Pràctica 1

Què entenem per una escola per a tothom?

"Una escola inclusiva és aquella que adequa el “menú general” perquè tothom en pugui menjar. En una escola inclusiva, darrere de com s’ensenya i de què s’ensenya hi ha uns determinats valors que configuren una forma molt determinada de viure.” (Pere Pujolàs)

S'han donat diverses definicions del terme "educació inclusiva". Stainback (2001), que defineix aquest concepte "com un procés pel qual s'ofereix a tots els infants, sense distinció de la capacitat, raça, o qualsevol altra diferència, l'oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l'aula".1).

Pere Pujolàs i Josep Ramón Lago ens diuen que una escola inclusiva és el lloc on poden aprendre junts alumnes diferents, no hi ha categories d'estudiants, simplement tots són alumnes (sense adjectius) diversos i diferents amb les pròpies capacitats, habilitats i necessitats. L’escola ha de ser l’espai on desenvolupar al màxim les potencialitats de tot l’alumnat. Cal que aquest se senti acompanyat en el seu trajecte vital per aprendre i descobrir el millor de sí mateix..

Climent Giné ens diu que escola inclusiva té a veure amb el fet que tots els/les alumnes hi siguin acceptats, reconeguts en les seves singularitats, valorats i amb possibilitat de participar a l'escola d'acord amb les seves capacitats. Per tant, un centre inclusiu és aquell que ofereix a tot l'alumnat les oportunitats educatives i ajudes curriculars, personals i materials necessàries per al seu progrés acadèmic i personal.2)

Gordon Porter defensa que l'escola és "un espai de vida" en què tots han de tenir cabuda i participació.3)

Principis d'una escola per a tothom
Principi Idea General Escola Recursos
La diversitat és un fet universal. La diversitat és l'essència de la societat. La diversitat com a cultura de centre. Bones expectatives d'èxit per a tothom. Entorns heterogenis més rics.
El sistema inclusiu com a única resposta. Canvi de paradigma i de mirada. Crear nous marcs de convivència i generar complicitats, implicació i compromís. Ajudes curriculars, personals i materials assegurant la presència, participació i èxit de cadascú.
Personalització de l'aprenentatge. Centrat en l'individu i en la seva totalitat. L'alumnat protagonista del seu propi aprenentatge. No hi ha un model únic ni recepta concreta, és la resposta a l'exigència de centrar-se en l'alumne i la formació de la persona. Implica la col.laboració, gust i aptitud d'aprendre i conèixer, innovar, promoure entorns d'aprenentatge entre iguals, comunitats de pràctiques i d'aprenentatge. Plans personals. Estratègies d'aprenentatge. El Professorat facilitador de l'aprenentatge. Flexibilització. Identificar necessitats i avaluació formativa.
Igualtat d'oportunitats. Oportunitats de participació per tothom. Intervenció educativa ajustada. Partir de les fortaleses de tot l'alumnat. Adquisició de les competències bàsiques, resolució de problemes, capacitar per la vida ciutadana activa. Incorporar les TIC i la comunicació en l'aprenentatge.
Participació i corresponsabilitats. Sentir-se part del grup i del projecte. Promoure una participació equitativa. Participar en la vida del centre i gaudir d'una convivència pacífica i respectuosa, amb l'hàbit de diàleg i cooperació. Compartir objectius i resultats: alumne, família i escola. Actuacions per implicar la família en el seguiment de l'evolució de l'alumnat.
Formació del professorat. Dret i deure de formació en el centre i per als centres i actualització professional, millorant el treball competencial. Reflexió i dinamització interna. Promoure el model avaluador basat en la transferència i l'impacte de la formació rebuda. Partir i aprofitar l'experiència i els recursos del propi centre, així com el saber dels docents. Cercar possibilitats de millora a partir d'autodiagnosi. Tenir una visió del procés en tot el conjunt.
1) Departament d'Educació. Aprendre junts per viure junts. Pla acció 2008-2015
2) III Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad UNICO.
3) Dossier sobre escola inclusiva. Federació APPS. Juny 2003.