat amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tota la comunitat educativa en els entorns escolars, independentment de llurs condicions i capacitats.

El Departament amb el document "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu" fixa els objectius, els principis, les condicions i els criteris per afavorir :

  • El desenvolupament d'una educació inclusiva amb qualitat i èxit per a tothom.
  • Una comunitat educativa oberta a l'entorn.
  • Un sistema i societat que permeti a tothom aprendre al llarg de tota la vida.

Amb la finalitat que el PEC esdevingui un eina de participació, disposem de l'ajuda d'una guia elaborada per David Duran, Climent Giné i Álvaro Marchesi que és un eina per l'autoavaluació, ja que facilita que cada centre analitzi els elements claus de la resposta educativa, que mitjançant la reflexió i el debat, promogui processos d'innovació i millora i ajudi a relatar les pròpies experiències de canvi i de progrés.

És una eina que cada centre pot adaptar a les seves necessitats. Serà el punt de partida per elaborar el vostre projecte d'aquest curs, ja que situa el tema de la inclusió, amb el treball al centre i a l'aula.

El document consta de dues parts:

  • El bloc A o punt de partida que recull elements del context social i educatiu des de quatre vessants: l'aula, el centre, la comunitat educativa i l'Administració. És útil per saber on estem i quina és la realitat del nostre context.
  • El bloc B, en forma d'ítems o indicadors que pretén aproximar-nos a aquells elements que ens apropen a esdevenir més inclusius. Dins d'aquest bloc B s'analitza la cultura de centre, les actuacions i les pràctiques educatives, el procés d'innovació i millora que segueix el centre, els suports a la inclusió i la sostenibilitat de les pràctiques inclusives.

La Guia vol orientar el procés de canvi cap a la inclusió, tot ajudant a identificar i consolidar les pròpies experiències positives.

Considerem una bona pràctica:

  • L'actuació o experiència incrustada en la pròpia realitat i context del centre.
  • El compromís del professorat, alumnat i famílies.
  • L'actuació que promou la presència, la participació i l'èxit de tot l'alumnat, en especial el que està en situació més vulnerable.

(Climent Giné )

És un document que cada centre pot treballar des de diferents perspectives i segons les seves necessitats. Aconsella i demana a la comunitat educativa i de forma especial al professorat, una reflexió compartida prenent com a referència les circumstàncies del centre. Presenta uns ítems i amb una escala de 0 a 5, la persona que ho valora encercla de mínim a màxim el grau de presència d'aquell ítem, com a indicador descriptiu, de la realitat del centre.

Els autors aconsellen recollir la part descriptiva a més de la qualitativa, fruit del debat o reflexió individual i compartida que crea cada ítem. I ho expliciten d'aquesta manera:

"A part del valor numèric que es pugui donar a cada indicador, el que importa és saber fins a quin punt aquell indicador és present en el funcionament diari (creences, normativa, i pràctiques). Qualsevol valor dels ítems és positiu, en la mesura que assenyala l'objectiu i direcció en la qual s'ha de promoure el canvi". (pàg. 10 de la guia) També pot ser, que hi hagi ítems que un centre no prengui en consideració d'anàlisi.

Una altra publicació que ens facilita elements per la reflexió i autovaloració dels centres és el document De l'escola inclusiva al sistema educatiu inclusiu.