Els plans individualitzats en un context d’aula inclusiva

Compartim llenguatges quan parlem de plans individualitzats (PI)

Són l'eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.

La presa de decisió sobre que un/a alumne/a cursi amb PI és una mesura d’atenció a la diversitat, de caire excepcional, i a la qual s'hi arriba desprès d'esgotar totes les mesures ordinàries de suport.

Tot i que l'Aula d'acollida és un recurs ordinari de suport, els centres que en disposen també han de preveure una tipologia concreta de PI per a l'alumnat nouvingut. Per tal de que aquest alumnat pugui participar en les activitats normalitzades de l'aula, es fa necessari com a primera mesura obligada d'atenció a la diversitat la realització d'un PI específic d'immersió lingüística. Podeu trobar Models d'Elaboració d'aquest tipus de plans individualitzats per als alumnes nouvinguts a la pàgina d'instruccions d'inici de curs: en l'etapa d'educació primària i en l'etapa d'educació secundària.

Els plans individualitzats i les propostes generals de diversitat d’aula i de centre, són la base de les decisions sobre la planificació personalitzada, amb la finalitat que l’alumne/a sigui quin sigui el seu handicap, pugui aprendre i participar en la vida del centre educatiu i de l'aula.

El PI en el marc de l'educació inclusiva no ha d'ésser un programa completament diferenciat de la resta de companys del grup classe, sinó que ha d'estar implícitament relacionat amb la programació de l'aula i ha d'afavorir la participació a les diferents activitats, també ha de permetre compartir criteris d'avaluació, objectius i prioritats educatives entre tot l'equip docent, de cara a fer el seguiment i observar els progressos de l'alumnat que el disposa.

Es realitzen amb la finalitat de donar una millor resposta educativa, per a aquells alumnes que presenten barreres greus pel que fa a la participació, i també pels que el seu nivell personal i curricular està molt per sota, o per sobre, del grup classe.

El professorat ha de tenir present les necessitats individuals de cada alumne/a, i a l'hora de realitzar-los, s'ha de prioritzar aquelles capacitats i competències educatives que l'ajudin a desenvolupar-se activament per tal de poder participar plenament a la vida de l'aula.

En la major part de l'alumnat és molt important desvetllar i acompanyar tots els aspectes d'iniciativa, autonomia personal, creativitat, així com d'habilitats socials i curriculars, que ajudin a aprendre a aprendre.

Hi ha alumnat que és susceptible de cursar amb PI, des de l’inici de la seva escolarització, perquè requereix de suports molt específics. N’hi ha d’altres que, per circumstàncies diverses, en algun moment de la seva escolaritat, l’equip educatiu ha de plantejar-se la presa de decisió que cursin amb PI per assegurar el seu progrés, si abans ja s’han aplicat i revisat les mesures d’atenció a la diversitat ordinàries a l’aula i al centre.

Què ens diu la normativa?

Les instruccions d'organització i de funcionament d'inici de curs ens diuen: "S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a, quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.

La comissió d’atenció a la diversitat, o òrgan equivalent, ha de promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor/a-coordinador/a del pla individual i a l’equip de professorat per a la seva elaboració i aplicació.

La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a o professor/a de l’equip docent si identifiquen que per al progrés d’un alumne/a no són suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular. L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre.

Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta de la persona tutora de l’alumne/a o de la persona coordinadora del pla i amb l’acord de l’equip que el porta a terme i escoltada la família. Si és a demanda dels pares, mares o tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud raonada de la família i el tutor/a-coordinador/a informa el director/a de la conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne/a. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de prendre i signar el director/a, hi ha de constar el coneixement de la família i es farà constar en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a" 1).

Us adjuntem una presentació que intenta resumir de forma força gràfica, la informació sobre plans individualitzats:

pla_individual.ppt

Qüestions que ens hem de plantejar

Donat que la mesura d'elaboració d'un pla individualitzat és una de les últimes i més extremes de les mesures a les que s'ha d'arribar, cal que tinguem present algunes qüestions com les que segueixen:

 • Sou capaços de descriure les dificultats que té l’infant per aprendre o per participar completament en la vida escolar?
 • Identifiqueu les barreres a l'aprenentatge i la participació amb que s'enfronta l'alumnat i els aspectes clau en que caldrà parar l'atenció perquè pugui assolir les competències bàsiques?
 • Heu parlat amb l’infant i amb els seus pares?
 • Hi ha algun especialista que us pugui oferir consell o ajuda?
 • Hi ha algun tipus de canvi que pugueu fer a l’aula o a l’entorn escolar?
 • Hi ha algun canvi que podríeu fer als vostres mètodes didàctics, com podríeu aparellar l’infant amb algun altre estudiant?
 • Partiu dels coneixements previs i les seves capacitats, sou conscients que si es parteix de les diferències, arribaran a nivells d'adquisició també diferents?
 • Quines modificacions podríeu fer a cada matèria escolar en relació als continguts i/o nivell de continguts per fer-les més apropiades a les habilitats de l’infant?
 • Quins canvis poden ser necessaris en relació a la manera d’avaluar l’aprenentatge de l’alumne?
 • Com podeu encoratjar l’infant a participar més activament en altres activitats i recursos de l'entorn social?2)
Il·lustració
Quan es fa un PI?

Es pot elaborar en qualsevol moment de l’escolaritat d’un alumne/a i en qualsevol etapa educativa, l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, a demanda d’un tutor/a o qualsevol altre/a mestre/a o professor/a de l’equip docent si identifica que per al progrés d’un alumne/a no són suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades pel centre en general o per al seu grup-classe en particular. També pot ser a proposta d’un dictamen d’escolarització.

Com es fa?

El pla individualitzat, l’elabora l’equip de mestres o de professorat que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a coordinat pel tutor/a. Si el centre docent ho considera convenient, pot participar-hi l’equip d’orientació i assessorament psicopedagògic, altres professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb l’alumne/a, i professionals d’altres àmbits, com el social o el de la salut.

El tutor o tutora és el coordinador/a responsable de l’elaboració i seguiment del pla, llevat que es decideixi que la coordinació del pla l’exerceixi un altre mestre/a o professor/a. També s’ha de comptar amb la participació del pare, mare o representant legal de l’alumne/a, escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los a conèixer el contingut del pla i tenint en compte el seu acord en les decisions finals.

El pla individualitzat, l’aprova el director/a del centre docent i hi ha de constar la participació i el coneixement del pare, mare o representant legal. La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) promou les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor/a coordinador/a del pla i a l’equip de professorat, per a la seva elaboració i aplicació.

Orientacions
 • Per a l’alumnat, el pla individual ha d’identificar els objectius prioritaris d’aprenentatge de les diferents àrees del currículum escolar.
 • El pla s’ha d’elaborar consultant tot l'equip docent. D’aquesta manera, podem identificar els aspectes del currículum que considerem més importants per a l’infant.
 • El pla s’ha d’elaborar consultant els pares, de cara a involucrar-los en ajudar l’infant a casa.
 • Els estudiants més grans poden involucrar-se en la revisió dels seus propis plans. Així, poden compartir amb nosaltres les dificultats que trobin amb el treball de classe.
 • És millor elaborar el pla al començament de cada trimestre. És el moment d’analitzar el progrés de l’infant durant l’últim trimestre i de fixar els nous objectius. D’aquí que els plans conformin un registre del progrés de l’infant, que es pot compartir amb altres professors mentre l’infant prossegueix amb la seva educació.
 • El pla identifica les habilitats i grau de competència de l’infant en les diferents àrees del temari. Després indica els nous objectius d’aprenentatge en què s’ha de treballar,per tant hem de tenir present que no tots els alumnat d'un grup arribaran al mateix nivell d'aprenentatges.
 • Cal que el professorat observi i avaluï el nivell de capacitat de l’infant, els seus interessos i les seves necessitats específiques. Es pot esbrinar tot això, per la feina que fan a classe i observant les seves habilitats, fent-los fer vàries tasques graduades, de fàcils a difícils.
 • Decidir els nous objectius d’aprenentatge no és fàcil. No haurien de ser massa difícils per no desanimar l’infant, però alhora se l’ha de desafiar, perquè aprengui noves habilitats. Si l’infant aprèn ràpidament als objectius que hem marcat, s'en pot afegir d’altres. De la mateixa manera, si els objectius resulten massa difícils, es pot mirar de dividir la tasca en petits passos que l’infant pugui anar assolint.
 • El professorat ha d'esbrinar i d’identificar qualsevol arranjament especial que hagi estat útil per ajudar l’infant a l’escola, com ara la ubicació dels seients, l’ús d'una determinada metodologia, etc… i fer-ho constar en el pla. D'aquesta manera es farà més fàcil fer ús del suports més efectius.
Què ha d'incloure un PI?
 • Les dades personals i acadèmiques de l’alumne/a. Nom del tutor/a del pla i dels mestres o professors i professionals que hi intervenen; data d’inici del pla i previsió de seguiment i avaluació.
 • La justificació. Descriure els motius pels quals l’alumne/a ha de cursar amb PI.
 • La planificació dels objectius i de les actuacions. La relació d’objectius educatius prioritaris i competències a assolir per part de l’alumne/a, i de les actuacions pedagògiques que se’n deriven. Per a l’alumnat dels últims cursos d’educació secundària obligatòria, el pla individualitzat ha d’incorporar objectius i actuacions de caire orientador.
 • Els criteris d’avaluació. El referent per a l’avaluació del progrés en els aprenentatges i pas de curs d’un alumne/a, que cursa els estudis amb pla individualitzat és el seu propi pla. Les decisions adoptades es faran constar en el full de seguiment del pla individualitzat i en la documentació oficial del procés d’avaluació.
 • L’ horari de l’alumne/a. Quadre horari setmanal de l’alumne/a on s’indica la distribució de les activitats en les quals participa l’alumne/a, els emplaçaments escolars i els suports. Cal incloure els espais de menjador i esbarjo, si són emplaçaments on es treballen actuacions per assolir objectius prioritaris del pla individualitzat.
 • Els suports. Poden ser personals(fisioterapeuta, logopeda, auxiliar d’educació especial…), ajuts tècnics (com les adaptacions de programari d’ordinadors, faristols, llum freda o d’altres), sempre que contribueixin a la millora dels aprenentatges i potenciïn la participació de l’alumne/a a qui es destinen.
 • Full de seguiments o acords. Cal que constin com a mínim al finalitzar cada curs el progrés de l’alumne/a envers els objectius programats així com les mesures i suports emprats, el propòsit d’establir les prioritats per al proper curs i, així mateix, valorar la necessitat de continuar o no amb el pla individualitzat.

Podeu disposar de diferents models en els enllaços següents:

Podeu trobar més models i informació a la pàgina web del Departament:

1) Article 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008
2) UNESCO Understanding and responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms. A Guide for Teachers. Paris: UNESCO, 2001.