Estratègies metodològiques i curriculars

En aquest mòdul ens centrarem en fer un tast de diferents metodologies i estratègies que faciliten l'atenció a la diversitat.

En la gestió i el disseny de l'aprenentatge, és el docent qui crea els contextos i oportunitats perquè tot l'alumnat pugui participar, i és des de l'òptica d'aconseguir l'èxit i el reconeixement per a cadascun dels i de les alumnes que les propostes han de ser diverses.

Veureu com en la majoria de metodologies exposades, el rol del professor/a abandona el paper d'expert i n'adopta un altre: aprèn a conèixer millor l'alumnat i les seves intervencions, interessos, conceptes previs. Més que donar resposta a les preguntes de l'alumnat, ha de conduir el seu pensament amb noves preguntes perquè siguin ells qui trobin les respostes i aprenguin a formular-se noves preguntes per entrar en una cerca constant.

Es planteja el treball des de les competències bàsiques i com anar reconeixent aquelles activitats més riques, competencialment parlant, de cara a potenciar-les i amplificar-les.

En la pràctica 2 es donen unes idees sobre el treball cooperatiu i metodologies d'interacció que faciliten la participació de tot l'alumnat.

A continuació, parlarem dels plans individualitzats, amb l'objectiu de definir-ne la funció i facilitar-ne exemples o models que cada centre pot adaptar segons la seva realitat, tenint en compte les característiques de l'alumnat.

Finalment, plantegem eines i estratègies diversificades per a l'avaluació i reflexionarem sobre el que significa una avaluació inclusiva.

Pràctiques

  • Pràctica 3: Pla Individualitzat en un context d'aula inclusiva