Guia

Presentació

El curs pretén donar idees i nocions sobre l'educació inclusiva i cap on ha d'anar el sistema per aconseguir el màxim de cada alumne/a i el bàsic per a tothom. Facilita el coneixement de diferents pautes i eines per si algú s'engresca en aprofundir, i així contribuir a construir una “escola per a tothom”, potenciant actituds, valors, compromisos i introduint canvis tant a nivell personal d'aula, com de centre, per avançar en aquesta línia.

El curs està pensat perquè cadascú reflexioni sobre la seva pròpia pràctica, sobre com gestiona la diversitat dins l'aula i com treballa amb la resta de companys/es docents. L'objectiu és anar canviant i adaptant la mirada per trencar esquemes homogeneïtzadors i passar a comprendre la diversitat des de l'heterogeneïtat, entesa com a font de riquesa de coneixement i d'aprenentatge.

A més dels conceptes bàsics i de les estratègies necessàries per iniciar un procés inclusiu, el curs aporta exemples de centres de casa nostra que treballen en aquesta línia d'inclusió i estableix un ventall de possibilitats que impliquen des de canvis que depenen de l'actitud del docent, a canvis més estructurals que incideixen en la cultura i l'organització del centre.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

- Conèixer i aclarir idees sobre què és la inclusió.

- Detectar els punts forts i febles del procés d'inclusió en el centre i en l'entorn de l'aula.

- Analitzar com abordem l'atenció a la diversitat i ajudar a conèixer diferents camins per avançar cap a una escola per a tothom.

- Plantejar i conèixer metodologies per aconseguir models d'intervenció amb tot l'alumnat, per tal de fer possibles els canvis metodològics necessaris i els climes de centre i aula adients per a l'accessibilitat al currículum.

- Constatar la importància de la col·laboració, el treball en xarxa i el treball en famílies per avançar en el procés inclusiu.

Tot això des de les normatives existents: llei d'educació de Catalunya, decret d'autonomia de centres, currículum, avaluació…

Encara que no pretenem aprofundir molt a fons en tots els aspectes i processos que s'exposen al llarg del curs, tenint en compte l'extensió d'hores del mateix, sí que volem aportar eines bàsiques per poder tenir coneixements suficients de cara a poder aprofundir més en els aspectes en què hom se senti més motivat, amb la finalitat de poder començar a caminar en actuacions concretes.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls i és a partir d'aquests que el participant del curs adquirirà els coneixements bàsics i podrà ampliar els que més li interessin segons les necessitats.

  • Mòdul 1:De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

Es tracten les idees claus i es parteix del llenguatge compartit amb especial incidència en la corresponsabilitat i participació de l'escola-família-entorn.

  • Mòdul 2:Del projecte de centre a l'aula

Intenta facilitar eines de reflexió per conèixer el punt de partida com a centre i facilitar projectes vius des de la cultura de centre, l'estructura, les polítiques i l'organització.

  • Mòdul 3:Planificació de l'atenció educativa

En aquest apartat es donen estratègies i mesures per poder dur a terme una educació per a tothom, fent incidència tant en les metodologies com en l'avaluació, tal i com ens diuen estudis a nivell europeu i internacional que ratifiquen bons resultats i ajuden a atendre millor la diversitat de l'alumnat, per tal que, aquest, sigui més conscient i protagonista del seu propi aprenentatge.

  • Mòdul 4:Resposta a la intervenció

Tracta de les dificultats més greus que pot presentar l'alumnat i com des de l'observació i la pràctica docent podem identificar les barreres el més aviat possible i intervenir de forma precoç. També ens planteja els tipus de resposta específica per l'alumnat que ha de seguir itineraris més personalitzats i la realització de plans individuals així com tots els recursos, suports i xarxa de que disposem per poder afrontar una millor actuació pedagògica.

Coneixements previs

Conèixer aspectes bàsics de l'entorn d'aprenentatge moodle: * Obrir i penjar un fitxer. * Publicar el seu perfil, afegir una imatge o fotografia que els identifiqui. * Ús de fòrums.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.

Fonts documentals

  • DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Materials per a l'atenció a la diversitat. Orientacions per a docents i professionals d'atenció educativa dels centres d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels serveis educatius

Barcelona: Departament d'Ensenyament 2015

  • DURANT, D.; GINÉ, Cl.; MARCHESI, A.Guia per a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives.

Barcelona: Departament d'Educació. 2010. ISBN 978-84-393-8401-4

  • HUGUET, T.Aprendre junts a l'aula. Una proposta inclusiva.

Barcelona: Editorial Graó. 2007. ISBN 978-84-7829-435-2

  • SANMARTIN, N.10 ideas clave. Evaluar para aprender.

Barcelona´: Editorial Graó. ISBN 978-84-7827-473-4

  • PUJOLAS, P.Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula.

Vic: Eumo editorial. ISBN 84-9766-015-3

  • Imatges :