Pràctica 2

Canvi de mirada i de paradigma

Conceptes clau

Els coneixements augmenten a una velocitat vertiginosa i s'actualitzen constantment, afrontar els canvis permanents en una societat cada cop més complexa implica navegar en la incertesa. Actualment l'accés a la informació i al coneixement no depèn exclusivament d'allò que el mestre pot transmetre als seus alumnes, ja que a través de l'ús de les tecnologies, els nostres alumnes poden accedir a les mateixes informacions, o a més, d'aquelles que l'escola els pot oferir. Aquests fets, fan que el sistema educatiu juntament amb els avenços de la neurociència sobre les possibilitats de l'aprenentatge al llarg de la vida posin la mirada en un sistema educatiu facilitador d'una formació de ciutadans capaços de desenvolupar-se per professions, habilitats i tècniques encara avui no inventades.

Els reptes són:

  • Ajudar a totes les persones a seleccionar i esdevenir crítics amb les informacions que reben: no sols evocar-les en un examen sinó transformar-les en coneixement, comprendre, dissenyar, planificar i actuar en diferents contexts de la realitat.
  • Viure i conviure en grups humans cada cop més heterogenis.
  • Utilitzar i comunicar el coneixement.
  • Pensar, viure i actuar amb autonomia.

No ha de ser l'alumnat qui sadapta al sistema, sinó que, ha de ser el sistema el que ha de donar respostes variades per poder atendre la diversitat de tot l'alumnat.

L'alumnat és el nucli i el principal protagonista de l'aprenentatge.

Amb la finalitat d'enfocar la mirada vers aquesta realitat, cal repensar el sistema i promoure canvis com a docents.

Els canvis han d'anar:

  • En els conceptes pedagògics: cultura de centre inclusiva, maneres d'ensenyar i aprendre adaptades als avenços de la neurociència, currículum per competències, avaluar per aprendre, la diversitat i les diferències com a riquesa d'aprenentatges…
  • En l'estructura de l'aula: aula com espai i entorn d'aprenentatge que permeti flexibilitzar metodologies, realitzar treballs col.laboratius i cooperatius entre iguals, racons d'aprenentatge amb materials diversos d'interès per conèixer…
  • En la didàctica: diversificar estratègies, explorar diversos camins per assolir objectius, plantejar situacions significatives, funcionals i interdisciplinars. Motivar a l’alumnat i al professorat a implicar-se en l’acció, la recerca i la percepció dels aprenentatges on la col·laboració de l’altre esdevingui un element enriquidor. Tot plegat cercant una millora del procés.
  • En el rol del professorat i els suports dins del context de l'aula i del centre: suport dins l'aula com a característica prioritària, mesures del centre enfocades a prevenir, eliminar barreres i, en general, a permetre l'accessibilitat al currículum a tot l'alumnat.

Oportunitats educatives per a tothom al llarg de la seva vida.

El paper de l'alumnat, del professorat i del centre hauran d'adaptar-se amb aquest nou paradigma, per això cal posar la mirada i tenir clara la fita a assolir i a treballar:

Alumnat protagonista. Els docents han d'afavorir que l'alumnat aprengui més i millor.
Alumnat com a punt de partida i d'arribada del procés. Els docents han de compartir amb l'alumnat objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació, formular bones preguntes i proporcionar qüestions i experiències competencials, significatives i contextualitzades.
Alumnat competent: fer, interrogar-se, debatre, cercar, produir, aplicar en diferents contexts, crear… Els docents han de facilitar experiències engrescadores, confiar que cada alumne/a faci el seu camí, oferint expectatives i experiències d'èxit per a tothom.
Alumnat autoregulador del seu aprenentatge i conscient del propi camí d’aprenentatge. Els docents han de facilitar eines d’anàlisi i diversificar instruments d’autoavaluació i coavaluació entre iguals, que aportin una avaluació formativa per l’alumnat i pel procés.
El centre com a comunitat d'aprenentatge i com a servei a la comunitat. La implicació i el compromís de la comunitat vers una educació de qualitat i uns valors i cultura compartida.

Referents normatius