Cap a un centre inclusiu

L'educació inclusiva s'ha de plantejar i planificar des de la perspectiva global del centre per afavorir la participació prioritària del alumnes en entorns ordinaris.

En aquest mòdul, treballarem la inclusió des de la perspectiva de centre. Us proposem com posar-se en moviment, fer una anàlisi, una reflexió de la pròpia pràctica per veure els punts forts que tenim com a centre i aquells que podem millorar.

Per esdevenir o avançar en l'educació inclusiva, el centre ha d'adoptar les mesures adients per garantir l'adequada planificació, implementació i seguiment de les actuacions específiques a realitzar a la cultura de centre mitjançant el Projecte Educatiu, la Comissió d'Atenció a la Diversitat, la planificació i la coordinació dels recursos i suports.

Pràctiques