Pràctica 3

Participació, corresponsabilitat i obertura a l'entorn

La LEC destaca el dret i el deure a participar l'alumnat i les seves families de la vida del centre i a gaudir d'una convivència pacifica i respectuosa amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i cooperació.

El Decret d'Autonomia de centres, en el seu article 7, planteja que cada centre ha de formular la carta de compromís amb les famílies, on s'avinguin en una cooperació de les accions educatives i es signi pel director/a i per la família.

Són molts els informes i experiències que associen l'èxit acadèmic i educatiu dels infants i joves amb accions i participació de la família en els processos escolars.

Aconseguir que les persones formin part d'un mateix projecte i comparteixin objectius i significats, des del coneixement de cadascú i el reconeixement de l'altre.

El treball en col·laboració amb la família ajuda a millorar, i molt, el rendiment i els progressos de l'alumnat, sobretot en aspectes de les competències bàsiques, entre elles la d'autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre i també és primordial en el desenvolupament d'aspectes emocionals, actituds i valors enfront a l'esforç i l'estudi.

Il·lustració: engranatges

"Totes les peces són importants per un bon funcionament."

És important que la família tingui clars els canals de participació i de comunicació, així com la manera en què pot col·laborar i establir aquesta corresponsabilitat prioritària dins del projecte educatiu de centre. Amb tot, de vegades no totes les famílies saben massa bé com sortint-se'n. És aquí on rau el paper del centre com a educador, un paper que ha de poder proporcionar pautes, tallers, trobades de pares i mares que facilitin i donin eines i recursos de com afrontar aquelles situacions que en cada edat es van donant, fruit del creixement i les dinàmiques que s'estableixen. Per desenvolupar aquestes funcions, disposem del suport dels Serveis Educatius i d'ens locals, els EAP, LIC, associacions…de cara a preparar estratègies, si s'escau, centrades en aquests camps d'acció.

En la societat en què vivim hi ha moltes tipologies de famílies i el professorat ha d'acollir-les i considerar-les dins de l'entorn i amb les circumstàncies individuals que presenten, ja que això és també una actitud inclusiva. La visió que els professionals de l'educació puguem tenir, condiciona i pot agreujar les diferències o, pel contrari, pot enriquir-les.

Quin paper pot tenir l'escola i què pot oferir a les famílies

L'escola, des de l'estructura en general i des de les tutories en particular, té moltes eines per facilitar i aportar a les famílies. Entre aquestes eines destaquem les següents:

- Informació i aclariments sobre els processos evolutius de l'edat.

- Aspectes funcionals sobre l'alumnat en general, i en particular en tots aquells que presenten necessitats educatives i barreres en l'aprenentatge i participació.

- Proporcionar, mitjançant els serveis propers, recursos i ajudes.

- Assessorar sobre estratègies i formes d'actuació.

- Realitzar un suport emocional i d'acompanyament en moments que es considerin necessaris.

La família té un paper molt important en la inclusió de l'alumnat en general, sobretot en l'alumnat amb barreres en l'aprenentatge i la participació.

Des dels centres educatius s'han de vehicular les eines necessàries per poder crear espais d'acompanyament i, a la vegada, de col·laboració en el procés de formació integral dels seus fills i filles, tot afavorint les relacions i el desenvolupament harmònic i promovent, dins de la comunitat educativa, la reflexió i la recerca sobre actituds i eines pedagògiques d’intervenció en l’educació dels infants i dels joves com a responsabilitat compartida, amb la finalitat d'afrontar les barreres en l'aprenentatge i en la participació.

És important que des de la mateixa Comunitat Educativa, i amb l'ajuda dels Serveis Educatius, es vagin generant sinergies i actuacions de caire general i específic per a aquelles famílies que més ho necessitin, per tal que trobin en els espais de les AMPAs, Consells Escolars, Comissions de convivència i d'altres que es poden formar en el centre, la seva implicació en la vida escolar.

Tenim força models, i ben reeixits, de centres que dins dels Plans Educatius d'Entorn, Setmanes Culturals, Plans d'acollida del centre, Escola de pares, Tertúlies, Explicació de contes propis de cada país, aproximacions a la cultura gastronòmica de cada zona determinada, mostren les vivències de les diferents diversitats i de les barreres existents. També des de Federacions i Associacions com APPS, ECOM, s'organitzen i faciliten tallers amb activitats i s'aporten materials als centres perquè els alumnes puguin conèixer i empatitzar millor amb els companys amb barreres de salut greus (cegesa, dificultats motrius…)

La planificació d'aquestes activitats a l'alça fan evolucionar el centre cap a models més compartits de valors, el fet d'obrir les portes del centre i realitzar activitats de col·laboració ajuda a l'educació en general tot enfortint la comunitat educativa i donant un sentit afegit de qualitat.

Des de la tutoria, el treball que es realitza amb les famílies és primordial i l'estreta entesa ajuda a superar dificultats. Des d'aquesta vessant és important la planificació de les reunions de pares i mares a inici de curs, ja que cal evitar caure en un seguit d'instruccions i normes. Allò que es pugui donar per escrit en una revista, bloc, o petita publicació referent al centre, normatives o currículum, sempre és millor ja que en queda constància per escrit. Per tant, les reunions han d'ésser útils per informar i aclarir aspectes evolutius generals, treball de prioritats en valors, adquisició d'hàbits personals, socials i emocionals en la cultura de centre i projecte educatiu, a fi de poder conèixer, compartir i reforçar el paper de l'escola dins la família i a l'inrevés.

Les Comunitats d'aprenentatge Un model de treball participatiu i de cultura de centre col.laborativa i de corresponsabilitat, el trobem en les comunitats d'aprenentatge. Les comunitats d'aprenentatge són considerades a nivell internacional, una bona pràctica inclusiva i de participació família-escola.

Per esdevenir una comunitat d'aprenentatge el centre que així ho desitja, inicia un camí de tres anys de cara a la sensibilització de tota la comunitat ja que ha d'existir el consentiment i la implicació no sols de la comunitat educativa, sinó també de l'entorn on està ubicat el centre educatiu.

Per poder veure experiències de comunitat d'aprenentatge, us hem adjuntat dos exemples:

- Escola Lledoner de Granollers

- Escola El Calderí