Projecte

OBJECTIUS:

Amb la finalitat de veure fins a quin punt s'han aconseguit els objectius que es pretenien:

- Detectar els punts forts i febles del procés d'inclusió en el centre i en l'entorn de l'aula.

- Al llarg de les reflexions i aprenentatges del curs: millorar en relació al treball en xarxa, treball en famílies o gestió de l'aula, per avançar en el procés inclusiu.

- Experimentar com abordem l'atenció a la diversitat i ajudar a conèixer diferents camins per avançar cap a una escola per a tothom.

- Plantejar i conèixer metodologies per aconseguir models d'intervenció amb tot l'alumnat, per fer possible els canvis metodològics necessaris i els climes de centre i aula adients d'accesibilitat al currículum i que possibilitin la normalitat en els processos educatius inclusius en la totalitat de la comunitat educativa.

PLANTEJAMENT DEL TREBALL A DESENVOLUPAR

Podeu escollir 1.- A partir del context on heu identificat els punts forts i febles en el primer mòdul, i un cop detectades aquelles qüestions, complicitats, pràctiques del vostre centre i actuació pròpia, cal que dugueu a terme Un projecte d'aula, o de centre amb els apartats següents: Justificació, Objectius, Activitats, Materials, Avaluació. Valoracions del projecte en general i la seva aplicació.

Podeu escollir qualsevol intervenció des de les diferents temàtiques tractades en els mòduls.

2.- Elaborar un portafoli sobre el que aneu aprenent i aportant evidències de com apliqueu els aprenentatges dins el context en que realitzeu la vostra tasca educativa.